شایستگی‏ های دانشجویان مهندسی و الزامات دانشگاه‏ ها و مراکز آموزش عالی برای انطباق با صنعت 4.0: مطالعه ‏ای مبتنی بر روش فراترکیب

مصیب بامری؛ قاسم سلیمی؛ رحمت اله مرزوقی؛ سید علی اکبر صفوی؛ مهدی محمدی

دوره 24، شماره 96، اسفند 1401، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22047/ijee.2022.352365.1930

مقایسه ادراک اعضای هیئت علمی گروه‌های فنی-‌ مهندسی از سودمندی، سهولت، خودکارآمدی و چالش‌های یادگیری از‌ طریق تلفن همراه (مورد مطالعه: دانشگاه شیراز)

سحر نوروزی؛ مهدی محمدی؛ مریم شفیعی سروستانی

دوره 23، شماره 90، شهریور 1400، صفحه 114-97

https://doi.org/10.22047/ijee.2021.256332.1792

مقایسه خودراهبری یادگیری، ارزشهای تحصیلی و ارزشیابی دانشجویان رشته‌های مهندسی از کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی؛ مورد مطالعه: دانشگاه هرمزگان

رضا ناصری جهرمی؛ مهدی محمدی؛ هادی رحمانی؛ مهدی زارعی

دوره 16، شماره 61، خرداد 1393، صفحه 97-117

https://doi.org/10.22047/ijee.2014.7961