ارزیابی و مقایسه مابین کیفیت سطح آموزش «مهندسی کنترل فرایند» در ایران و کشورهای توسعه یافته: ارائه نقشه راه عملی جهت کاهش فاصله موجود

فرزاد هورفر؛ لادن خوشنویسان؛ بهزاد مشیری؛ مجتبی زارع مهرجردی؛ کریم سلحشور؛ عسگر هورفر

دوره 20، شماره 77، خرداد 1397، صفحه 23-67

https://doi.org/10.22047/ijee.2018.113766.1504