مروری بر تجربۀ طراحی و تحلیل گروهی یک چرخش‌سوار از منظر آموزش مهندسی

علی مقداری؛ سید محمد جعفر ذوی الانواری؛ حسن ایزانلو؛ محمدصادق توحیدی نافع؛ محمدمهدی آذربیک؛ محمد درختی؛ امیر رضا آسمان رفعت؛ سجاد سلیمان زاده؛ طاها قره باغی؛ پارسا بهین فر؛ سید امیر حسین سجادی؛ حسین حسن پور؛ محدثه لطفی؛ کیوان نصیری؛ حامد ناظمی؛ محمد سجاد رمضانی؛ محمد جمشیدیان؛ علی اسماعیلی؛ اسماعیل عسکری؛ سامان رضایی

دوره 24، شماره 94، شهریور 1401، صفحه 39-60

https://doi.org/10.22047/ijee.2022.321010.1874