مدل‌یابی تاثیرکیفیت برنامه درسی بر قصد کارآفرینی دانشجویان: نقش میانجی الهام کارآفرینانه و خلاقیت کارآفرینانه

مهدیه خلیلی خضرآبادی؛ محمد حسنی؛ بهناز مهاجران؛ رضا فتحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1402

https://doi.org/10.22047/ijee.2023.392889.1972