اثربخشی تاثیر تلفیق راهبرد تدریس مبتنی بر واقعیت و یادگیری مبتنی بر عمل بر یادگیری خود راهبر و اشتیاق تحصیلی دانشجویان (مطالعه موردی: درس مخازن تحت فشار رشته مهندسی مکانیک دانشگاه اراک)

رحیم مرادی؛ مجتبی ذوالفقاری؛ اسماعیل قادری فر؛ ناصر میقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22047/ijee.2024.434861.2049