بررسی مشکلات و تنگناهای رؤسای دانشگاهها در توسعه واحدهای دانشگاهی و افزایش کیفیت و بهره‌وری پژوهشی در دانشگاههای صنعتی و غیر صنعتی (یک بررسی کیفی)

محمد حسن پرداختچی؛ اکبر فرجی ارمکی؛ سعید حسن زاده

دوره 13، شماره 50، شهریور 1390، صفحه 91-103

https://doi.org/10.22047/ijee.2011.710