مقایسه ادراک اعضای هیئت علمی گروه‌های فنی-‌ مهندسی از سودمندی، سهولت، خودکارآمدی و چالش‌های یادگیری از‌ طریق تلفن همراه (مورد مطالعه: دانشگاه شیراز)

سحر نوروزی؛ مهدی محمدی؛ مریم شفیعی سروستانی

دوره 23، شماره 90، شهریور 1400، صفحه 114-97

https://doi.org/10.22047/ijee.2021.256332.1792

بررسی مشکلات و تنگناهای رؤسای دانشگاهها در توسعه واحدهای دانشگاهی و افزایش کیفیت و بهره‌وری پژوهشی در دانشگاههای صنعتی و غیر صنعتی (یک بررسی کیفی)

محمد حسن پرداختچی؛ اکبر فرجی ارمکی؛ سعید حسن زاده

دوره 13، شماره 50، شهریور 1390، صفحه 91-103

https://doi.org/10.22047/ijee.2011.710