مطالعة کیفی پیش‌بایست‌های اجرای رویکرد ترسیم برنامةدرسی در رشته‌های مهندسی (مورد مطالعه: گروه‌های مهندسی دانشگاه کاشان)

شفیعه ستاری؛ احمد مدنی؛ علی اکبر عباسیان آرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1402

https://doi.org/10.22047/ijee.2023.368204.1947