ارائه یک روش سیستماتیک پیشگیرانه برای جلوگیری از آثار نامطلوب آموزش برخط دروس دانشگاهی، طی همه‌گیری کووید-19

حمید حق شناس گرگانی؛ علیرضا جهانتیغ پاک؛ علیرضا حائری زاده نبوی؛ شریف شعبانی

دوره 24، شماره 94، شهریور 1401، صفحه 133-156

https://doi.org/10.22047/ijee.2022.324478.1882

اثربخشی تاثیر تلفیق راهبرد تدریس مبتنی بر واقعیت و یادگیری مبتنی بر عمل بر یادگیری خود راهبر و اشتیاق تحصیلی دانشجویان (مطالعه موردی: درس مخازن تحت فشار رشته مهندسی مکانیک دانشگاه اراک)

رحیم مرادی؛ مجتبی ذوالفقاری؛ اسماعیل قادری فر؛ ناصر میقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22047/ijee.2024.434861.2049