مقایسه ادراک اعضای هیئت علمی گروه‌های فنی-‌ مهندسی از سودمندی، سهولت، خودکارآمدی و چالش‌های یادگیری از‌ طریق تلفن همراه (مورد مطالعه: دانشگاه شیراز)

سحر نوروزی؛ مهدی محمدی؛ مریم شفیعی سروستانی

دوره 23، شماره 90، شهریور 1400، صفحه 114-97

https://doi.org/10.22047/ijee.2021.256332.1792

ارائه یک روش سیستماتیک پیشگیرانه برای جلوگیری از آثار نامطلوب آموزش برخط دروس دانشگاهی، طی همه‌گیری کووید-19

حمید حق شناس گرگانی؛ علیرضا جهانتیغ پاک؛ علیرضا حائری زاده نبوی؛ شریف شعبانی

دوره 24، شماره 94، شهریور 1401، صفحه 133-156

https://doi.org/10.22047/ijee.2022.324478.1882

شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر کاهش داوطلبان رشته های مهندسی از دیدگاه دانش آموزان پایه دوازدهم با رویکرد ترکیبی دیمتل و فرآیند تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی: شهرستان زاهدان)

فائزه میرشکاری؛ محمد رضا شهرکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402

https://doi.org/10.22047/ijee.2023.393832.1974

مدل‌یابی تاثیرکیفیت برنامه درسی بر قصد کارآفرینی دانشجویان: نقش میانجی الهام کارآفرینانه و خلاقیت کارآفرینانه

مهدیه خلیلی خضرآبادی؛ محمد حسنی؛ بهناز مهاجران؛ رضا فتحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1402

https://doi.org/10.22047/ijee.2023.392889.1972

مدل یابی تبیین رابطه شایستگیهای دانش آموختگان فنی مهندسی بر روحیه کارآفرینی با میانجیگری اخلاق حرفه ای مهندسی )مورد مطالعه: دانشکده های فنی و مهندسی دانشگاه تهران(

میترا عزتی؛ زینب السادات مصطفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

https://doi.org/10.22047/ijee.2023.375603.1951