ارائه یک روش سیستماتیک پیشگیرانه برای جلوگیری از آثار نامطلوب آموزش برخط دروس دانشگاهی، طی همه‌گیری کووید-19

حمید حق شناس گرگانی؛ علیرضا جهانتیغ پاک؛ علیرضا حائری زاده نبوی؛ شریف شعبانی

دوره 24، شماره 94، شهریور 1401، صفحه 133-156

https://doi.org/10.22047/ijee.2022.324478.1882