نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی ( ویژه نامه)

نویسندگان

1 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

2 دانش آموخته دکتری اقتصاد و مدیریت مالی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری دانشگاه تهران

10.22047/ijee.2024.429948.2033

چکیده

هدف از پژوهش بررسی وضعیت کیفیت آموزش مهندسی و ارائه راهکارهایی از طریق تحلیل محتوای مطالعات پیشین می‌باشد. این پژوهش کیفی در دو گام انجام شده است. در گام نخست، با به کارگیری روش مروری حیطه‌ای منابع مطالعاتی از پایگاه مجله آموزش مهندسی ایران از سال 1378 تا 1402 با در نظر گرفتن کلیدواژه‌های تخصصی 31 مقاله گزینش شدند. سپس، منابع گزینش شده با استفاده از تحلیل محتوای کیفی بررسی شدند. یافته‌های بدست آمده در سه دسته عوامل درون‌دادی، برون‌دادی و پیامدی طبقه‌بندی شدند. عوامل درون‌دادی شامل: دانشجویان (مسائل فردی و غیر فردی)؛ برنامه‌های آموزشی و درسی (ضعف در برنامه‌های درسی و آموزشی)؛ سیاست‌های آموزش عالی (ضعف در سیاستگذاری، ضعف در اجرای سیاست‌ها)؛ سیاست‌های دانشگاه (رهبری ناکارآمد دانشگاه، مدیریت نامناسب دانشگاه)؛ اعضای هیئت علمی (مسائل در سطح کلاس درس و ورای کلاس درس)؛ امکانات (ضعف در زیرساخت‌های سخت و نرم) می‌شود. عوامل برون‌دادی دربرگیرنده: اشتغال دانش آموختگان مهندسی (مشکلات شغل‌یابی و مهاجرت نخبگان مهندسی)؛ گسست دانشگاه‌های مهندسی از صنعت (کاستی‌های دانشگاه و کاستی‌های صنعت) است. عوامل پیامدی شامل تاثیر شرایط اجتماعی و فرهنگی و شرایط اقتصادی و سیاسی بر اشتغال دانش آموختگان مهندسی است. در پایان، پیشنهادهای اجرایی برای تجدیدنظر در سیاست‌ها و ارتقاء کیفیت آموزش مهندسی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Quality of Engineering Education: A Scoping Review

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Khodaie 1
  • ahmad keykha 2
  • Zohreh Sadeghinia 3

1 Faculty of psychology and Education of Tehran University

2 Ph.D. t of economics and financial management, University of Tehran

3 Ph.D. student in Educational Measurement , Tehran University

چکیده [English]

The purpose of research is to analyze the quality of engineering education based on the data collected from the articles published in the Iranian Journal of Engineering Education (IJEE). Furthermore, some suggestions towards improving the quality of engineering education in Iran has been provided. In doing so, the content analysis of aforementioned studies was conducted in two steps. In the first step, a scoping review method was carried out to select 31 study sources from the database of the IJEE from 1999 to 2023 by considering specialized keywords. Then, the qualitative content analysis was carried out. The findings were classified into three categories: input, output, and outcome factors. Input factors include students, educational and curriculum programs, higher education policies, university policies, faculty members, and facilities. Output factors include the unemployment of engineering graduates (job problems and migration of engineering elites) and the separation of engineering universities from the industry (shortcomings of the university and the industry). Outcome factors include the impact of social and cultural conditions, as well as economic and political conditions on engineering education graduates. In the end, based on the obtained results, executive suggestions for revising policies and improving the quality of engineering education have been proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Engineering Education
  • Quality of Higher Education
  • Content Analysis
  • Quantity of Higher Education
  • Scoping Review