نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی ( ویژه نامه)

نویسنده

عضو هیات علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

10.22047/ijee.2024.434787.2048

چکیده

ارزیابی مستمر کیفیت آموزش مهندسی برای بهبود آن ضروری است. ارزیابی درونی و برونی رویکردهای متداول هستند، اما در ایران به‌طور گسترده استفاده نمی‌شوند. یکی از دلایل این امر، پیچیدگی و زمان‌بر بودن این رویکردها است. پیمایش مواجهه دانشجویان با زندگی دانشگاهی رویکردی جایگزین است که در بسیاری از کشورها استفاده می‌شود. این رویکرد به بررسی مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های دانشگاهی، تعامل آن‌ها با استادان و سطح یادگیری آن‌ها می‌پردازد. مطالعه حاضر در ایران نشان داد که مشارکت فعال تحصیلی دانشجویان فنی و مهندسی مطلوب نیست. تعامل دانشجویان با استادان ضعیف است، دانشجویان از آموزش‌های دانشگاهی رضایت کافی ندارند و سطح یادگیری آن‌ها انتظارات را برآورده نمی‌کند. همچنین، دانشجویان معتقدند که دانشگاه دانش و مهارت‌های آن‌ها را برای ورود به بازار کار به‌طور کافی بهبود نداده است. این مطالعه نشان می‌دهد که استفاده از رویکردهای جایگزین مانند پیمایش مواجهه دانشجویان با زندگی دانشگاهی برای ارزیابی کیفیت آموزش مهندسی ضروری است. این رویکردا می‌تواند تصویری جامع‌ از کیفیت آموزش مهندسی ارائه دهد و پیچیدگی و زمان‌بر بودن ارزیابی درونی و برونی را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An alternative approach to quality assessment in engineering education: Student Engagement Survey Approach

نویسنده [English]

  • Reza Maniee

Faculty Member of Institute for Research and Planning in Higher Education

چکیده [English]

Continuous quality assessment of engineering education is essential for its improvement. Internal and external assessments are common approaches, but they are not widely used in Iran. One reason for this is the complexity and time-consuming nature of these approaches. The student engagement survey is an alternative approach that is used in many countries. This approach examines student participation in university activities, their interaction with faculty, and their level of learning. The present study in Iran showed that the active academic engagement of engineering students is not satisfactory. Student interaction with faculty is weak, students are not satisfied enough with university education, and their level of learning does not meet expectations. Additionally, students believe that the university has not sufficiently improved their knowledge and skills for entering the labor market. This study shows that the use of alternative approaches such as the student engagement survey is essential for assessing the quality of engineering education. This approach can provide a comprehensive picture of the quality of engineering education and reduce the complexity and time-consuming nature of internal and external assessment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Survey of student engagement
  • quality of teaching-learning
  • quality of engineering education in Iran