نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی ( ویژه نامه)

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

3 پژوهشگر مرکز تحقیقات و ارزشیابی سازمان سنجش

10.22047/ijee.2024.432193.2040

چکیده

امروزه نظام آموزش عالی بطور اعم و آموزش مهندسی بطور اخص نقش بسزایی در توسعه پایدار کشورها ایفا می نمایند.از طرف دیگر تولید و توسعه فناوری های مختلف، شرایط جدیدی را برای نظام های آموزش مهندسی بوجود آورده است و اهمیت آن را دوچندان کرده است .به عبارت دیگر آموزش مهندسی باید مهندسانی تربیت کند که بتوانند با توجه به توسعه پایدار، راه حل های اثربخشی برای برآوردن نیازهای جامعه و انطباق با روندها و ابزارهای جدید فناورانه طرح کنند.از این رو در کنار رشد کمی،ارتقای کیفیت آموزش مهندسی مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، هرچند نظام آموزش مهندسی ایران در سال های اخیر از رشد فزاینده ای برخوردار شده ولی کیفیت آن با چالش های تاکید بیش از اندازه برنامه های درسی بر دانش نظری، عدم تطابق مهارت ها دانش آموختگان با نیازهای بازار کارو ... روبرو بوده است. با توجه به نکات یادشده ،در این مقاله ضمن بررسی روند کمی دانشجویان نظام آموزش مهندسی، چالش ها و چگونگی ارتقای کیفیت آن مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. همچنین به نقش آرمانی موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران و وضعیت موجود آن پرداخته خواهد شد. سرانجام پیشنهادهایی برای بهبود ارائه می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Quantitative development of engineering education in Iran and the challenges of improving its quality

نویسندگان [English]

  • Reza Mohammadi 1
  • Ebrahim Khodaie 2
  • fakhteh eshaghi 3

1 tehran university

2 Faculty of psychology and Education of Tehran University

3 researcher of research center of national organization of educational testing

چکیده [English]

Today higher education system in general and engineering education in particular play key roles in the sustainable development of countries. On the other hand, the production and development of different technologies have provided new grounds for engineering education systems, further highlighting their importance. In other words, engineering education is expected to train engineers who are able to produce effective solutions for satisfying the society's needs in light of sustainable development and compatible with new technological methods and tools. Thus, the enhancement of engineering education quality is also taken into account in addition to the quantitative growth. Despite the substantial growth of engineering education system in Iran in recent years, it has faced some challenges as a result of the curricular overemphasis on theories, the mismatch between the skills of graduates and market needs, the low ability of graduates in entrepreneurial skills, and the problem of their employment. Considering these points, this article not only examines the quantitative process of engineering education system for students but also analyzes how to enhance its quality. It also investigates the ideal role of Iran's engineering education assessment institution and its current status. In the end, a few suggestions for improvement are offered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality
  • engineering education
  • quality evaluation institution