سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

حق اشتراک سالانه فصلنامه آموزش مهندسی ایران که شامل هزینه های پستی نیز است، برای اشخاص حقیقی ـ/100000ریال و برای سازمانهای حقوقی، شرکت ها، مؤسسه ها و کتابخانه ها-/200000ریال است. خواهشمند است حق اشتراک را به شماره شناسه 329003074140107001110000000000

و شماره شبا  IR 160 10000 400 100 300 300 7965 بانک مرکزی، حساب درآمدهای  اختصاصی واریز کرده و اصل فیش بانک را به همراه برگ درخواست اشتراک به نشانی دفتر فصلنامه ارسال فرمایند.