نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان

2 گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان

چکیده

 یکی از عوامل برخورداری از آموزش عالی با کیفیت، ایجاد ساختارها و برنامه‌های آموزشی نوینی است که مورد نیاز جامعه باشد. در حال حاضر، آموزش علوم به عنوان بخشی از دانش بشری در دوحیطه ساختار و محتوا پیشرفت فراوانی در جوامع توسعه یافته داشته است. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که ساختار فعلی آموزش علوم در آموزش عالی و دانشگاه‌های کشور تفاوت اساسی با کشور‌های توسعه یافته دارد. این مسئله به ویژه در زمینه امکانات کالبدی و نیروی انسانی متخصص آموزش علوم نمایان است. بر این اساس، در پژوهش حاضر امکانات کالبدی مورد نیاز و شرایط علمی استادان و دانشجویان متقاضی ورود به دوره‌های کارشناسی ارشد آموزش علوم در کشور بررسی شده است . جامعه آماری شامل کلیه متخصصان آموزش علوم کشور و از مصاحبه نیمه ساختار یافته برای جمع آوری داده‌ها استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از تکنیک مقوله بندی انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که امکاناتی چون آزمایشگاه‌هایی با ماهیت کارگاهی، کارگاه تولید مواد آموزشی علوم و کارگاه آموزش IT در زمینه آموزش علوم برای تأسیس این دوره ضروری است. بهترین افراد برای ورود به این دوره نیز دانشجویانی با مدارک کارشناسی مرتبط با رشته‌های علوم است و ورود افرادی با پایه علوم تربیتی به ‌این دوره توصیه نمی‌شود. استادان این دوره باید متخصصان آموزش علوم باشند؛ البته، متخصصان علوم تربیتی که بتوانند دانش خود را به این رشته مرتبط سازند، می توانند در این دوره تدریس کنند. نتایج این پژوهش می‌تواند مسئولان نظام برنامه‌ریزی آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش کشور را برای تأسیس این دوره یاری کند و زمینه راه اندازی دوره را فراهم سازد. شایان ذکر است که در این پژوهش موضوعات دیگرمرتبط با راه اندازی دوره مانند ساختار آموزشی مناسب، برنامه درسی و سرفصل‌های دوره بررسی شده، لکن به دلیل تفصیل مطالب در مقاله جداگانه‌ای مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studies on Equipment Facilities and Human Resources for Establishing Master Science Education Courses in Iran

نویسندگان [English]

  • asghar soltani 1
  • ahmad reza nasr 1
  • Azam Por ghazi 2

1 isfahan university, faculty of education

2 Esfahan University, Faculty of Science

چکیده [English]

 The structure of human knowledge depends on the quality of higher education and the use of new subjects of science in the higher schools and universities. Although today science has achieved great advances in both quantity and quality in the world, but in our country, there are great differences with the developed countries. One basic lack is due to unavailable graduate school for the Master of Science Education in Iran. In this article, we have discussed the conditions and terms to establishing such higher education discipline and schools, in our country. The studies show that we need special laboratories, educational materials, IT workshop and educational resource centers and systems. The qualified teachers and appropriate students are discussed and other requirements are elaborated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • science education
  • Science & technology
  • master courses
  • equipment facilities
  • human resources