نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی رشته برنامه‌ریزی ‌درسی، دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه تهران

3 استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

چکیده

در مقاله حاضر به ارائه و اجرای الگوی اعتبارسنجی پیامدمحور برنامه های درسی رشته های فنی و مهندسی پرداخته شده است. جامعه آماری را کلیه دروس تخصصی رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه شاهد به خود اختصاص داد. روش از نوع توصیفی - پیمایشی و کاربردی بوده و نمونه آماری این پژوهش به روش نمونه گیری تصادفی ساده از میان دروس تخصصی رشته مهندسی کامپیوتر، انتخاب شده است. لذا درس"برنامه سازی پیشرفته" که درسی تخصصی و سه واحدی است، به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. در ادامه اطلاعات و آمار مورد نیاز جهت پاسخ سوالات پژوهش به صورت پرسشنامه محقق ساخته و در قالب لیست نمرات دانشجویان از استاد درس مذکور اخذ گردید. پس از طی اجرای گام های یازده گانه اعتبارسنجی پیامدمحور، نتایج زیر حاصل گردید؛ با توجه انتخاب روش های ارزشیابی و عملکرد دانشجویان، هدف یادگیری "دانشجو بتواند از روش های لازم برای آزمون و اشکال زدایی برنامه به منظور تحقیق درستی عملکرد برنامه استفاده کند" دارای کمترین درصد تحقق و هدف یادگیری"دانشجو بتواند مسائل را با روش طراحی بالا به پایین حل کند." دارای بیشترین درصد تحقق بود. با توجه انتخاب روش های ارزشیابی وعملکرد دانشجویان و میزان تحقق اهداف یادگیری در درس مذکور، هدف کلان کسب و حفظ برتری راهبردی و استقلال کشور در عرصه های پردازشی و ارتباطی مهم با زمینه سازی برای نوآوری مستمر توسط دانش آموختگان،دارای کمترین درصد تحقق و هدف مصوب کلان دیگر، طراحی و ساخت شبکه های ارتباطی محلی و ملی توسط دانش آموختگان، دارای بیشترین درصد تحقق بود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The presentation and implementation of a prototype for outcome-driven validation pattern of technical and engineering curriculam (Case study: "Advanced Programming" from computer engineering

نویسندگان [English]

  • omid amrollah 1
  • Ebrahim Khodaie 2
  • rezvan hakimzadeh 2
  • majid nili ahmadabadi 3

1 PhD, Student, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Professor, School of Electrical and Computer Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

we present and implement a validated validation model of the technical and engineering curriculum. In this research the statistical population included all the specialized courses in computer. The descriptive-survey and applied method used in this research. The statistical sample of this research is selected by random sampling from the specialized courses of computer engineering. So the "Advanced Programming" course, which is specialized, was selected as a statistical sample. In the next step, the information and statistics needed to answer the research questions were completed by a researcher made questionnaire and received from the professor of the course in the form of a list of students' scores. Following the implementation of the eleventh step-by-step validation, the following results were achieved: By choosing the methods of evaluation and performance of students, the goal of learning "the student can use the necessary methods to test and debug the program in order to use the program's function correctly" With the lowest percentage of realization and learning goal, "Student can solve issues by up to down design method." Had the highest percentage of realization. Considering the choice of methods of evaluation of performance of students and the extent of realization of learning goals in the aforementioned course one of the main objectives of computer engineering field was the acquisition and preservation of strategic superiority and independence of the country in important areas of processing with the contextualization for continuous innovation by the graduates, gained the lowest percentage of achievement and the goal. Design and construction of national communication networks by graduates had the highest percentage of realization

کلیدواژه‌ها [English]

  • outcome-driven validation pattern
  • Technical
  • engineering field curriculum
  • advanced programming lessons
  • computer engineering
جمیری، وحیده؛ حاتمی، جواد؛ فتحی­آذر، اسکندر و پاکدل­فرد، محمدرضا (1389). بررسی میزان انطباق برنامه ­درسی رشته کارشناسی مهندسی معماری با نیازهای بازار کار در ایران. دو فصلنامه مطالعات برنامه ­درسی آموزش ­عالی. 1(7)، 133- 111.
زینل، حسین؛ منصورزاده، شیوا و انیسه، محمد (1396). پیاده­سازی سیستم پیامدمحور در آموزش مهندسی: مطالعه موردی مرکز آموزش عالی فنی ـ مهندسی بوئین زهرا، پنجمین همایش بین­المللی آموزش مهندسی ایران. ۳۰ آبان تا ۲ آذر ۱۳۹۶، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران، تهران.
عبدی، علی (1388). ارزیابی کیفیت برنامه­ درسی رشته برنامه­ریزی درسی دوره کارشناسی ارشد. چکیده مقالات نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران. تبریز، دانشگاه تبریز.
مطهری­نژاد، حسین؛ یعقوبی، محمود و دوامی، پرویز (1390). الزامات آموزش مهندسی با توجه به نیازهای صنعت در کشور ایران. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 13(57)، 89 ـ78.
وحیدراد، زکیه (1388). بررسی ویژگی­های محتوای دروس دانشگاهی با توجه به نیازهای جامعه کنونی. چکیده مقالات نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، تبریز، دانشگاه تبریز.
وزیری، مژده (1387). نظام برنامه­ریزی درسی در آموزش­عالی ایران: ویژگی­ها و جهت­گیری­ها. رساله دکترای تخصصی، دانشگاه تربیت مدرس.
یوسفی­افراشته، مجید (1394). سنجش دستاوردها: رویکردی نوین در سنجش آموزش مهندسی، اولین کنفرانس بین­المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی. دانشگاه شیراز، آبان 1394.
Agarkhed, J. (2017). Moving towards an outcome based education in engineering. International Journal  of Advanced Research in Computers Science, 8(8).‏
Alias, A. and Bhkari, N. M. (2017). A model of outcome-based education (OBE) for engineering education. Gading Journal for the Social Sciences, 11(02), 71-87.
Alva, H. H.; Uma, B.; Shruthi, D. V. and Saroja, C. (2018). Enhancing learning outcomes in software engineering course through problem based learning and peer assisted learning. Journal of Engineering Education Transformations, 31(3), 16-32.
Bagban, T. I.; Patil, S. R.; Gat, A. and Shirgave, S. K. (2017). On selection of assessment methods in outcome based education (OBE). Journal of Engineering Education Transformations, 30(3), 327-332.
Biggs, J. and Tang, C. (2007); Teaching for Quality Learning at University; Open University Press.
Chowdhury, R.; Saha, S.; Sahana, S. and Sanki, D. (2018). Realization of outcome-based education through teaching learning methodology in engineering institution. Industry Interactive Innovations in Science, Engineering and Technology; Springer, Singapore. 609-618.
De Guzman, M. F. D.; Edaño, D. C. and Umayan, Z. D. (2017). Understanding the essence of the outcomes-based education (OBE) and knowledge of its implementation in a technological university in the Philippines. Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research, 5(4), 64-71.
Driscoll, A. and Wood, S. (2007). Developing outcomes-based assessment for learner-centered education: a faculty introduction. Sterling, Virginia; Stylus Publishing, LLC.
Hughes, C. and Barrie, S. (2010). Influences on the assessment of graduate attributes in higher education. Assessment and Evaluation in Higher Education, 35(3), 325-334.
Llorente, C. (2017). Outcome-based approach in teaching digital systems design for undergraduate computer and electronics engineering programs. Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering (JTEC), 9(2-8), 113-118.
Malini, E.; Deepak, T. J.; Kannan, P. and Venishri, P. (2017). Outcome-based personalised learning measurement tool for engineering education at INTI International University-INTI OBE tool (IOBET). International Journal of Continuing Engineering Education and Life Long Learning, 27(4), 287-302.
Patil, S. S.; Patil, S. K. and Lokare, V. K. (2018). Enhancing engineering student’s academic performance index through outcome based education: a case study. Journal of Engineering Education Transformations, 31(4), 45-61.
Pauline, O.; Taib, H.; AzwirAzlan, M.; Nasir, N.  F.; Azmi, M. A.; Salleh, S. M. and Rahman, N. A. (2017). Assessment and evaluation for programme learning outcomes in faculty of mechanical and manufacturing engineering, universiti tun hussein onn Malaysia. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 165(1), 012033.
Prasasd, M. R.; Kumar, B. S. P. and Swarnamani, A. (2017). OBE based industry academy approach for embedded system design course. Journal of Engineering Education Transformations, 30(3), 150-156.
Salleh, I. M.; and Rani, M. M. (2017). Implementation of learning outcome attainment measurement system in aviation engineering higher education. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 270 (1), 012037.
Sharma, M. and Phadke, A. S. (2017). A case study: efforts for improvement in attainment of course outcomes in control system engineering. Journal of Engineering Education Transformations, 30(3), 56-70.
Taib, H.; Salleh, S. M.; Zain, B. M.; Azlan, M. A.; Mahzan, S.; Hafeez, Z. A. and Azmi, M. A. (2017). Programme learning outcomes assessment and continuous quality improvement in faculty of mechanical and manufacturing, UTHM. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 165(1), 012031.
.