نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

تحقیق حاضر به‌منظور بررسی مسئله عدم ارتقای صلاحیتهای اعضای هیئت‌علمی برای آموزش پایداری و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن صورت گرفته است. با توجه به ماهیت مسئله از روش تحلیل پویاییهای سیستم استفاده شد. بر اساس مراحل روش تحقیق، پیمایشی در میان اعضای هیئت‌علمی پردیس کشاورزی و منابع‌طبیعی دانشگاه تهران با سابقه کار 20 سال و کمتر از طریق پرسشنامه و مصاحبه انجام شد. به‌منظور تشریح مسئله تحقیق و تدوین فرضیات پویا از تحلیل لایه لایه‌ای علّتها استفاده شد. بر مبنای شناخت مسئله، الگوی پویای صلاحیتهای اعضای هیئت‌علمی برای آموزش پایداری تدوین شد که با آن مسئله تحقیق توصیف و با استفاده از شبیه‌سازی، رفتار آن در افق زمانی 20 سال آینده پیش‌بینی می‌شود. الگو دارای هشت حلقه بازخوردی تقویت‌کننده و چهار حلقه باخوردی متعادل‌کننده است. پس از اطمینان از اعتبار الگو، شش سازکار برای ارتقای صلاحیتهای اعضای هیئت‌علمی از بطن الگو استخراج شد و به‌منظور بررسی آثار آنها بر مسئله، در محیط شبیه‌سازی و آزمون شدند. این سازکارها شامل در نظر گرفتن دو واحد درسی اجباری برای دانشجویان تازه ‌وارد در خصوص آشنایی با مفاهیم پایه صلاحیتهای پایداری، برگزاری دوره‌های آموزشی ـ مهارتی در خصوص راهبردهای مناسب آموزش پایداری ویژه اعضای هیئت‌علمی، بازنگری در محتوای دروس تخصصی الزامی رشته‌های مختلف آموزشی، برگزاری جلسات گفت‌و‌گوی راهبردی، تغییر نظام ارتقای اعضای هیئت‌علمی از طریق در نظر گرفتن امتیازهای ویژه برای تحقیقات مبتنی بر پایداری و تغییر نظام ارتقا مبتنی بر فرایندهای آموزشی هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling faculty members’ competencies for sustainability education by using system dynamics analysis (case study: University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran

نویسندگان [English]

  • Elham Faham 1
  • Meysam Rajabi Nahoji 2

1 PhD. College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 PhD. Student, College of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

This study has been conducted in order to analyze the subject of lack of promotion of faculty members’ competencies for sustainability education and to present the mechanisms for improvement of problem. The method of system dynamics analysis was used because of the nature of the problem. Based on the steps of research method, a survey of faculty members with less than 20 years experience were implemented in the University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran. The causal layered analysis was used to explain research problem and formulate dynamic hypotheses. Based on the recognition of the problem, dynamic model of faculty members’ competencies for sustainability education was developed that describes and predicts the behavior of research problem by simulating for the next 20 years. The model includes eight reinforcing and four balancing feedback loops. After ensuring the validity of the model, for enhancing faculty members’ competencies, six mechanisms were elicited and tested in simulated environment in order to study their effects on the problem. Six mechanisms include: taking a compulsory course to familiarize freshman students with the basic concepts of sustainability competencies, holding educational-skill courses concerning appropriate strategies for sustainability education for faculty members, revising compulsory specialized outlines of educational disciplines, holding meetings of strategic dialogue, changing faculty members’ promotion system through taking special advantages to sustainability researches, and changing promotion system based on the educational processes.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability education
  • Competence
  • Faculty Member
  • Dynamic Model
  • Simulation