نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده‌ مهندسی صنایع، دانشگاه میبد، میبد، ایران

چکیده

همکاری­های علمی بین­المللی در فرایند بین­المللی شدن دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی عاملی مهم و اثرگذار محسوب می­شود. شاخص کمّی اندازه­گیری این نوع تعاملات، انتشارات علمی بین­المللی است. مقالات علمی منتشر شده به­صورت
بین­المللی یکی از مهم­ترین شاخص­ها در این زمینه است. در این مطالعه انتشارات علمی بین­المللی مهندسی صنایع در جهان و ایران با رویکرد رقابت­پذیری از طریق شاخص ضریب مکانی با تمرکز  بر انتشارات علمی مهندسی صنایع ایران تحلیل شده است. مبنای داده­ای این مطالعه تعداد148240 رکورد اطلاعات کتابشناختی مقالات منتشر شده در 55 نشریه در زمینه مهندسی صنایع و تمرکز ویژه به 3424 مقاله تولید شده توسط محققان ایرانی در 50 سال گذشته با روش پیمایشی ـ  توصیفی بود. نتایج حکایت از آن دارد که تولیدات مهندسی صنایع در دهه­های اخیر رشد فزاینده  و جهشی داشته است. در بررسی کشورهای برتر در انتشار مقالات بین­المللی در این زمینه کشورهای آمریکا، چین و انگلستان هستند. مقایسه کمّی انتشارات علمی بین­المللی کشور ایران با دیگر کشورها در این زمینه نشان
می­دهد که جایگاه پانزدهم جهان و نخست منطقه را دارد. بررسی مزیت رقابتی انتشارات علمی بین­المللی مهندسی صنایع ایران با همکاری دیگر کشورها  با  استفاده از شاخص ضریب مکانی نشان می­دهد که از نظر کمّیت و کیفیت در قیاس با کل انتشارات علمی   بین­المللی مهندسی صنایع در جهان و کل انتشارات علمی مهندسی در ایران از مزیت رقابتی نسبی نسبتاً بالایی برخوردار است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

• Competitive advantage analysis of international scientific interactions using the location quotient index: A case study of industrial engineering

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Zare Banadkouki

Meybod University

چکیده [English]

International scientific collaborations are an important and influential factor in the process of internationalization of universities and higher education institutions. The quantitative measure of this type of interaction is the international scientific output. Internationally published scientific articles play the most role. In this paper, the international scientific publication of industrial engineering in the world and Iran has been analyzed with a competitiveness approach through a Location Quotient Index (LQI) focusing on Iranian industrial engineering publication. The data base of this study is the 148240 records of bibliographic information of articles published in 55 journals in the field of industrial engineering and special focus on 3424 articles published by Iranian researchers in the last 50 years by descriptive survey method. The results indicate that industrial engineering production has been growing and leaping in recent decades. The top countries in the publication of international articles in this field are the US, China and the United Kingdom. A quantitative comparison of Iran's international scientific publication with that of other countries shows that it ranks 15th in the world and first in the region. Investigating the competitive advantage of international industrial engineering production of Iran in cooperation with other countries using the LQI shows that in terms of quantity and quality compared to total international industrial engineering publication in the world and total engineering publication in Iran, it has a relatively high relative competitive advantage

کلیدواژه‌ها [English]

  • International scientific interactions
  • industrial engineering
  • location quotient Index
  • competitiveness
  • Iran
Ahmadi, E., Osareh, F., & Heydari, G. (2015). Identification and analysis the motivating and inhibiting factors of scientific collaboration of faculty members in local, national and international levels in Shahid Chamran University and Jundishapur University of Medical Sciences in Ahvaz. Bimonthly Health Information Management, 12(2), 42-56.
Aldieri, L., Kotsemir, M., & Vinci, C. P. (2017). The impact of research collaboration on academic performance: An empirical analysis for Russian Universities. Available at SSRN 2913517.
Arasteh, H. R. (2007). A framework for developing a country scientific map: A systematic approach. Rahyaft, 17(40), 5-15.
Arasteh, H. R., & Ismailnia, N. (2011). Internationalization of universities: A response to future realities and challenges. First international conference on management, futures, Entrepreneurship and Industry in Higher Education.
Asnafi, A., & Naeini, P. (2015). A survey on scientific collaboration rate in earthquake engineering and seismology researcher in SEE international conference during 1991-2011. Iranian Journal of Engineering Education, 16(64), 135. [in Persian].
Berchin, I. I., Sima, M., de Lima, M. A., Biesel, S., dos Santos, L. P., Ferreira, R. V.,  ... & Ceci, F. (2018). The importance of international conferences on sustainable development as higher education institutions' strategies to promote sustainability: A case study in Brazil. Journal of Cleaner Production, 171, 756-772.
Billings, S. B., & Johnson, E. B. (2012). The location quotient as an estimator of industrial concentration. Regional Science and Urban Economics, 42(4), 642-647.
Cimini, G., Zaccaria, A., & Gabrielli, A. (2016). Investigating the interplay between fundamentals of national research systems: Performance, investments and international collaborations. Journal of Informetrics, 10(1), 200-211.
Erfanmanesh, M. A. (2017). The impact of international research collaboration on the quality of scholarly output of Tehran University of Medical Sciences. Journal of Health Administration (JHA), 20(69).
Foladori, G., Záyago, É., Appelbaum, R., & Parker, R. (2012). Colaboración científica México-Estados Unidos en nanotecnología. Frontera Norte, 24(48), 145-164.
Hassanzadeh, M., & Baqaei, S. (2009). Scientific society, scientific relations and co-authoring. Rahyaft, 44, 41-37.
Horta, H., & Patrício, M. T. (2016). Setting-up an international science partnership program: A case study between portuguese and US research universities. Technological Forecasting and Social Change, 113, 230-239.
Koki, M. Z. B., Zad, M.; Owlia, M. S. & Lotfi, M. M. (2017). Ranking iranian university based on thir scientific engineering outpit. Journal Engineering Education, 18(72), 95-118. [in Persian].
Lu, X., & Ma, C. (2017). Mapping research collaboration network of international methane hydrate research. Procedia Computer Science, 122, 820-825.
Nikkar, M., & Barahmand, N. (2014). Study of international scientific collaboration among Shiraz University of Medical Sciences faculty members during 2005-2011 in web of science. Health Information Management, 11(4), 463-454.
Noroozi Chakoli, A., & Rezaei, M. (2014). Scientometrics, international special indexes, scientific productivity evaluation. Iranian Journal of Information Processing and Management, 30(1), 3-39.
Ostadzade, Z. (2005). Scientific relations between universities inside and outside the country. Rahyaft, 35, 82-74. [in Persian].
Royle, J., Coles, L., Williams, D., & Evans, P. (2007). Publishing in international journals. An examination of trends in Chinese co-authorship. Scientometrics, 71(1), 59-86.
Shiri, R., & Fadaie, G. (2011). Evaluating the scientific collaborations among type-1 medical sciences universities at national and international levels based on indexed documents in isi web of knowledge during 2004-2008. Research on Information Science and Public Libraries, 17(3), 455-475.
Tabatabaei, S. A. (2013). Strategies for promoting international scientific cooperation in the higher education system of the country. Rahbord, 22(69), 215-245.
Umut, Al., Soydal, İ., Taşkin, Z., Düzyol, G., & Sezen, U. (2012). Collaboration of turkish scholars: Local or global?. Collnet Journal of Scientometrics and Information Management, 6(1), 145-159.
Vahdatzad, M. A., Zare BanadKooki, M., Owlia, M. S., & Lotfi, M. M. (2017). The analysis of Iranian Universities ranking using the scientometric indicators. Iranian Journal of Information Processing and Management, 33(1), 117-160.
Wilsdon, J. (2011). Knowledge, networks and nations: Global scientific collaboration in the 21st century.
Z‌a‌r‌e Banadkouki, M. R., O‌w‌l‌i‌a, M.S., & M‌o‌n‌t‌a‌z‌e‌r‌i Hedesh, N. (2013). Fo‌r‌e‌c‌a‌s‌t‌i‌n‌g t‌h‌e tre‌n‌d o‌f i‌n‌d‌u‌s‌t‌r‌i‌a‌l e‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g r‌e‌s‌e‌a‌r‌c‌h u‌s‌i‌n‌g t‌i‌m‌e s‌e‌r‌i‌e‌s aa‌n‌a‌l‌ysis. Sharif Journal of Industrial Engineering & Management, 29(1), 87-100.
Zare Benadkoki, M. R., & Owlia, M. S., (2011). Scientific status of Iran: Case study of industrial engineering research (based on articles indexed in international scientific databases). Iranian Journal of Engineering Education, 13(50), 105-122.‎ [in Persian].