فصلنامه آموزش مهندسی ایران مقالات: علمی -پژوهشی، مطالعات مروری، تحقیقات موردی، کابربردی و روش شناسی را پس از فرایند داوری به صورت الکترونیکی و چاپی منتشر می نماید. مؤلفان محترم ضروری است مقاله خود را با رعایت کامل اصول و موارد زیر پس از ثبت نام در سامانه برای سردبیر فصلنامه با ذکر آن که مقاله برای چاپ به مرجع دیگری ارسال نشده است و قبلاً نیز به چاپ نرسیده است ارسال کنند.


الف. ارائه مقالات علمی و استاندارد
نویسندگان مقالات پژوهشی را به صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد  فصلنامه آموزش مهندسی ایران آماده کنند. روش به کار رفته در مقاله با دقت و عینی انجام گرفته و داده ها به صورت صحیح گزارش شود. از طریق ارجاع دهی کامل، حقوق سایر اشخاص در مقاله رعایت شود. از بیان موضوعات حساس و غیراخلاقی، سلیقه ای شخصی، نژادی و مذهبی و اطلاعات جعلی و  نادرست و ترجمه از آثار دیگران بدون ذکر عنوان در مقاله خودداری شود. هرگونه خلاف اخلاقی که در اصول اخلاقی انتشار مندرج شده، در مقاله یا مراحل داوری و یا بعدا ملاحظه شود مراتب سبب حذف و ابطال مقاله وسایر اقدامات خواهد شد. 

ب. اصالت مقاله ارائه شده
مقالات ارائه شده توسط نویسندگان باید کار خود نویسنده ارائه کننده مقاله بوده و هر گونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود.

پ.  عدم انتشار هم زمان یک مقاله و یا مقاله پذیرفته و چاپ شده.
 ارائه همزمان یک مقاله به چند نشریه و یا مقالات منتشر شده و  یا پذیرش شده به سایر نشریات خلاف قوانین است.


ت. ذکر ارجاع‌دهی مناسب
ارجاع دهی شامل ذکر کلیه کتابها، نشریات و  پایگاههای اینترنتی و سایر تحقیقات اشخاص در بخش مراجع است.

ث. ذکر نویسنده مسئول و همکاران در مقاله و دقت در عدم وجود اسامی غیر مرتبط.
نویسنده مسئول مقاله کسی است که در تهیه، آماده سازی، طراحی و اجرای مقاله سهم عمده را به عهده داشته است و سایر نویسندگان نیز به عنوان همکار در مقاله ذکر می شوند. نویسنده اصلی مقاله باید نسبت به وجود نام و اطلاعات تمامی نویسندگان و عدم وجود نامی غیر از نویسندگان مقاله اطمینان حاصل کند. همچنین کلیه نویسندگان مقاله را مطالعه و نسبت به ارائه آن به توافق رسیده باشند.

چ. ذکر پشتیبان های مالی
نویسندگان باید کلیه پشتیبان های مالی مقاله خود را نیز معرفی کنند.  

ح.  اعلام وجود خطاهای اساسی در مقالات
نویسنده در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شود نشریه را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرد.
 
1. مشخصات مقاله
ـ فصلنامه آموزش مهندسی ایران به زبان فارسی  و در موارد خاص مقالات به زبان انگلیسی نیز منتشر می شود. همچنین عنوان، چکیده، کلیدواژه مقاله ها به زبان انگلیسی نیز منتشر می شود.
ـ کلیه مقالات به زبان فارسی بوده و در نگارش آنها، آیین نگارش فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی رعایت شود. در متن فارسی از واژگان غیر فارسی استفاده نشود. واژه کلیدی غیر فارسی یا نامهای خارجی مورد استفاده در متن به صورت پاورقی در انتهای هر صفحه زیر نویس شود. در صورتی که واژه جایگزین فارسی مصطلح نیست می توان از آوانویسی استفاده کرد و واژه به زبان اصلی در پرانتز نوشته شود.
ـ کلیه مقالات با قلم (B Nazanin12)  نوشته شود.
ـ برای استفاده از علائم نگارشی مانند: . ، : ؛ و سایر موارد، این علائم چسبیده به کلمه قبلی و یک فاصله (Space) با کلمه بعدی فاصله داشته باشد.
ـ حداکثر محتوای هر مقاله کامل 8000 کلمه و مقاله کوتاه 4000 کلمه است

2. عنوان
عنوان مقاله متناسب با موضوع، اهداف و نتایج پژوهش باشد و موضوع پژوهش را به طور خلاصه برای خواننده روشن کند و شامل کلمات یا عبارات اضافه نباشد.

3. اسامی نویسندگان
اسامی نویسنده یا نویسندگان زیر عنوان مقاله و مرتبه علمی یا عنوان دانشگاهی، رشته تحصیلی، دانشکده، دانشگاه، شهر و کشور به همراه آدرس رایانامه به صورت زیر نویس آورده شود.

4. چکیده
در چکیده خلاصه کارهای انجام گرفته یا هدف پژوهش، روش پژوهش شامل جامعه، نمونه، روش اجرا، زمان و مکان اجرای پژوهش و ابزار جمع آوری داده ها، شرح تحلیل یا نتایج کلی پژوهش توضیح داده شود. ترجمه چکیده به زبان انگلیسی الزامی است و از لحاظ مفهوم، معادل چکیده فارسی تدوین شود. چکیده فارسی و انگلیسی ( حداقل 150 واژه و حداکثر 200 واژه )، کلید واژ ه ها ( 3 تا 5 کلید واژه مناسب).

5. مقدمه
نویسنده در مقدمه به این موارد به صورت شفاف بپردازد:
ـ هدف از  انجام پژوهش؛      ـ تعریف دقیق اصطلاحات و مفاهیم به کار رفته در پژوهش؛    ـ پیشینه پژوهش(شامل مبانی نظری و تحقیقات انجام شده قبلی در زمینه پژوهش که در آن نقاط قوت و ضعف این پژوهش ها تحلیل، چگونگی ارتباط آنها با تحقیق حاضر مشخص و تفاوت تحقیقات حاضر با آنها تبیین شود.

6. تعریف مسئله
این بخش شامل سؤالات یا فرضیاتی است که تحقیق در پی پاسخ گویی به آنها است. سؤالات و فرضیات پیش رو را مطرح و روش حل آنها را به اختصار بیان کند.


7. روش تحقیق
شامل توضیح در مورد نوع تحقیق(هم از جهت هدف در نظر گرفته شده برای پژوهش و هم از نظر روش انجام پژوهش)، جامعه و نمونه و روش نمونه گیری، ابزار تحقیق و روشن نمودن میزان روایی و پایایی ابزار و توضیح در خصوص چگونگی مراحل انجام پژوهش باشد. همچنین گزاره های پژوهش(فرضیه ها یا سؤالات )، آزمونهای آماری مورد استفاده و نرم افزار تجزیه و تحلیل داده ها معرفی شود.


8. نتایج تحقیق
در این بخش نویسنده موارد را به صورت دقیق و خلاصه تبیین کند:
ـ یافته های حاصل از پژوهش،
ـ بیان یافته ها به شیوه ای دقیق و روشن؛
ـ تحلیل این نکته که آیا نتایج به دست آمده پاسخگوی سؤالات یا فرضیات تحقیق هست یا خیر؛
ـ مشخص نمودن یافته های مهم حاصل از پژوهش.

-تبیین میزان ارتباط یافته های حاصل از پژوهش با اهداف در نظر گرفته شده از انجام پژوهش؛

-مقایسه یافته های پژوهش با پژوهش های قبلی و ذکر دلایل احتمالی برای توفیق یا عدم توافق بین نتایج؛


9. نتیجه گیری
در تدوین این بخش از مقاله به مباحث زیر به صورت دقیق و خلاصه پرداخته شود:
ـ اهداف پژوهش؛
-نتیجه نهایی پژوهش؛
ـ پیشنهاد برای پژوهش های آینده؛

10-سپاس گزاری : (حداکثر 5 سطر) قدردانی از کلیه افراد، سازمان‌ها و موسسه‌هایی که مستقیم و غیرمستقیم در پژوهش نقش داشته‌اند.


 11. مراجع
مراجع منتشر شده که از آنها در تهیه مقاله استفاده شده است باید بر اساس شیوه مرجع نویسی APA تنظیم شود به این شکل که داخل متن مقاله در قسمت ارجاع، داخل پرانتز به نام خانوادگی نویسنده و تاریخ انتشار آن ( با فونت 10، Times New Roman) اشاره شود و در انتهای مقاله مراجع انگلیسی الفبایی شده، قرار گیرد.
مقالات فارسی ( در متن و در منابع) باید به انگلیسی ترجمه و به ترتیب با سایر مقالات قرار گیرند. همچنین در انتهای این مقالات عبارت [in Persian] نوشته شود.
 

نمونه نوشتار مرجع کتاب در بخش منابع:

Haghighi, F., & Farajollahi, M. (2015). Theoretical fundamentals of open and distance education, Aristotle Publishing, [in Persian]

نمونه نوشتارمرجع فارسی در بخش منابع:

Memarian, M., (2019). Analysis if Iran’s first experience in distance education, free University of Iran. Iranian Journal of Engineering Education, 81, 99-127 [in Persian]

نمونه نوشتار مرجع انگلیسی در بخش منابع:

Mills, J. E. & Treagust, D.F. (2003). Engineering education: Is problem-based or project-based learning the answer. Australasian Journal of Engineering Education, 3(3) 2-16

کتاب انگلیسی( یک نویسنده):

    Gorman, J. M. (1996). The new psychiatry: The essential guide to state-of-the-art therapy  medication and emotional health. New York: St. Martin’s Press

کتاب انگلیسی (بیش از دو نویسنده):

Murphy, M. A., Lai, D., & Sookraj, D. (1997). Evaluation of the neighborhood (congregate)  meal program: Final report. Kelowna, BC: Kelowna Home Support Society

کتاب بدون نویسنده:

 .Merriam-Webster's collegiate dictionary (1993). Springfield, MA: Merriam-Webster  

نمونه نوشتار کنفرانس در بخش منابع:

Jangjou, Z. (2019). Computer engineering, information technology and sustainable development. The 5th International Conference on Science & Technology with Sustainable Development Approach, Shiraz [in Persian]

 گزارش های آنلاین:

Shields, M., & Wilkins, K. (2006). Findings from the 2005 National Survey of the Work and  Health of Nurses (Report No. 83-003-XPE). Retrieved from Canadian Institute for Health  Information website: http://secure.cihi.ca/cihiweb/products /NHSRep06_ENG.pd

 .

-لطفا بررسی کنید تا همه منابع بصورت همزمان هم در متن و هم در فهرست منابع آورده شده باشد.

 
منابع قابل استناد
ـ کتابهای منتشر شده در زمینه پژوهش مورد نظر؛
ـ مقالات علمی منتشر شده در مجلات علمی ـ پژوهشی و علمی ـ ترویجی در نشریات داخلی و خارجی؛
ـ رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد؛
ـ مقالات منتشر شده در همایش ها  کنفرانس های علمی معتبر داخلی و خارجی؛
ـ تارنماهای علمی

12. موارد دیگر

-کلیه جداول و نمودارها با فونت 10 در جایگاه مناسب داخل متن قرار داده شود.
ـ در صورتی که در  جدول ها ، نمودارها و شکل ها از کلمات و اعداد  انگلیسی استفاده شده است،  حتما به فارسی برگردانده شود و مرجع آنها ذکر شود.
ـ در صورت لزوم کارهای آماری، پرسشنامه یا سایر توضیحات در قالب پیوست ها به مقاله اضافه شود.

-پاورقیدر پاورقی کلمات فارسی با قلم B Nazanin و اندازه 11 و متن انگلیسی با فونت Times  New Roman  اندازه 9 آماده و ارسال شود
 -کلیه اعداد لاتین داخل متن و جداول بصورت فارسی برگردانده شود و تدوین شکلی ستون جداول از راست به چپ باشد.