پیام ماه:
 

"عالم نو بنا کند رای تو از مهندسی         کشور نو رقم زند، فر تو از موفری"

                                                                                                           خاقانی


 

biomass and organic wastes resources (دکتر خاطره پیشرو)

 


  

۳۰ ویژگی نلسون ماندلا؛ درسهایی برای جهان (دکتر محمود سریع القلم)

 


 

مهندسی برای بی آبی (بنفشه زهرایی)

 


 

سخن نخست (سردبیر و مدیر مسئول فصلنامه آموزش مهندسی ایران)

 


 

مهندس کیست؟ 

 


 

رصد آموزش فنی و مهندسی ایران (حسین معماریان)

 


 

ارائه درس کارگاه عمومی بصورت عملی و غیر حضوری برای دانشجویان مهندسی در دوران قرنطینه ناشی ازهمه گیری: تجربه دانشگاه صنعتی شریف (شهریار کابلی، صیاد نصیری، حمید حق شناس، مهدی متقی پور، علیرضا جهانتیغ پاک، غلامرضا پیرچراغی، جمال ارغوانی هادی)

 


 

دانشگاه آینده و متاورس (پروفسور علی اکبر جلالی)

 


 

احتضار آموزش  و انفجار نافرهیختگی (دکتر نعمت الله فاضلی)

 


 

سخن دکتر یوسف ثبوتی به مناسبت سال جهانی علوم پایه برای توسعه پایدار، دانشگاه شهید بهشتی 1400/12/17

 


 

تاریخ مهندسی در ایران (دکتر مهدی فرشاد)

 


 

چگونه می توان در سیستم آموزش مهندسی تغییر ایجاد کرد؟ (دکتر حسین ابراهیمی نژاد)

 


 

علم خانه می خواهد تا از سرگردانی نجات یابد (دکتر رضا داوری اردکانی)

 


 

جهت دریافت فایل بیانیه هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران اینجا کلیک کنید.

 


بیانیه های اتاق فکر مهندسان برجسته فرهنگستان علوم:

 

توسعه فناوری   و   انتظارات صنعت از آموزش مهندسی در دانشگاه ها


 

 

نظرسنجی پیرامون عملکرد فصلنامه آموزش مهندسی ایران جهت اطلاع ارائه می شود. امید است فصلنامه بتواند با انتشار دستاوردهای پژوهشی و کاربردی موجب ارتقاء کیفیت آموزش مهندسی، ارتقاء حرفه مهندسی، توسعه دانش اجتماعی، اخلاق مهندسی و جایگاه مهندسان در کشورعزیزمان ایران شود.

 

 گزارش ارزیابی فصلنامه

 


  

نظرات :

 

سخنان دکتر رضا داوری اردکانی، فیلسوف معاصر و رئیس فرهنگستان علوم ایران (۲۰ دی ۱۴۰۰):

▪️ وضع ایران امروز ما از نشانههای صریح انحطاط است که متأسفانه با فساد هم ملازمت دارد
▪️ با این وضع به آینده نمیتوان اندیشید. کشور ما به خرد وتفکر پشت کرده است
▪️ ما هم در زمان حال، آویزان به گذشته، به سر میبریم و کاری با آینده نداریم.
▪️ ما به خرد و تفکر پشت کردهایم. فضل و علم داریم اما به ندرت فکر میکنیم.
▪️ سالهاست که تعبیر تولید علم و فکر رایج شده است ولی اینها به درد مصرف روز میخورند و به کار کشور نمیآیند
▪️ سال هاست کشور دچار تولید فارغالتحصیل شده و این نشانه پیشرفت نیست
▪️ کشور ما برنامهای ندارد و نمیدانیم و نمیپذیریم که دائر کردن این همه دانشگاه و «تولید» این همه فارغالتحصیل (تربیت و تولید مهندس در حدود سه برابر معدل جهانی، تولید فارغالتحصیل فلسفه سه برابر کشور آلمان و ...) پیشرفت نیست.


دانشگاه چیست؟ (از نطق رابرت هاچینر رئیس دانشگاه شیکاگو)


دفتر انتشارات اتحادیه اروپا در ژانویه  2021گزارشی با عنوان انقلاب صنعتی پنجم، در راستای ایجاد صنعتی پایدار، انسان محور و تاب آور در اروپا منتشر نمود که به درخواست رایزنی همکاری های فناوری در وین ترجمه و تدوین شده است و در اختیار علاقمندان محترم قرار می گیرد. جهت دریافت فایل اینجا کلیک کنید.


جناب آقای دکتر عباس بازرگان:

جهت دریافت مقاله نگاهی به گسترش آموزش عالی ، تعداد دانشگاه ها و دانشجویان در ایران اینجا کلیک کنید.


سرکار خانم دکتر نسرین نورشاهی (رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:
    جهت مشاهده فایل اینجا کلیک کنید.

 
از سرکارخانم دکترمهدیه امید (استادیار گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه زنجان):

 از ارسال نتایج نظرسنجی سپاسگزارم. خوشبختانه نظرات پاسخ‌دهندگان حاکی از وضعیت مطلوب فصلنامه می‌باشد. امیدوارم در آینده، مسیر رشد و بهبود کیفیت فصلنامه هموارتر باشد.

 

از سرکار خانم دکتر سیمین ناصری: 

خسته نباشید.. بر اساس داده ها و نمودارها عملکرد این نشریه بسیار عالی بوده است

 

 

  از آقای دکتر رحمت ستوده قره باغ ( استاد دانشکده مهندسی شیمی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران):
نتایج نظرسنجی نشان می دهد که دبیرخانه با علاقه و مسئولیت پذیری کارهای فصلنامه را دنبال می کنند و ضمن تشکر از جنابعالی این موفقیت را تبریک عرض می نمایم . 

 

 

 

 

 

 
 

 
جهت دریافت فایل صوتی سخنرانی اینجا کلیک کنید.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

پیشنهاد آقای دکتر بهادری نژاد عضو پیوسته فرهنگستان علوم و عضو هیات تحریریه فصلنامه آموزش مهندسی ایران پیرامون کرونا، اینجا کلیک کنید.
 
              نظرات: سلام بر همگی

                               با سلام لذت بردم از یادداشت استاد و انسان فرهیخته جناب آقای دکتر بهادری نژاد که در این یادداشت کوتاه درس اسلام، درس زندگی، انسانیت و اخلاق و سیاستمداری ارائه کردند.
                                ارادتمند توفیقی

 
کرسی یونسکو در آموزش مهندسی
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺮﺳﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
1.  ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﮐﺎرآﻣﻮزی  ﻫﺎی دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
2.  راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺶ ﻃﺮاﺣﯽ درﭘﺮوژه ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
3.  ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺎ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ، آری ﯾﺎ ﻧﻪ
4.  روش ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
5.  روش ﻫﺎی ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
6.  ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﮕﯿﺰه و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
7.  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻬﯿﻨﻪ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن  ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر
8.   ﺟﺬب اﺳﺘﺎد در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
9.  ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
10. اﻗﺘﺼﺎد آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
11. ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی  ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﻮر
12. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
13. ﻣﻨﺎﺑﻊ درﺳﯽ و ﮐﻤﮏ درﺳﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
14. ﺣﺬف ﯾﺎ ادﻏﺎم درس ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد درس ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
15. ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﻫﺎی دوره دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
16. آﻣﻮزش ﻫﺎی  ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪ ای ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
17. ﮐﺎراﯾﯽ ادﻏﺎم ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ و ﻗﻄﺒﯽ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ
18. ﺑﺎزارﮐﺎر  داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
19. ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻘﺶ ﺻﻨﻌﺖ درآﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
 

 
با سلام و احترام
ضمن قدردانی و تشکر فراوان از مجله پربار و ارزشمند آموزش مهندسی ایران
 
بدینوسیله پیشنهاد می گردد
حوزه ای نیز به حوزه ها مجله اضافه شود که مقالاتی مانند مقاله استفاده از مفاهیم پایهای مکانیک سیالات برای حل چند مسئله کاربردی در صنایع نفت و گاز: الگویی برای مهندسان شیمی و نفت فصلنامه شماره 81 بهار 1398 به حل مسائل صنعتی و سازمانی با استفاده از آموزش های مهندسی پرداخته شود و ویژه نامه هائی نیز چاپ گردد با توجه به نیاز جامعه به حل مسئله ، می تواند کاربردهای آموزش های مهندسی یا تکنیک های مهندسی در این حوزه راهگشا باشد
 
با آرزوی سلامتی و شادکامی

علیرضا منصوریان

 


 

پیشنهاد می کنم چاپ مقاله در حوزه آموزش معروف (STEM EDUCATION) را در دستور کار خود قرار دهید. پیشنهاد مشخص اینجانب انتشار ویژه نامه ای در این زمینه است.

انتشارات اشپینگر مجله ای تحت همین عنوان منتشر می کند و بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان در این حوزه، به طور جدی مشغول فعالیت هستند.

STEM سرنامه کلمات زیر است. آموزش معروف نیز از سرنام ترجمه انگلیسی این کلمات گرفته شده است.

Science, Technology, Engineering, Mathematics

با احترام

ابوالفضل رفیع پور

دانشیار بخش آموزش ریاضی، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان