مجله ها:

مجله سیاست آموزش عالی

گاهنامه خبری تحلیلی عتف

فصلنامه IFEES و GEDC

مجله مدیریت و برنامه ریزی در نظام ­های آموزشی

مجله آموزش عالی ایران

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی

مجلات علمی و پژوهشی و مجلات دارای نمایه معتبر بین المللی مرتبط با آموزش مهندسی

مجله تحقیقات آموزش مهندسی (EER)

مجله بین المللی آموزش STEM

مجله بین المللی اخلاق در مهندسی و مدیریت (ijeee)

مجله آکادمی علوم مهندسی چین (CAE)

مجله آموزش مهندسی (انجمن آموزش مهندسی آمریکا)

مجله پایداری آینده

بولتن مهندسی جهانی

گنجینه اسناد

 

 

 

کنفرانس ها:

اجلاس بین المللی آموزش و مهارت

 

 

وبینارها: 

 

 

 

انجمن ها: 

- انجمن آموزش مهندسی ایران

- انجمن مهندسی شیمی ایران

- انجمن کامپیوتر ایران

 

سازمان ها و مراکز:

فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

کرسی یونسکو در آموزش مهندسی

مرکز ارزشیابی کیفیت دانشگاه تهران

مؤسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران

Australasian Association for Engineering Education

Engineering Education Pioneers

European Society For Engineering Education

IEEE Education Society

International Education Society

International federation of Engineering Education Societies

Japanese Society of Engineering Education