تهران ـ  کد پستی:  1537633111 ـ بزرگراه حقانی  غرب به شرق  ـ خروجی فرهنگستانها و کتابخانه ملی ـ فرهنگستان علوم ـ طبقه اول ـ گروه علوم مهندسی-دفتر فصلنامه آموزش مهندسی ایران

تلفن: 88190433ـ 021

دورنگار: 88656216 - 021

رایانامه: ijee78@ias.ac.ir

 


کاراکتر اول را وارد نکنید.
CAPTCHA Image