هر مقاله دریافتی بر اساس "اصول اخلاقی انتشار مقاله" بررسی، داوری، ارزیابی و به شرح ذیل اقدام می شود: 

1. فصلنامه در رد یا قبول و اصلاح مقالات آزاد است و در صورت لزوم، نظرات اصلاحی خود را به اطلاع نویسنده یا نویسندگان می رساند.

2. مراحل داوری: کلیه اقدامات توسط سردبیر، بصورت الکترونیکی انجام و در پوشه هر مقاله قرار دارد

1- مقاله با موضوعات نشریه ارتباط دارد: خیر- عدم پذیرش :  آری – بررسی می شود.

2- بررسی مقاله توسط سردبیر از نظر تکمیل فرم ها، همیابی، اصول نگارش، ساختار مقاله :

-متناسب است.

نیاز به اصلاح دارد و بازگشت به نویسنده.

3- بررسی مقاله توسط هیات تحریریه: عدم تائید، عدم پذیرش، تائید برود برای داوری

4- بررسی نظریات داوران و اقدام یکی از موارد زیر:

• داوری بیشتر نیاز است

• عدم پذیرش ( با اعلام نظر داوران و سر دبیر)

• قابل پذیرش

• تجدید نظر جزئی ( با اعلام نظر داوران و سردبیر)

• تجدید نظر کلی ( با اعلام نظر داوران و سردبیر)

5- بررسی مقاله تجدید نظر شده و پاسخ نویسنده به داوران

• نیاز به بررسی توسط داوری تطبیقی دارد

• اصلاحات انجام شده قابل پذیرش است

• اصلاحات انجام نشده اعلام به نویسنده برای اصلاح مجدد

• اصلاحات انجام نشده، عدم پذیرش

6- بررسی نظر داور تطبیقی

• اصلاحات انجام شده، قابل پذیرش است

• اصلاحات انجام نشده نیاز به بازنگری دارد

• اصلاحات انجام نشده، عدم پذیرش

7- بررسی مقاله قابل پذیرش از نظر شیوه ارجاع دهی، شمارش و اندازه شکل ها و نمودار ها، ادرس و مشخصات نویسندگان،شمارش بخش ها ، تقدیر و تشکر  غیره

• نیاز به اصلاح دارد

• پذیرش

3- بررسی مقاله توسط سردبیر از نظر تکمیل فرم ها، همیابی، اصول نگارش، ساختار مقاتناسب با محورهای نشریه 

4- بررسی مقاله توسط هیات تحریریه: عدم تائید، عدم پذیرش، تائید برود برای داوری

5-بررسی نظریات داوران و اقدام یکی از موارد زیر:

• داوری بیشتر نیاز است

• عدم پذیرش ( با اعلام نظر داوران و سر دبیر)

• قابل پذیرش

• تجدید نظر جزئی ( با اعلام نظر داوران و سردبیر)

• تجدید نظر کلی ( با اعلام نظر داوران و سردبیر)

6- بررسی مقاله تجدید نظر شده و پاسخ نویسنده به داوران

• نیاز به بررسی توسط داوری تطبیقی دارد

• اصلاحات انجام شده قابل پذیرش است

• اصلاحات انجام نشده اعلام به نویسنده برای اصلاح مجدد

• اصلاحات انجام نشده، عدم پذیرش

7- بررسی نظر داور تطبیقی

• اصلاحات انجام شده، قابل پذیرش است

• اصلاحات انجام نشده نیاز به بازنگری دارد

• اصلاحات انجام نشده، عدم پذیرش

8- بررسی مقاله قابل پذیرش از نظر شیوه ارجاع دهی، شمارش و اندازه شکل ها و نمودار ها، ادرس و مشخصات نویسندگان،شمارش بخش ها ، تقدیر و تشکر غیره

• نیاز به اصلاح دارد

• پذیرش

9- مسئولیت مطالب، نظرات و عقاید مندرج در مقالات به عهده نویسنده مقاله است و حقوق معنوی مقالات برای نویسنده محفوظ است.

سردبیر، داوران، نویسندگان همه باید قواید اخلاقی را رعایت نمایند.