دبیر تخصصی


دکترجعفر توفیقی استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس و عضو پیوسته فرهنگستان علوم

  • towfighimodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر خدایار ابیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌

اعضای هیات تحریریه


دکترمحمدرضا اسلامی استادبازنشسته ، دانشگاه صنعتی امیرکبیرو عضو پیوسته فرهنگستان علوم

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


دکترمهدی بهادری ن‍ژاد استاد بازنشسته، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف و عضو پیوسته فرهنگستان علوم

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


دکترجعفر توفیقی استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس و عضو پیوسته فرهنگستان علوم

مهندسی شیمی

اعضای هیات تحریریه


دکترپرویز جبه دار مارالانی استاد بازنشسته، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران و عضو پیوسته فرهنگستان علوم

مهندسی برق

اعضای هیات تحریریه


دکترجلال حجازی استاد بازنشسته دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران و عضو وابسته فرهنگستان علوم

متالورژی

اعضای هیات تحریریه


دکترمحمد حسین حلیمی استادبازنشسته، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران و عضو پیوسته فرهنگستان علوم

زیبایی شناسی و علوم هنر

اعضای هیات تحریریه


دکتررضوان حکیم زاده دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

روش ها و برنامه های آموزشی

اعضای هیات تحریریه


دکترپرویز دوامی استاد بازنشسته، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریفو عضو پیوسته فرهنگستان علوم

مهندسی متالورژی

اعضای هیات تحریریه


دکتررهبر رحیمی استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

مهندسی شیمی

اعضای هیات تحریریه


دکترسعید سهراب پور استاد بازنشسته، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف و عضو پیوسته فرهنگستان علوم

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


دکترمهدی سهرابی استاد دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو وابسته فرهنگستان علوم

اعضای هیات تحریریه


دکترابراهیم شیرانی استادبازنشسته، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان و عضو وابسته فرهنگستان علوم

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


دکترحسن ظهور استادبازنشسته، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف و عضو پیوسته فرهنگستان علوم

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


دکترجواد فیض استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران و عضو وابسته فرهنگستان علوم

مهندسی برق و کامپیوتر

اعضای هیات تحریریه


دکتر عزت الله نادری استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران و عضو پیوسته فرهنگستان علوم

روانشناسی تربیتی و آموزش عالی

اعضای هیات تحریریه


دکترمحمدمدرس یزدی استاد، دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی شریف و عضو وابسته فرهنگستان علوم

مهندسی صنایع

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمود یعقوبی استادبازنشسته ، دانشکده مکانیک دانشگاه شیرازو عضو پیوسته فرهنگستان علوم

اعضای هیات تحریریه


........ .

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر گودرز احمدی استاد رابرت هیل
دانشگاه کلارکسون آمریکا

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر محمد شاهیده پور استاد و رئیس گروه مهندسی برق و کامپیوتر در موسسه فناوری ایلینویز-آمریکا

مهندس الکترونیک

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر علی منصوری استاد دانشگاه ایلینوی - شیکاگو-آمریکا

مهندسی شیمی