نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- دانشگاه تبریز- تبریز- ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه میزان رعایت استاندارد ایزو ۲۱۴ در تهیه چکیده‌های فارسی پایان‌نامه‌های رشته‌های فنی_ مهندسی دانشگاه  تبریز انجام شد. روش پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا بود. ابزار گردآوری اطلاعات سیاهه وارسی استاندارد ایزو 214 و جامعه آماری پژوهش 2959 چکیده فارسی پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی رشته‌های فنی مهندسی دانشگاه تبریز بود که 342 مورد به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب و داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که از میان دانشکده‌های مورد بررسی، در دانشکده عمران با میانگین کل 95/81 درصد مؤلفه‌های ایزو ۲۱۴ بیشتر از سایر دانشکده‌ها رعایت شده است. در رشته‌های مهندسی خاک با میانگین 29/86، نقشه‌برداری با میانگین 55/85 و ساخت و تولید با میانگین 76/84 درصد دانشجویان مؤلّفه‌های ایزو ۲۱۴ را نسبت به سایر رشته‌های فنّی-مهندسی بیشتر رعایت کرده‌اند. میزان رعایت مؤلفه‌های ایزو 214 در رشته‌های بیوالکتریک، مهندسی برق-قدرت و الکترونیک به ترتیب با 33/73، 62/73 و 13/74 در کمترین سطح بوده است.  از بین ۱۵ مؤلفه مورد بررسی ایزو ۲۱۴،  استفاده از افعال معلوم و بیان ضمایر در قالب سوم شخص با میانگین کل 100 درصد بیشترین و مؤلفه بیان یافته‌های پژوهش با میانگین کل 6/14 درصد کمترین فراوانی را داشته‌اند. نتایج آزمون خی دو نیز نشان داد که بین رعایت استاندارد 214 و متغیرهای دانشکده و رشته تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد. میانگین رعایت مؤلّفه‌های ایزو 214 در تمام سال‌های مورد بررسی 72/78 درصد بوده است که تا حدود زیادی با استاندارد ایزو 214 هماهنگی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the compliance of Persian abstracts and graduate theses and Dissertations of engineering fields of Tabriz University with international standards ISO 214

نویسندگان [English]

  • zahra Jahanban Esfahlan
  • afshin hamdipour
  • rasool zavaraqi

Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Education, University of Tabriz, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Abstract: Present study is conducted with the aim of studying the agreement of Persian abstracts and graduate theses of engineering courses of Tabriz University during 2005-2015 with international standards of ISO-214. The statistical population of this study is 342 titles for the ISO-214 standard, which relates to 4 faculties and 21 engineering disciplines. For the data analysis, descriptive statistics and inferential statistics (Chi test, Phi and Cramer tests) and Excel 2010 software and SPSS version 22 were used. Also, one checklist for the investigation of ISO 214 was implied. The results of this study showed that among faculties, the Faculty of Civil Engineering with an average of 81.95% is more consistent with the ISO-214 components. In the ISO 214 standard, the relevant components in the Soil and Fundamental Engineering, Surveying and Geomatics Engineering and Manufacturing Engineering have been observed respectively with a mean of 86.29%, 85.55%, and 84.75% higher than the other studied disciplines. among the 15 components of ISO -214 that were examined, components of the use of “verbs and pronouns in the third form” with a total of 100%, the “bibliographic information component in the abstract page” with an average of 98.75%, and the “existence of a keyword” with an average of 98.52% are in agreement with ISO-214 standards. The mean observance of the components of ISO 214 was 78.72%, which greatly compliance with the ISO 214 standard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abstracting
  • International Standard ISO 214
  • Engineering disciplines
  • Dissertation
  • Thesis
References
Abdekhoda, H., & Abdollahi, L. (2010). Evaluation of compliance abstracts of Persian-language journals Tehran University of Medical Sciences with ISO 214 & Vancouver’s group guideline, in 2009. Journal of Payavard Salamat, 4 (2), 54-61 [in Persian].
Abdullahi, H., & Taghizade, S. (2019). Investigating the emphasis on the educational ethics at the engineering universities of Iran and comparing it with top engineering universities of the world. Iranian Journal of Engineering Education, 21(83), 1-22. Retrieved from http://ijee.ias.ac.ir/article_93560_7d3897534683690c753805a7031414f2.pdf. doi:10.22047/ijee.2019.187934.1648 [in Persian].
Cross, C., & Oppenheim, C. (2006). A genre analysis of scientific abstracts. Journal of Documentation, 62 (4), 428-446.
Ebrahimi, S. F., & Chan, S. H. (2015). Research article abstracts in applied linguistics and economics: Functional analysis of the grammatical subject. Australian Journal of Linguistics, 35 (4), 381-397.
Ghane, M. R., & Amiri, P. (2013). Study of ISO standard consideration in M.A. and Ph.D. theses abstracts in Shiraz University during 1999-2009. Journal of Academic Librarianship and Information Research, 47(2), 159-170 [in Persian].
Hahs-Vaughn, D. L., & Onwuegbuzie, A. J. (2010). Quality of abstracts in articles submitted to a scholarly journal: A mixed methods case study of the journal research in the schools. Library & Information Science Research, 32 (1), 53-61.
Huckin, T. (2001). Abstracting from abstracts. In M. Hewings (Ed.). Academic writing in context: Implications and applications. Birmingham: The University of Birmingham Press, 93-103.
Hyland, K. (2004). Disciplinary discourses: Social interactions in academic writing. USA: University of Michigan Press.
International Organization Standard (2015). ISO 214:1976 Documentation-abstracts for publications and documentation. Retrieved from https://www.iso.org/standard/4084.html
Kanoksilapatham, B. (2013). Generic characterisation of civil engineering research article abstracts. 3L: Southeast Asian Journal of English Language Studies, 19 (3),1-10.
Krajňáková, D. (2015). Genre analysis of English-written Master’s theses and dissertation abstracts in the setting of Prešov University. Retrieved from https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1630
Lancaster, F. W. (2003). Do indexing and abstracting have a future?. Anales de Documentación, 6, 137-144.
Mahdavi, M. N. (1987). Abstracting: rules and concepts. Tehran: Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc), [in Persian].
Makani, N., Vaez, R., & Pourmohammad, A. A. (2015). A survey of compliance of Persian abstracts of research articles in medical journals of universities of medical sciences (Type 1) with the Vancouver guideline and ISO 214 standard. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 22 (3), 309-318 [in Persian].
Malek Mohammadi, M. (2009). A study on the extent to which the abstracts of PhD theses in the field of humanities in the Science and Research Campus of the Islamic Azad University meet the ISO abstracting standard. National Studies on Librarianship and Information Organization, 20(3), 141-154. Retrieved from http://nastinfo.nlai.ir/article_250_7407bfddec12c0063fb480c8c2a0b94e.pdf [in Persian].
Mansourian, Y. (2014). Research methods in information science and knowledge studies. Tehran: SAMT [in Persian].
Martı́n, P. M. (2003). A genre analysis of English and Spanish research paper abstracts in experimental social sciences. English for Specific Purposes, 22 (1), 25-43.
Mohammadzadeh, A., & Sotudeh Gharebagh, R. (2019). Soft skills for engineering students and graduates. Iranian Journal of Engineering Education, 20(80), 1-29. Retrieved from http://ijee.ias.ac.ir/article_84338_9883877cf5b3cc8a4fa54738d68dbfc6.pdf. doi:10.22047/ijee.2019.156398.1592 [in Persian].
Papi, A., Khalaji, D., Rizi, H. A., Shabani, A., & Hassanzadeh, A. (2014). The rate commitment to ISO 214 standard among the persian abstracts of approved research projects at school of health management and medical informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. Journal of Education and Health Promotion, 3, 36. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25013829. doi:10.4103/2277-9531.131913 [in Persian].
Pho, P. D. (2008). Research article abstracts in applied linguistics and educational technology: A study of linguistic realizations of rhetorical structure and authorial stance. Discourse studies, 10(2), 231-250.
Pirouzfar, M. (2013). A survey and compassion of Persian abstracts of masters students’ theses of Humanity and Social Science Faculties in Shahid Chamran University with international standard ISO 214 on abstracting during 2007-2011 to present: A practical manual (Master of Science). Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran [in Persian].
Sadiq-Behzadi, M., & Movlavi, F. (2015). Abstracting rules on ISO 214-1976. Tehran: National Library of Republic Islamic of Iran [in Persian].
Samraj, B. (2005). An exploration of a genre set: Research article abstracts and introductions in two disciplines. English for Specific Purposes, 24 (2), 141-156.
Soleimani, R. (2012). Evaluate the conformity rate of Persian abstracts of scholarly-research journals articles in the fields of the Quranic and hadith branches of scholarship during 2009/2011 with the ISO 214 standard. (Master of Science (MSC)), University of Qom, Qom, Iran [in Persian].
Swales, J. M., & Feak, C. B. (2009). Abstracts and the writing of abstracts (Vol. 2). USA: University of Michigan Press. Retrieved from https://www.press.umich.edu/elt/compsite/ETRW/9780472033355-commentary.pdf
Vara, N. (2016). An investigation of the compliance of the abstracts of persian journal articles approved by the Ministry of Science, Research and Technology with abstract-writing standards (ISO 214). Rahyaft, 26 (63), 91-100. Retrieved from http://rahyaft.nrisp.ac.ir/article_13599_d3873112f08a30b5d8ba4ce112053aec.pdf [in Persian].
Valadkhani, Z. (2013). Studying the compliance of the ISO 412 standard in the Persian language abstracts of MA thesis in Al-Zahra University and offering a style manual for determining the abstract of academic dissertation. (Master od Science), Alzahra University, Tehran, Iran [in Persian].
Vazirpour Keshmiri, M.; Sedehi, M., & Saberi, M. (2012). Content analysis of aabstracts of theses presented by the library and information science postgraduate students at Islamic Azad University, Tehran North Branch and Science & amp; Research Branch, 2001- 2007. National Studies on Librarianship and Information Organization, 23(1), 112-128. Retrieved from http://nastinfo.nlai.ir/article_133_86b5e0054d9c79970f5d52432ab715ea.pdf [in Persian].