نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

2 ، دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

3 دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

4 گروه ترویج و آموزش کشاورزی،دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

 امروزه، مؤسسات آموزش عالی در سراسر جهان تغییر در مأموریت‌ها، اهداف و چشم‌اندازهای خود را برای توجه و تلفیق مسائل مربوط به حفظ تنوع زیستی در کارکردهای خود آغاز کرده‌اند. مؤلفه انسانی نظام آموزش عالی یکی از ارکان این نظام به‌شمار می‌رود که در پیوندی پویا و هماهنگ با دیگر مؤلفه‌ها نقش محوری را در پیشبرد اهداف نظام ایفا می‌کند. حال آنکه تا کنون در کشور تلاش مؤثری در زمینه شناسایی مؤلفه‌های اثرگذار در بهبود صلاحیت‌های حرفه‌ای اعضای هیأت علمی صورت نگرفته است. لذا، این تحقیق به‌منظور شناسایی مؤلفه‌های صلاحیت‌های حرفه‌ای اعضای هیأت علمی برای آموزش تنوع زیستی انجام گرفت. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش تحلیل محتوای استقرایی انجام شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 24 نفر از متخصصان حوزه آموزش محیط زیست و تنوع زیستی که به روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی انتخاب شده بودند، جمع‌آوری شدند. تحلیل محتوای استقرایی با مشخص ساختن وجوه معنایی و سپس، برچسب زدن بـه آنها در قالب کدهای کیفی آغاز شد و با مقوله‌بندی کدها و ایجاد ارتباط بین مقوله‌ها ادامه یافت. این فرایند با استفاده از نرم‌افزار ‌MAXQDA اجرا شد. برای اعتباربخشی یافته‌های کیفی از راهبردهای بازبینی مشارکت کنندگان و بازبینی متخصصان استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که صلاحیت‌های حرفه‌ای اعضای هیأت علمی برای آموزش تنوع زیستی شامل صلاحیت‌های مهارتی، صلاحیت‌های دانشی، صلاحیت‌های ارزشی و اخلاقی است که هر کدام نشانگرهایی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of the Professional Competencies of Faculty of Agriculture and Natural Resources University of Tehran for Biodiversity Education with Content Analysis Approach

نویسندگان [English]

  • Hamid Movahed 1
  • Mona Babaee 2
  • Amir Alambegi 3
  • ahmad rezvanfar 1
  • Amir Afzaligoroh 4

1 Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran

2 Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran

3 Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran

4 Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran

چکیده [English]

Today, higher education institutions around the world are beginning to change their missions, goals, and prospects to address and integrate issues related to biodiversity conservation in their functions. The human component of the agricultural higher education system is one of the pillars of this system that plays a central role in advancing the objectives of the system in a dynamic and harmonious connection with other components. However, so far no effective efforts have been made in the country to identify effective factors in improving the professional competence of faculty members. Therefore, this study was conducted to identify the components of faculty members' professional competencies for biodiversity education. This study was conducted using qualitative approach and inductive content analysis method. Required information was collected through semi-structured interviews with 24 experts in the field of environmental education and biodiversity selected by snowball sampling. We began the inductive content analysis by identifying the meanings and then tagging them in the form of qualitative codes, and continued by codifying the codes and linking them to categories. This process was implemented with the help of MAXQDA software. To validate the qualitative findings, participant review and expert review strategies have been used. The findings showed that faculty members' professional competencies for biodiversity education included skills competencies, knowledge competencies, value competencies and ethical competencies, each of which has indicators

کلیدواژه‌ها [English]

  • faculty
  • competencies
  • biodiversity
  • education
  • environmental
References
Borko, H. (2004). Professional development and teacher learning: Mapping the terrain. Educational Researcher, 33(8), 3-15.
Creswell, J. W. (2012). Educational research; planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. Boston: Pearson Publications.
Dundar, S. (2016). Reasons for choosing the teaching profession and beliefs about teaching: A study with elementary school teacher candidates. College Student Journal, 48(3), 445-460.
EPI. (2018). Environmental Performance Index.
Etehadi, M., Rosta, K., & Gholinia, M.J. (2011). Factors influencing participants’ knowledge, attitude and skill in farmer school approach to development of integrated pest management technology. Journal of Agricultural Extension and Education Research, 4, 28-13.
Faham, E., & Rajani Nahoji, M. (2015). Modeling faculty members’ competencies for sustainability education using system dynamics analysis. Iranian Journal of Engineering Education, 16(64), 89-115.
Ghimire, N. R. (2010). The relative importance of selected educational process professional competencies to extension educators in the North Central Region the United States. (Doctoral Dissertation). Dissertations and Theses database. (UMI No. 3403077).
Guba, E.G., & Lincoln, Y. S. (1980). Fourth generation evaluation. Newbury Park, CA: Sage Publications, Inc.
Holmberg, J., Svanstrom, M. D. J., & Mulder, K. (2008). Embedding sustainability in higher education through interaction with lecturers: Case studies from three European technical universities. Journal European of Engineering Education, 33 (3).
Jafari, S., & Abdosharufi, F. (2015). Presenting a structural model of the relationship between perceived teaching competencies and academic achievement of students. Journal of Education and Learning Studies, 6(1), 66-47.
Katherin, D. A, & Devoe, D. (2014). Understanding of biodiversity among western canadian university student. Hum Ecol, 42,147-158.
Moreno, J. M. (2007). Do the initial and the continuous teachersí professional development sufficientlycprepare teachers to understand and cope with the complexities of today and tomorrow is education? Journal of Educational Change, 8(2),169-173.
Nagel, U., & Affolter, C. (2004). Environmental education and education for sustainable development- From imparting knowledge to competence development. Contributions to Teacher Education, 22 (1), 95-105.
Rezaei, M., Movahed Mohamadi, H., Asadi, A.,  & Kalantari, Kh.(2010). Assessment of the competencies of faculty members of agricultural colleges for teaching in e-learning system. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 2(40), No. 3, 179-189.
Rossetti, J., & Fox, P.G. (2009). Factors related to successful teaching by outstanding professors: an interpretive study. J. Nurs Educ, 48(1), 6-11.
Sanders, R.(2010). Agricultural biodiversity and sustainability. www.biodiversityinernational.org/biodiversiryDocs/Announcements/COP10/Agricultur.
Sleurs, W. (2008). Competencies for ESD (education for sustainable development) teachers: a framework to integrate ESD in the curriculum of teacher training institutes. Comenius 2.1 project 118277-CP-1-2004-BE-Comenius-C2.1. 90 p. Available at: www.csct-project.org.
Stevens, C. (2008). OECD work on competencies for education for sustainable development (ESD) (A background document by the OECD sustainable development advisor). Available at: www.unece.org/env/esd/inf.meeting.docs/EGonInd/8mtg/ESDCompetenciesOECD.pdf.
UNESCO (2009). Learning for a sustainable world: review of contexts and structures for education for sustainable development. Section for DESD Coordination, Division for the Coordination of United Nations Priorities in Education, UNESCO, 81 p. Available at: www.unesco.org/education /justpublished_desd 2009. pdf.
Yousefi Hajivand, R., Ghanniyan, M., Brothers, M., & Ramazani, L. (2016). Analysis of factors affecting shadegan wetland attitudes toward agricultural biodiversity. Journal of Rural Development Strategies, 1 (4), 126-109.
 Zhu, C., Wang, D., Cai, Y., & Engels, N. (2013). What core comperencies are telated to teachers innovative teaching?. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 41(1), 9-27