نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه یزد. (نویسندة مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه یزد

چکیده

در ارائۀ رویکردها و مدلها برای آموزش مهندسی علاوه بر دانش فنی (علم مهندسی) بر آموزش مهارتها و نگرشها (عمل مهندسی) نیز تأکید ویژه‌ای شده است. ازاین‌رو تعیین روشهای آموزشی تأثیرگذار و موضوعات آموزشی علاوه بر دانش فنی مهندسان، مبنای بسیاری از مطالعات در قرن حاضر است. امروزه به دلیل خسارات جبران‌ناپذیر به محیط‌زیست، آموزش به مهندسان برای ارتقاء دانش زیست‌محیطی و حس مسئولیت در قبال جلوگیری و یا کاهش روند تخریب محیط‌زیست، لازم است. مطالعات گذشته اثربخشی دانش بر حس مسئولیت‌پذیری افراد را نشان داده است، ولی کمتر به تأثیر شیوۀ آموزش مسائل محیط‌زیستی بر عملکرد مهندسان توجه شده است. این تحقیق به بررسی تأثیر آموزش زیست‌محیطی بر میزان دانش و رعایت مسائل زیست‌محیطی دانشجویان عمران می‌پردازد و همچنین مقایسه‌ای بین میزان تأثیر روشهای آموزش بر عملکرد دانشجویان. جامعۀ آماری را 80 نفر از دانشجویان عمران تشکیل می‌دهند که به طور تصادفی در دو گروه قرار گرفته‌اند و دو روش متفاوت (گذراندن درس محیط‌زیست و آموزش مسائل محیط‌زیستی به‌موازات دروس فنی) به آنها آموزش داده شد. برای گردآوری اطلاعات از یک پرسش‌نامۀ خودساخته با ضریب پایایی 792/0 استفاده شد. داده‌های گردآوری‌شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل آماری مقایسة زوجها و درخت تصمیم تجزیه‌وتحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که آموزش تأثیر معنا‌داری بر میزان دانش و رعایت مسائل زیست‌محیطی در کار دانشجویان داشته است ولی بین روشهای آموزشی و بین دانشجویان زن و مرد تفاوت معنا‌داری دیده نشده است. درخت تصمیم نشان می‌دهد با افزایش دانش دانشجویان رعایت مسائل زیست‌محیطی آنها در کار نیز بیشتر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the effectiveness of environmental education along with or without independent of engineering courses

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Khabiri 1
  • Mahnaz Elahizadeh 2

1 Assistant Professor, Faculty of Civil Engineering, Yazd University

2 Master Student, Faculty of Civil Engineering, Yazd University, Yazd University

چکیده [English]

For presentation of approaches and models for engineering education, special emphasis has been made on teaching skills and attitudes (engineering practices) in addition to teaching engineering knowledge. Hence, determining the effective teaching methods and educational topics than technical issues were the base of many researches in the present century. Nowadays, training courses for engineering due to irreparable damages to the environment has become very necessary. Engineers’ knowledge on environmental science increase their sense of responsibility towards preventing or reducing the environmental degradation. Although the effectiveness of knowledge on people's sense of responsibility is shown in previous studies, it needs more emphasis for the present engineers. In this study, the effect of teaching environmental science and paying attention to the environmental issues on civil engineering students was examined. 80 students were selected and put in two different groups randomly. They were taught two different methods: studying environmental course and learning environmental issues along with technical course. For collecting data, we used a self-made questioner with reliability coefficient of 0.792. Data were analyzed by use of Pearson correlation coefficient and statistical analysis of paired and decision tree. The results suggested teaching has significant effect on knowledge and observance of environmental issues of students at work, but there's no significant difference between teaching methods and student gender. Decision tree shows considering environmental issues during work by students will increase when their knowledge increases.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Engineering education
  • Environmental education
  • knowledge
  • Environmental Issues
  • Effectiveness