نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

ارومیه- دانشگاه صنعتی ارومیه- کیلومتر دوم جاده بند- صندوق پستی 419- 57155 کد پستی 17165- 57166

چکیده

 انتخاب استاد راهنما برای انجام دادن تحقیقات دانشجویی و مدیریت آموزشی دانشگاه‌ها مسئله‌ای مهم و ضروری است. دانشجویان ممکن است در انتخاب استاد راهنمای خود با مشکل مواجه باشند، زیرا هیچ قاعده و دستورالعمل خاصی برای انتخاب استاد راهنما وجود ندارد. عوامل متعددی این موضوع را تحت تأثیر قرار می‌دهد که ممکن است درنهایت، سبب نارضایتی و کاهش انگیزه دانشجو و تأخیر در اجرای تحقیق و پایین آمدن کیفیت پایان‌نامه شود. در این مطالعه برای ارائه شاخص‌ها و معیارهای مناسب به‌منظور انتخاب استاد راهنما، از تحقیقات گذشته با روش پیمایشی از دانشجویان سال آخر تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی ارومیه بر اساس مدل نظری جامع تدوین شده و برای ارزیابی و رتبه‌بندی معیارها از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره بهترین- بدترین  (BWM)استفاده شد. همچنین با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند 35 نفر دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی ارومیه انتخاب و از طریق پرسشنامه مهم‌ترین معیارها برگزیده شدند. روایی پرسشنامه را متخصصان دانشگاهی تأیید کردند و برای سنجش پایایی آن از آلفای کرونباخ (823/0) استفاده شد. نتایج نشان داد که معیارهای میزان تسلط استاد راهنما به زبان انگلیسی، میزان به‌روز بودن اطلاعات استاد راهنما در خصوص موضوع پژوهش، نظارت مداوم و همکاری و تعامل استاد راهنما برای به فرجام رساندن پژوهش، میزان در دسترس بودن استاد راهنما و رفتار و برخورد استاد راهنما با دانشجو دارای پنج رتبه اول و کم اهمیت‌ترین معیارها شامل جنسیت استاد راهنما و موقعیت اداری استاد راهنما در دانشگاه هستند. بنابراین، معیارهای کیفی مانند علمی و به‌روز بودن اطلاعات استاد و استفاده از منابع خارجی نسبت به سایر معیارها در انتخاب استاد راهنما در اولویت قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

EVALUATING AND RANKING THE CRITERIA OF CHOOSING A SUPERVISOR WITH MULTI-CRITERIA DECISION-MAKING TECHNIQUES “A CASE STUDY OF URMIA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY”

نویسندگان [English]

  • rahim dabbagh
  • perya azizpoor

Urmia University of Technology

چکیده [English]

-The choice of supervisor for conducting student research is an important and necessary issue. Students may have difficulty choosing their supervisor because there are no rules and guidelines for choosing a tutor. Several factors affect this issue, which may ultimately lead to dissatisfaction and reduced student motivation and delays in conducting research and lowering the quality of the dissertation. To provide the appropriate indicators and criteria for selecting a supervisor, recent research and surveying methods of the final year students of the Urmia University of Technology based on the comprehensive theoretical model developed for their evaluation and ranking, use the appropriate decision-making method of the multi-criteria, best-worst used. The purposeful sampling method was selected from 35 graduate students of the Urmia University of Technology, and the most important criteria were selected through questionnaires. The university experts confirmed its validity, and its reliability was measured using Cronbach’s alpha (0.823). The results indicate that the criteria for master’s proficiency in English, the extent to which the supervisor’s information is updated to the subject of research, continuous monitoring, and the interaction of the supervisor to the completion of the work, the extent of the availability of the supervisor and the behavior of the supervisor’s professor. The student ranked first in five, and the least essential criteria included the gender of the supervisor and the administrative position of the supervisor at the university. Therefore, qualitative criteria such as scientific and updated information of the professors are before other criteria in choosing a supervisor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dissertation
  • multi-criteria decision making
  • supervisor selection
  • postgraduate students
  • BWM
References
z Arasteh, H. R., & Saeedi, Y. (2014). Factors affecting the selection of supervisors and its consequences
for postgraduate students. Journal of Management Future Research, 25(100), 51-64.
z Attarn, M. H. R., & Longitude, Z. Q. (2010). The choice of the supervisor and the relationship between
the supervisor-student and the views of graduate students. Curriculum Studies, 4(16), 96-129 [in
Persian].
z Burnett, P.C. (1999). The supervision of doctoral dissertations using a collaborative cohort model.
Counselor Education and Supervision, 39(1), 46-52.
z Dabbagh, R., & Javeriana, L. (2016). Productivity of educational units in Iran’s comprehensive public
universities. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 22 (2), 99-123 [in
Persian]
Dabbagh, R., & Salehi, M.R. (2014). Survey of effective factors on the efficiency of homogeneous
governmental universities of Iran. Iranian Higher Education, 6 (4),107-134.
z Datta, S., Beriha, G.S., Patnaik, B., & Mahapatra, S.S. (2009). Use of compromise ranking method
for supervisor selection: A multi-criteria decision making (MCDM) approach. International Journal of
Vocational and Technical Education, 1(1), 7-13.
z Derakhshanfar, H., Shahrami, A., Hatamabadi, H., Amini, A., & Sharifi, E. (2012). The attitude of
medical students towards the criteria for selection of supervisor attendance and dissertation topic in
Shahid Beheshti University of Medical Science. Journal of Jundi Shapur Educational Development, 3
(4), 49-57 [in Persian].
z Eghbali, J., Asadi, A., Roustaee, M. (2017). Influsing factors on choosing supervisors from
postgraduates’ viewpoints in Agricultural Economic & Development college at Tehran University with
Grounded TheoryApproach. Journal of Agricultural Education Administration Research, 9(42), 59-73
[in Persian].
z Garcia, M. E., Malott, R. W., & Brethower, D. (1988). A system of thesis and dissertation supervision:
Helping graduate students succeed. Teaching of psychology, 15(4), 186-191.
z Ghadirian, L., Sayarifard, A., Majdzadeh, R., Rajabi, F., & Yunesian, M. (2014). Challenges for better
thesis supervision. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran, 28, 32.
z Haji Aghajani, S., Ghorbani, R., Jenabi, M.S., Saberian, M., Rashidi Pour, A., & Malek, M. (2003).
Instructors’ performance, election, duties and responsibilities from students’ points of view in Semnan
Medical University, 2001-02. Journal of Babol University of Medical Sciences, 5(5), 12-17 [in Persian].
z Hasan, M. A., & Schwartz, D. (2019). A multi-criteria decision support system for Ph.D. supervisor
selection: A hybrid approach. In Proceedings of the 52nd Hawaii International Conference on System
Sciences.
z Heath, T. (2002). A quantitative analysis of PhD students’ views of supervision. Higher Education
Research & Development, 21(1), 41-53.
z Hossaini, M., Hashan, M., & Rahman, S. (2019). DIU supervisor selection for project/thesis supervision.
z Kleijn, R.A.M., et al. (2012). Master’s thesis supervision: Relations between perceptions of the
supervisor-student relationship, final grade, perceived supervisor contribution to learning and student
satisfaction. Studies in Higher Education, 37(8), 925-939.
z Koskenoja, M. (2019). Factors supporting and preventing master thesis progress in mathematics
and statistics-connections to topic and supervisor selection. International Electronic Journal of
Mathematics Education, 14(1), 183-195.
z Margolis, E. (Ed.). (2001). The hidden curriculum in higher education. Psychology Press.
z Mainhard, T., Van der Rijst, R., Van Tartwijk, J., & Wubbels, T. (2009). A model for the supervisor–
doctoral student relationship. Higher Education, 58(3), 359-373.
z Momeni, M., Samimi, B., Afshari, M. A., Maleki, M. H., & Mohammadi, J. (2011). Selection process of
supervisor for doctoral dissertation using analytical network process (ANP): An Iranian study. Journal
of Management and Strategy, 2(2), 63 [in Persian].
z Orellana, M. L., Darder, A., Pérez, A., & Salinas, J. (2020). Improving doctoral success by matching
PhD students with supervisors. International Journal of Doctoral Studies (IJDS), 2016, 11, 87-103.
z Phillips, E., & Pugh, D. (2010). How to get a PhD: A handbook for students and their supervisors.
McGraw-Hill Education (UK).
z Rezaei Noor, J. et al. (2016). Prioritizing factors influencing the choice of supervisor and fellow
research fellow with the process of fuzzy hierarchical analysis. Letter of Higher Education, 9(34), 67-
84 [in Persian].
z Rezaei, J. (2015). Best worst multi-criteria decision-making method. Omega, 53, 49-57.
z Rezaei, J. (2016). Best worst multi-criteria decision-making method. some properties and a linear
model. Omega, 64, 126-130
Robati, F., Yarmohammadian, M.H., Foroughi Abari, A.A., Keshtiaray, N., Mohammad-Bagheri,
M., & Rezaeifar, M. (2015). A study of the hidden factors effective on selecting a supervisor: A
phenomenological study. Strides in Development of Medical Education, 11(4), 442-455.
z Rudd, E. (1985). A new look at postgraduate failure. Guilford: SRHE: Nelson, Brown G. ve Atkins, M.
[1991]. Effective Teaching in Higher Education, 1985, Routledge, London.
z Safaei Movahed, S., & Attaran, M. (2013). Uncovering the hidden curriculum of supervisor’s selection
in a Faculty of Mathematics: A qualitative study. Research in Curriculum Planning, 10(11), 1-12 [in
Persian].
z Salehi Omran, E., Aghdaie, M. H., & Hashemkhani Zolfani, S. (2012). Using multi criteria decision
making techniques to doctoral dissertation supervisor selection. Quarterly Journal of Research and
Planning in Higher Education, 18(3), 47-66 [in Persian].
z Shirbagi, N., & Kaveey, S. (2012). Study of directorial role and relationship of supervisor and student
from graduate students’ perspectives. New Educational Approaches, 7(1), 1-26 [in Persian].
z Ya’goubi , J., Golbaz, S.sh., & Teymorlo, S. (2016). Investigating graduate students’ criteria in
selecting supervisors. Higher Education Letter, 9(35), 97-114 [in Persian