نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شیراز،دانشکده مهندسی، بخش مهندسی مکانیک

2 دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مدیریت آموزشی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تعیین ضرورتهای اصلی در تدوین راهبردهای آموزش مهندسی کشور بوده است، به طوری که با در نظر گرفتن این ضرورتها در راهبردهای آموزش مهندسی بتوان برای اصلاح این نوع آموزشها و متناسب ساختن آنها با نیازها و شرایط جدید اقدام کرد. بدین منظور، از روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری شامل صاحبنظران آموزش مهندسی بوده است که 40 نفر به عنوان نمونه آماری در این پژوهش شرکت کردند. ابزار گردآوری داده‌های پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که چهار جنبه اصلی این ابزار عبارت‌ا‌ند از: چالشهای آموزش مهندسی، الزامات آموزش مهندسی، دوره‌ها و دروس مورد تأکید در برنامه درسی و فعالیتهای یادگیری مورد نیاز دانشجویان. داده‌های پژوهش با روشهای آماری مناسب تحلیل شدند. نتایج نشان داد که اصلاح آموزش مهندسی در کشور ایران ضروری است. در این خصوص، مشکلات اجتماعی و اقتصادی مهم‌ترین چالشهای آموزش مهندسی به شمار می‌روند و برای مواجهه با این چالشها متناسب کردن آموزش مهندسی با نیازهای علمی، آموزش جهانی و کارآفرینی و کاربردی شدن از اهمیت خاصی برخوردار است. همچنین، برای پاسخگو کردن برنامه‌های درسی آموزش مهندسی در قبال نیازها و شرایط جدید باید دروسی با استفاده از کامپیوتر، دروس عملی از قبیل پروژه، آزمایشگاهها، کارآموزی و کارگاهها و دروس زبان انگلیسی مورد تأکید قرار گیرند. سرانجام، برای مسئولیت پذیری بیشتر دانشجویان مهندسی و مشارکت آنها در توسعه پایدار جامعه گذراندن درس اخلاق مهندسی و درس محیط زیست و انرژی توسط آنها الزامی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Requirements for codifying strategies of engineering education in Iran

نویسندگان [English]

  • Mahmod Yaghoubi 1
  • Hossen Motahhari nejad 2

1 Professor Shiraz University,Faculty of Engineering,Shiraz.Iran

2 MSc,Idustrial Engineering, Information Center,Yazd University

چکیده [English]

The aim of this article is to determine the necessities for codifying strategies of engineering education inIran. For this purpose, a survey method is used. The population in this research includes experts of engineering education that forty people as sample participated in the research. The instrument for data collection of research was questionnaire, which include the following four aspects: challenges of engineering education; requirements of engineering education; educational courses and curriculum; and needed learning activities for students. Data were analyzed by suitable statistical indexes. The results indicated that reform of engineering education inIranis necessary. Therefore, social and economic difficulties are the most important challenges of engineering education. For encounter these challenges the engineering education should proportionate with scientific needs, global education, and be entrepreneurial and applied. In addition, for accountability of engineering curricula in relation to new needs and situations emphasize should be made on computer-aided courses; practical courses such as project, laboratories, apprenticeship, and workshops; and English language courses. Finally, engineering ethics, and environment and energy should be obligatory in engineering curricula in order to increase responsibility and participation of students in sustainable development.