نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دکترای مهندسی صنایع،استاد یار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان

چکیده

امروزه، فعالیتهای عمده و اصلی را سازمانها و مؤسسات در قالب پروژه اجرا می کنند. با توجه به بالا بودن حجم پروژه‌ها در سازمانها، انتخاب پروژه مناسب برای اجرا با توجه به محدودیتهای منابع و هزینه، یکی از مهم‌ترین فعالیتهای سازمانها به شمار می‌رود. در انتخاب پروژه مناسب باید عواملی مانند امکان‌پذیری و جوابگویی نیازهای آینده را در نظرگرفتکهتمام  پارامترهاوعواملدرشرایطعدماطمینان هستند و به طور دقیق سنجش پذیر نیستند. لذا، اجرای هر پروژه‌ای به یک سری آموزش مشخص نیاز دارد. به طور کلی، می‌توان گفت که اجرای پروژه‌ای برای سازمان مناسب است که دارای آموزش بهینه بر اساس واقعیتهای موجود آن سازمان باشد که عمدتاً بر اساس نظرهای خبرگان آن سازمان تعیین می‌شود. در این مقاله سعی شده است تا با شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای مدیریت آموزش در سازمانهای پروژه محور، مهم ترین عوامل برای اجرای مدیریت آموزش در سازمانها تهیه و در سازمان واقعی بررسی و ارزیابی شود. روش تحقیق توصیفی با رویکرد پیمایشی و مقدار نمونه بالای 50 درصد افراد خبره مرتبط با پروژه مطابق با روش کوکران بوده است. جامعه آماری حدود 80 نفر از کارشناسان و مدیران ارشد شرکت فولاد مبارکه بودند که در بخش آموزش بوده‌اند. همچنین، 22 عامل تأثیرگذار در دو بخش فرایندی و پشتیبانی کننده استخراج و دسته بندی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of factors affecting the quality of engineering education in any organizations

نویسنده [English]

  • Asadollh Najafi

Ph.D.Department of Engineering and Technology,Islamic Azad University, Zanjan Branch

چکیده [English]

Change is the most important feature that organizations are facing.  In the organizational perspective, change is transformation and evolution in the organization, in order to provide the continuity of activities and survival in the environmental conditions. The conditions of main features are the complexity, diversity and rapid evolution.  For sanitation of human resources in such a condition engineering education is a key strategy for enterprises. Due to the high volume of engineering education in any organizations, observance of the quality principles is essential in their implementation. In this paper, we seek to present, firstly, factors affecting on the quality of engineering education in the organizations, secondly, dividing the factors into two sections ; support and process, and finally, evaluating them in an Iranian organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Engineering education
  • Quality
  • Process
  • Factor