نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر آموزش شرکت صا ایران

2 دانش آموخته دکترای مدیریت آموزش، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی کیفیت آموزشهای مهندسی در شرکت تهران بویلر بوده است. برای این کار ابتدا بر مبنای درک و استنباط فراگیران از کیفیت خدمات آموزشی و ارائه کنندگان این دسته از خدمات، مؤلفه‌های استاندارد یکی از روشهای اندازه‌گیری کیفیت خدمات (سروکوال)، مطابق با ویژگی خاص برنامه های آموزشی و وضعیت سازمان مورد بررسی، بومی و سپس، میزان درک فراگیران از کیفیت  خدمات آموزشی اندازه‌گیری شده است.  جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل مهندسانی است که در سالهای 1388-1384 تحت پوشش برنامه های آموزش مهندسی قرار داشته‌اند. از آنجا که مطالعه تمام افراد جامعه آماری ممکن نبود، با استفاده از روش نمونه گیری تعداد 245 نفر از آنها انتخاب شدند و پرسشنامه‌های تهیه شده در اختیار آنان قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین انتظارات مهندسان و عملکرد ارائه شده در ارتباط با هریک از ابعاد پنج‌گانه مورد مطالعه اختلاف معناداری وجود دارد که نشان دهنده نبود رضایت کامل از کیفیت برنامه های آموزشی است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of technical and engineering trainings` quality, based on the quality scale model of servqual service

نویسندگان [English]

  • Saeed Hadavand 1
  • Shohreh Sadeghiyan 2

1 Msc.Education Head.Sa Iran Co,Tehran

2 PhD Student ,Azad University

چکیده [English]

The aim of this research is the inspection of Tehran Boiler company`s engineering trainings quality. For this reason, according to the trainees' perceptions and inference of training service quality is studied. Standard components   are the measurement method of service quality (servqual). In  accordance  with  special  features  of training programs, the studying  organization  status  are localized, then  it has provided  as the base  for  the  perception  of  trainees.   Studying statistics of  this  research  consists  of  the whole engineers  which  were   involved  in  the  engineering training  programs. Due to limitation sampling are made for 245 people and questionnaire is delivered among them.  Research  findings   show that, there is  a meaningful  difference  between   expectancy of  engineers,  company  training  operation  in relation with  the each  five dimensions of study case. Results represent  the  dissatisfaction of  the  quality of  the company training  programs.            

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality
  • training quality measurement
  • SERVQUAL model
  • Engineering training