نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 پژوهشگر سازمان صدا و سیما و مدرس دانشگاه پیام نور استان تهران

چکیده

اینترنت، فناوریهای جدید ارتباطی و اطلاعاتی همة فرایندهای مورد نیاز برای اتخاذ، تدوین و انتقال دانش به ویژه در سازمانهای علمی ـ آموزشی و پژوهشی را متأثر ساخته است. مجموعه فرایندهای سازمانی موردنظر بخشی از سرمایة فکری در هر سازمان است. سرمایة فکری به‌طور خلاصه داراییهای نامرئی و ناملموس سازمان است که برای رسیدن به اهداف سازمانی به‌کار گرفته می‌شود. در مقاله حاضر که برگرفته از نتایج یک پیمایش با حجم نمونة 70 نفر است، اثر فناوری اینترنت بر نخبگان در دانشگاه علم و صنعت ایران بررسی شده است. با توجه به اصول نظری مطرح شده  بهره‌مندی از اینترنت در قالب دسترسی و مصرف آن می‌تواند عامل اساسی در رشد نخبگان یک دانشگاه باشد، هر چند دانشگاههای مختلف به لحاظ سطح سرمایة انسانی و سرمایة ارتباطی می‌توانند وضعیت متفاوتی نسبت به یکدیگر داشته باشند، از سوی دیگر، سطح دسترسی به اینترنت و استفاده از آن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخصهای پیشرفتهای آموزش و پژوهش تلقی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role and status of internet in teaching and research at universities, case study: School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology

نویسندگان [English]

  • Azam Mennati moheb 1
  • Hossen Zolghadr 2

1 Bachelor of Social Sciences, Centre of Excellence for Fundamental Studies in Structural Engineering, School of Civil Engineering, Iran university of science and technology

2 Ph.D Candidate, the Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku,Republic of Azerbaijan

چکیده [English]

Internet and new technologies of communications and information, the processes required for the adoption, development and transfer of knowledge have affected the research and educational scientific organizations. Desired set of organizational processes, are important part of the intellectual capital of any organization. These are invisible and intangible assets of the intellectual investment that can be used to achieve organizational goals. In this article a survey with a sample of 70 is considered on the effect of using Internet by the faculty members of theUniversityofScienceand Technology. According to the survey the Internet access and its usage, constitute major factors in the development of an elite university. Although various universities in terms of  human capital and investment, can have a different situation, however, the level of  internet access and the use internet is one of the most important indicators of the progress in every educational and research organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Status of internet
  • Faculty Members
  • Iran University of Science and Technology
  • Education and Research