نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز

چکیده

بیش از شش سال از تصویب آخرین بازنگری در محتوای آموزشی دوره کارشناسی ارشد دو رشته طراحی و برنامه‌ریزی شهری می‌گذرد. در این مدت تغییرات شگرفی در جهان پیرامون حوزه‌های مختلف رخ داده که از جمله مهم‌ترین آنها در حوزه محیط زیست و ابزارهای سنجش عملکرد محیط زیستی است. مطالعه حاضر برای ارزیابی دانش محیط زیستی در برنامه درسی این دو رشته انجام شده است. هدف این پژوهش دستیابی به اجماع درباره نحوه محتوا و شیوه کارآمد آموزش مسائل محیط زیستی به دانشجویان رشته شهرسازی بود و با استفاده از روش تحقیق توصیفی پیمایشی انجام شد. پرسشنامه تهیه شده با استفاده از روش تحقیق دلفی در میان 12 نفر از استادان دو رشته یادشده به نظرسنجی گذاشته و در مرحله نهایی راهکارهای پیشنهادی در زمینه محتوا و شیوه آموزش ارائه شده است. نتایج پژوهش ضرورت بازنگری در برنامه آموزشی این دو رشته را نشان داده و دو روش پیشنهادی تغییر در محتوای دروس با ایجاد رویکردهای زیست‌محیطی یا تعریف یک درس جدید در زمینه مسائل محیط زیستی را مطرح ساخته است. بدین ترتیب، نتایج به‌دست آمده می‌تواند از دو نظر برای پرکردن خلأ موجود در زمینه آموزش محیط زیست در رشته‌های مذکور استفاده شود. در وجه اول به‌صورت آموزش مستقیم، مبانی لازم برای تدوین سرفصل درس پیشنهادی محیط زیست در برنامه درسی مصوب دو رشته فراهم و در وجه دوم به‌صورت آموزش غیرمستقیم، مباحث سه‌گانه پیشنهادی دانش و مفاهیم پایه، دستورالعمل‌ها و راهکارها و ابزارهای سنجش، در سرفصل فعلی دروس، به‌ویژه دروس کارگاه‌های طراحی و برنامه‌ریزی شهری و روش‌ها و فنون طراحی گنجانده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

EVALUATION OF ENVIRONMENTAL KNOWLEDGE IN THE MASTER’S DEGREE CURRICULUM OF URBAN DESIGN AND URBAN PLANNING COURSES

نویسنده [English]

  • roza vakilinezhad

faculty of art and architecture, shiraz university, shiraz, iran

چکیده [English]


More than six years has passed since the last revision of the Master’s Degree Curriculum for urban design and urban planning courses. During this time, dramatic universal changes have taken place in various fields, most notably in the field of environment and environmental assessment tools. The present study aims to evaluate the environmental knowledge in the curriculum of these two courses. The purpose of this study was to reach a consensus on the content and efficient method to teach environmental issues to urban planning and urban design students. Using descriptive survey and Delphi research method, data are gathered from the questionnaires filled by 12 professors. Finally, a proposed instruction about the content and teaching method is provided. The results indicate the necessity of revising the curriculum of these two courses by change in the current syllabus, providing environmental approach or by defining a new lesson about environmental issues. Thus, the obtained results could be used from two perspectives to fill the gap of environmental training in these fields. In the first perspective, the essential basics for compiling the syllabus of the proposed environmental course in the approved curriculums are provided in the form of direct training. The second one is in the form of indirect training in which the three proposed topics of basic knowledge and concepts, instructions and solutions, and measurement tools are included in the current courses, especially in the courses for urban design and planning workshops and design methods and techniques.


کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban design education
  • master degree
  • urban planning
  • urban design
  • environmental knowledge
References
California University of Technology-Caltechm, Accessed 2020, https://cce.caltech.edu/graduate/graduate-chemical-engineering.
Cornell University, Accessed 2020, https://www.cheme.cornell.edu/cbe/academics/graduate-programs.
Massachusetts Institute of Technology, Accessed 2020, https://cheme.mit.edu/academics/graduate-students/graduate-programs.
Oklahoma State University, Accessed 2020, https://che.okstate.edu/content/chemical-engineering.html.
Rice University, Accessed 2020, https://chbe.rice.edu/.
Stanford University, Accessed 2020, https://cheme.stanford.edu/academics-admissions/graduate-programs.
University of Michigan, Accessed 2020, https://che.engin.umich.edu/graduate/program/.
University of Pennsylvania, Accessed 2020, https://cbe.seas.upenn.edu/doctoral/.
New Regulations for Doctoral Education-Research and Research, Website of the Deputy Minister of Education of the Ministry of Science, Research and Technology, https://edu.msrt.ir/fa/regulation.
Mohammad Reza Eslami,  Naser Tohidi, Parviz Jabe Dar Maralani, Jalal Hejazi, Gholam Hosein Daneshi, Saeid Sohrab Pour, Mostafa Sohrab Pour, Jalal Shayegan, Mansor Taheri, Ghodrat allah Karami, Iraj Godarz Nia, Mahmoud Yaghoubi, An investigation to the engineering Ph.D qualifying exam, Iranian Journal of Engineering Education (2001), 3 (10), 19-35.
Comprehensive Regulations and Educational Methods of Tehran University Courses 2019-2020, https://academics.ut.ac.ir/fa.  
Executive Procedure of Isfahan University of Technology Doctoral Educational Regulations 2018, https://tahsilat-takmili.iut.ac.ir/.
Collection of Educational Regulations of Amirkabir University of Technology PhD Course 2017, https://grad.aut.ac.ir/.
Executive Procedure of Sahand University of Technology of the Integrated Educational Regulations of the Doctoral Program 2018, http://www.sut.ac.ir/grad/.
Collection of Rules and Regulations for the Doctoral Course of Sharif University of Technology 2019, https://grad.sharif.edu/fa/.
Executive Regulations of the Teaching-Research Method of the Doctoral Program of Iran University of Science and Technology 2018, http://pga.iust.ac.ir/.
California University of Technology-Caltech, Accessed 2020, https://cce.caltech.edu/graduate/graduate-chemical-engineering.
Cornell University, Accessed 2020, https://www.cheme.cornell.edu/cbe/academics/graduate-programs.
Massachusetts Institute of Technology, Accessed 2020, https://cheme.mit.edu/academics/graduate-students/graduate-programs/
Oklahoma State University, Accessed 2020, https://che.okstate.edu/content/chemical-engineering.html.
Rice University, Accessed 2020, https://chbe.rice.edu/.
Stanford University, Accessed 2020, https://cheme.stanford.edu/academics-admissions/graduate-programs.
University of Michigan, Accessed 2020, https://che.engin.umich.edu/graduate/program/.
University of Pennsylvania, Accessed 2020, https://cbe.seas.upenn.edu/doctoral/.