نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 مجتمع آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خراسان، مشهد، ایران

چکیده

 امروزه، در آموزش عالی کشور ما، بعد از یک دوره رشد کمّی موضوع ارتقای کیفیت آموزش به یک هدف و مطالبه عمومی به‌ویژه در آموزش مهندسی تبدیل شده است. در مسیر ارتقای کیفیت آموزش مهندسی عوامل مختلفی مؤثرند که یکی از مهم‌ترین آنها اعضای هیئت علمی است. این پژوهش با هدف ارائه الگویی برای توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت علمی به‌منظور ارتقای کیفیت در آموزش مهندسی انجام شده است. رویکرد پژوهش کیفی و اکتشافی بود که به روش تحلیل تفسیری انجام شد. برای این منظور محتوای مقالات و اسناد مکتوب موجود در قلمرو توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت علمی طی ده سال گذشته تحلیل شد. ابتدا پیشینه موضوع و الگوهای ارائه شده توسط محققان در پایگاه‌های علمی داخلی و خارجی شناسایی و پس از انتخاب مرتبط‌ترین منابع، در خصوص تحلیل آنها و استخراج مفاهیم مرتبط اقدام شد. داده‌ها با استفاده از روش کدگذاری و در دو مرحله کدگذاری باز و محوری تحلیل شدند. پس از تحلیل اسناد پژوهشی شناسایی شده و استخراج مفاهیم مرتبط (تعداد 120 مفهوم از 25 سند)، الگوی توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت علمی طراحی شد. در مرحله بعد، به‌منظور اطمینان از اعتبار یافته‌ها، الگوی طراحی شده به پنج نفر از صاحبنظران حوزه آموزش عالی و آموزش مهندسی عرضه شد و همچنین با آنها مصاحبه نیمه‌ساختاریافته‌ای به‌منظور تکمیل الگو صورت گرفت. الگوی ارائه شده در این مقاله یک الگوی فرایندی و محتوایی است. بر مبنای این الگو، نقطه آغاز برنامه‌های توسعه هیئت علمی، مأموریت و اهداف دانشگاه است و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای مبتنی بر نیازهای اعضای هیئت علمی طراحی می‌شود. همچنین راهبردهای مختلفی برای اجرای برنامه‌های توسعه حرفه‌ای ارائه شده است و برخورداری از سازوکار ارزشیابی و بازخورد از دیگر ویژگی‌های این الگوست که آن را از سایر الگوهای مشابه متمایز می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF FACULTY MEMBERS TO IMPROVE QUALITY IN ENGINEERING EDUCATION

نویسندگان [English]

  • Davood Ghorooneh 1
  • ثنائی پور Sanaeipour 2

1 Department of Educational Administration and Human Resource Development, , Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Higher Education Complex of Khorasan Water and Power Industry, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Nowadays, in the higher education of our country, after a period of quantitative growth, the issue of improving the quality of education has become a common goal and demand, especially in engineering education. There are various factors that contribute to the quality of engineering education, one of which is faculty members. The purpose of this study was to provide a framework for faculty members’ professional development in order to promote quality in engineering education. The research method is qualitative and exploratory, which is done through interpretive analysis of the content of articles in the field of professional development of faculty members in engineering education. For this purpose, the backgrounds and patterns presented by other researchers in domestic and foreign scientific data bases were first identified and analyzed. Then, to confirm the findings, semi-structured interviews were conducted with five experts in higher education and engineering education. During these two stages of qualitative research, a total of 120 concepts were identified and categorized into five main categories and then conceptual model design was undertaken. The framework presented in this article is a process and content model. Based on this model, the starting point for faculty development programs is the mission of the universities, and the needs of faculty members. There are also various strategies for implementing professional development programs, and the evaluation and feedback mechanism is another feature of this model that sets it apart from other similar models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional development
  • faculty members
  • quality improvement
  • engineering education
  • framework
References
Abedi, H., Ahmadabadi, A., & Ghorooneh, D. (2018). Identify the educational needs related to the development of the teaching profession of faculty members and lecturers of Farhangian University. Research in Teacher Training, 1 (3), 9-43.
Austin, A.E., & Sorcinelli, M.D. (2013). The future of faculty development: Where are we going? New Dir Teach Learn, 133, 85-96. https://doi.org/10.1002/tl.20048.
Behar-Horenstein, L.S. et al. (2016). Assessing faculty development needs among Florida’s Allied Dental Faculty. Journal of Dental Hygiene, 90 (1), 52-59.
Bayar, A. (2014). The components of effective professional development activities in terms of teachers’ perspective. International Online Journal of Educational Sciences, 6 (2), 319-327.
Bilal, G.S.Y., & Chen, S. (2019). The impact and effectiveness of faculty development program in fostering the faculty’s knowledge, skills, and professional competence: A systematic review and meta-analysis. ‌Saudi Journal of Biological Sciences, ‌26(4), 688-697. https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2017.10.024.
Biloslavo, R., & Lynn, M. (2007). Mission statements in Slovene Enterprises Institutional pressures and contextual adaptation faculty of management. Management Decision, 45 (4), 773-788.
Bologna, P. (2016). The official Bologna process website, www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna.
Boyer, E.L. (1990). Scholarship reconsidered. New York: The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching.
Brent, R., & Felder, R.M. (2003). A model for engineering faculty development. Intl. Journal of Engineering Education, 19 (2), 234-240.
Brent, R. (2000). Engineering faculty development: A multicoalition perspective. Annual ASEE Conference. Available at: https://www.researchgate.net/publication/246069497
Burnstad, H.M. (1994). Management of human resources in the community college, In G. A. Baker, A handbook on the community college in America: It’s history, mission, and management. Us: Westport, CT: Greenwood Press.
Caffarella, R. S., & Zinn, L. F. (1999). Professional development for faculty: A conceptual framework of barriers and supports. Innovative Higher Education, 23 (4), 241-254.
Camblin, L.D., & Steger, J.A. (2000). Rethinking faculty development. Higher Education, 39 (1), 1-18.
Center for the Promotion of Excellence in Higher Education (2007). Institutional of the interactive model of FD and its effect on university education reform. Kyoto University. http://www.highedu.kyoto-u.ac.jp/index_e.html
Cockrell, M. L. (2011). A Comparative Analysis Study of Professional Development Models Impacting Student Achievement. Doctoral thesis, East Carolina University: Department of Educational Leadership. Retrieved on 3th  Jan. 2015  from http://hdl.handle.net/10342/3550
Colet, N.R. (2002). Faculty development strategies. Paper written for the strata etan expert group (to be published).
Dittmar, E., & McCracken, H. (2012). Promoting continuous quality improvement in online teaching: The META model. Journal of Asynchronous Learning Networks, 16(2), 163-175.
Drummond-Young, M. et al. (2010). A comprehensive faculty development model for nursing education. Journal of Professional Nursing, 26 (3), 152-161. doi:10.1016/j.profnurs.2009.04.004.
Ejtehadi, M. et al. (2011). Identify the dimensions and components of faculty improvement in order to present a conceptual model. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 62, 21-46.
Emadzadeh, A. et al. (2004). Educational needs assessment of Mashhad University of medical sciences manager in management and leadership. Journal of Medical Education, 4(2), 89-93.
Fathi Vajargah, K., & Nori, F. (2019). Learning management in organizations. Tehran: Elme Ostadan.
Felder, R., Brent, R., & Prince, M.J. (2011). Engineering instructional development: Programs, best practice, and recommendations. Journal of Engineering Education, 100 (1), 89 -122.
Filges, T. et al. (2019). Effectiveness of continuing professional development training of welfare professionals on outcomes for children and young people: A systematic review. Campbell Systematic Reviews, 15 (4), e1060. DOI: 10.1002/cl2.1060.
Fink, L.D., Ambrose, S., & Wheeler, D. (2005). Becoming a professional engineering educator: A new role for a new era. Journal of Engineering Education, January, 185-194. https://digitalcommons.unl.edu/aglecfacpub/38.
Farasatkhah, M. (2009). University and higher education: World perspectives and Iranian issues. Tehran: Ney Publishing.
Garavan, T.N. (2007). A strategic perspective on human resource development. Developing Human Resources, 9 (1), 11-30.
Garavan, T.N., & Carbery, R. (2012). Strategic human resource development. In International Human Resource Development: Learning, Education and Training for Individuals and Organizations. Edited by John P. Wilson, 23–44. London: Kogan Page.
Ghorooneh, D., et al. (2014). A conceptual framework for the development of faculty members at Tehran  University. Iranian Journal of Higher Education, 6 (2), 51-82.
Gosling, D. (2008). Educational development in the United Kingdom. http://www.www.hedg.ac.uk
Guerra, R. (2011). Faculty development units at Mexican higher education institutions: A descriptive study of characteristics, common practices, and challenges. Thesis of doctor of philosophy, Purdue University.
Guraya, S.Y. et al. (2016). The desired concept maps and goal setting for assessing professionalism in medicine. J. Clin. Diagn. Res. 10, JE01-JE05.
Herman, J.H. (2012). Faculty development programs: The frequency and variety of professional development programs available to online instructors. Journal of Asynchronous Learning Networks, 16(5), 87-106.
Hrnciar, M., & Madzík, P. (2013). Improving the quality of higher education in central Europe: Approach based on GAP analysis. High Educ Stud, 3,75‑88.
Kahraman, M., & Kuzu, A. (2016). E-mentoring for professional development of pre-service teachers: A case study. Turkish Online Journal of Distance Education-Tojde, 17 (3), 76-89.
Kamel, A.M. F. (2016). Role of faculty development programs in improving teaching and learning. Saudi J. Oral Sci., 3 (2), 61-68.  DOI: ‌10.4103/1658-6816.188073.
Kwan, D., Barker, K., Richardson, D., Wagner, S., & Austin, Z. (2009). Effectiveness of a faculty development program in fostering inter professional education competencies. J. Res. Interprof. Pract. Educ. 1, 24-41.
Lancaster, J.W. (2014). Faculty development program models to advance teaching and learning within health science programs. Am J. Pharm Educ., 78 (5), 99.  doi: ‌10.5688/ajpe78599
Lawler, P.A., & King, K. (2002). Refocusing faculty development: The view from an adult learning perspective. US: Fordham University.
Legorreta, L., Kelley, C.A., & Sablynski, C.J. (2006). Linking faculty development to the business school’s mission. Journal of Education for Business, 82(1), 3-10. doi:   10.3200/JOEB.82.1.3-10.
Lieberman, M.J., & Wilkins, E.A. (2006). The professional development pathways model: From policy to practice. Kappa Delta Pi Record, 42 (3), 124-128.
Memarian, H. (2017). Development of educational skills of Iranian engineering professors. Iranian Journal of Engineering Education, 19 (75), 55-73.
Memphis University (2012). Faculty Development. The college of Education, office of Faculty Development. http://www.memphis.edu/cehhs.
Mohebzadegan, J. (2013). Designing a faculty development model in universities in Tehran. Doctoral dissertation on educational administration. Shahid Beheshti University: Faculty of Educational Sciences and Psychology.
Moses, I. (2008). Educational development units: A cross cultural perspective. Higher Education, 16, 449-49.
Oromaner, M. (2001). Growing your own: Creating a comprehensive faculty and staff development program. US Bulletin, American Association for Higher Education, September 2001, Los Angeles.
Owen, M. et al. (2006). Future lab: Social software and learning. An opening education report from Futurelab. http://www.futurelab.org.uk.
POD (Professional and Organizational Development Network in Higher Education). (2013). Retrieved from http://www.podnetwork.org/faculty_development/definitions.htm.
Pourkarimi, J. (2009). Developing a model for the development of academic jihad faculty members. Doctoral dissertation. Teacher Training University (Kharazmi): Faculty of Educational Sciences and Psychology.
Power, M. (2007). A dual-mode university instructional design model for academic development. International Journal for Academic Development, 13 (1), 5-16. Retrieved on 7th  Jan. 2015 from http://anitacrawley.net/Articles/A%20dual-mode%20university%20instructional%20design%20model%20for%20academic.pdf.
Prados, J.W., Peterson, G.D., & Lattuca, L R. (2005). Quality assurance of engineering education through accreditation: The impact of engineering criteria 2000 and its global influence. Journal of Engineering Education, January, 165-184.
Sadeghi, F. et al. (2009). An investigation of factors affecting the professional development of faculty members in agricultural colleges. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 40 (4), 77-69.
Sarkar Arani, M. (2009). Professional self-renewal of faculty members: A comparative study to present an effective model. In Mohammed Yemenis, The new approaches and perspectives in higher education. Tehran: Institute for Cultural and Social Studies.
Seif, A.A. (2019). Modern educational psychology (Learning and Instruction Psychology). Tehran: Dowran.
Sithole, A., et al. (2017). Student attraction, persistence and retention in STEM programs: Successes and continuing challenges. Higher Education Studies, 7(1). Published by Canadian Center of Science and Education.
Smith, A., & Hardinger, K. (2012). Perceptions of faculty development needs based on faculty characteristics. Currents in Pharmacy Teaching and Learning, 4, 232-239. doi:10.1016/j.cptl.2012.05.006
Sonmez, M. (2014). The role of technology faculties in engineering education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 141, 35-44. 10.1016/j.sbspro.2014.05.009.
Sorcinelli, M.D. et al. (2006). Creating the future of faculty development: Learning from the past, understanding the present. Bolton, MA: Anker.
Stanley, C.A. (2001). The faculty development portfolio: A framework for documenting the professional development of faculty. Innovation Higher Education, 26 (1), 23-36.
Steinert, Y., McLeod, P.J., Boillat, M., Meterissian, S., Elizov, M., & Macdonald, M.E. (2009). Faculty development: A ‘field of dreams’? Med. Edu. 43, 42-49.
Trowbrigde, R.L., & Bates, P.W., (2008). A successful approach to faculty development at independent academic medical center. Medical Teacher, 12 (3), 26-33.
Vinther, O., & Kolmos, A. (2005). National strategies for staff and faculty development in engineering education in Denmark. Global Journal of Engineering Education, 6, 2, 30-61.
Wisconsin University (2011). Faculty and Academic Staff Development Program. http://continuingstudies.wisc.edu/pda/
Zahedi, S., & Bazargan, A. (2013). Faculty members’ view of their professional development needs and ways of meeting their needs. Journal of Research and Planning in Higher Education, 67, 69-89.