نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد فنّاوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرّس

2 پژوهشگر پسادکتری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

 در شرایط کنونی و با قرارگرفتن در عصری که از آن به‌عنوان «عصر دانش» یاد می‌کنند، برای بیشتر جوامع پی‌ریزی پایه‌های توسعه بر مبنای آموزش مبتنی بر نظام‌های دانش‌مدار به یک الزام تبدیل شده است. این الزام موج گسترش‌کمّی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را در دستورکار کشورهای مختلف قرار داده است، لیکن همزمان با موضوع جهانی شدن و افزایش اهمیت «دانشگاه‌های تراز جهانی»، توازن میان گسترش کمّی و توسعۀ کیفی به چالشی اساسی، به‌ویژه در حوزۀ آموزش عالی، در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. بر این اساس، در این مطالعه ارزیابی عملکرد کمّی و کیفی دانشگاه‌هایی که بر اساس مصوبۀ «طرح آمایش آموزش عالی کشور» در تراز جهانی طبقه‌بندی شده‌اند، از منظر معیارهای دروندادی و میزان سرمایه‌گذاری بخش دولتی صورت گرفته است. به‌منظور ارزیابی عملکرد کمّی و کیفی مجموعۀ این دانشگاه‌ها با بهره‌گیری از مطالعات اسنادی، شش معیار اصلی متشکل از دو معیار کمّی و چهار معیار کیفی انتخاب و روند تغییرات این معیارها طی بازۀ زمانی ۵۰ سالۀ ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۴ تحلیل شده است. نتایج نشان داد که روند تغییرات در معیارهای کمّی تقریباً برای تمام دانشگاه‌های منتخب صعودی بوده است. در معیارهای کیفی نیز در بازه‌های زمانی سال‌های 1357-1345 و 1380- 1369 روند رو به بهبود مشاهده شده است؛ لیکن در دورۀ زمانی سال‌های 1368-1357 به‌دلیل شرایط خاص ناشی از وقوع جنگ تحمیلی در کشور، تقریباً در تمام معیارها افت جدّی رخ داده است. روند گسترش کمّی ناموزون و توسعۀ کیفی نزولی نسبی در سال‌های اخیر، توجه جدی مدیران و سیاستگذاران آموزش عالی کشور را در برنامه‌ریزی برای شناسایی گلوگاه‌های ارتقای دانشگاه‌ها به تراز جهانی و تقویت سازوکارهای رفع موانع موجود می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

CHRONOLOGICAL EVALUATION OF IRAN’S TOP UNIVERSITIES FROM THE INPUT INDICATORS IN THE RECENT FIFTY YEARS

نویسندگان [English]

  • GholamAli Montazer 1
  • Mahdieh Farazkish 2

1 Professor of Information Technology, Tarbiat Modares University

2 Post Doc Researcher Tarbiat Modares University

چکیده [English]

 In the era of knowledge, communities should be developed based on knowledge-based educational systems. In order to achieve the knowledge-based development, it is necessary to cross the path of higher education. It imposes a requirement for a widespread wave of universities and higher education institutions on the agenda of different countries, but at the same time as globalization and the increasing importance of “world-class universities”, the balance of quantitative and qualitative development has been a fundamental challenge, especially in the higher education sector of developing countries. Accordingly, in this paper, the evaluation of the quantitative and qualitative performance of a number of Iranian universities, classified based on the “logistics plan of Iran higher education”, has been investigated in terms of inputs by using the documentary studies. Six main criteria consisting of two quantitative criteria and four qualitative ones have been selected and the changes in these criteria has been analyzed during the period of recent fifty years. The results show that the trend of changes in the quantitative criteria has been improved almost for all the selected universities, although there were some fluctuations. Also the trend of qualitative criteria in the first and third decade after Islamic revolution has been progressed. In the second decade after revolution, due to the special circumstances in the country, almost all criteria have fallen seriously.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher education policy
  • global universities
  • university inputs
  • performance evaluation
  • quantitative and qualitative development
References
Carayol, N., & Lahatte, A. (2017). Comparing and ranking universities when quantity and quality both matter.
Cheong Cheng, Y., & Ming Tam, W. (1997). Multi-models of quality in education. Quality Assurance in Education, 5(1), 22-31.
Dabbagh, R. (2012). Monitoring the higher education system of Iran and selected countries with emphasis on land management plans, Proceedings of the Second International Conference on Higher Education Planning: Theories and Experiences.
Ko, Y. H. (2017). Quality measures of universities and the determinants of Tuition in South Korea.
Liu, S. (2016). Higher education quality assessment and university change: A theoretical approach. In Quality Assurance and Institutional Transformation (pp. 15-46). Springer, Singapore.
Institute for Research and Planning in Higher Education (2018). Iran’s higher education statistics in the academic year 2017-2018. Tehran.
Marginson, S. (2013). Different roads to a shared goal. In Building world-class universities, 13-33. Sense Publishers.
Marginson, S. (2016). The worldwide trend to high participation higher education: Dynamics of social stratification in inclusive systems. Higher Education, 72(4), 413-434.
Niland, J. (2000). The challenge of building world class universities in the Asian region. On Line opinion. Australia'se-Journal of social and political debate.
Salmi, J. (2009). The challenge of establishing world-class universities. World Bank Publications.
Simmons, R. (2003). How to make a world-class university. South China Morning Post, 18.
Tam, M. (2001). Measuring quality and performance in higher education. Quality in Higher Education, 7(1), 47-54.
Supreme Council of the Cultural Revolution (2018). https://sccr.ir/News/14630/1 (acceced 11 Nov. 2018).
Ministry of Science, Research and Technology (2017). https://www.msrt.ir (acceced 5 Oct. 2017).
Leiden University Ranking. 2017. http://www.leidenranking.com (acceced 25 Dec. 2017).
Times Higher Education. 2018. https://www.timeshighereducation.com (acceced 25 Dec. 2017).
Ranking Web of Universities. 2017. http://www.webometrics.info/en (acceced 25 Dec. 2017).
Alzahra University. 2018. About Alzahra University. http://www.alzahra.ac.ir/Index.aspx?page_=form & lang= 3 & PageID= 3293 & tempname= EnMain & sub= 0 & method Name= Show Module Content (acceced 22 June. 2018).
Allameh Tabataba’i University. 2018. Home / About Us / ATU History. http://en.atu.ac.ir/?fkeyid=&siteid =2&pageid=167 (acceced 22 June. 2018).
Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic). 2018. Home. http://aut.ac.ir/aut/ (acceced 22 June. 2018).
Ferdowsi University of Mashhad. 2018. The History. http://en.um.ac.ir/content/The-History (acceced 22 June. 2018).
Iran University of Science & Technology. 2018. Home. http://www.iust.ac.ir/ (acceced 22 June. 2018).
Isfahan University of Technology. 2018. Home. https://new.iut.ac.ir/en (acceced 22 June. 2018).
Khajeh Nassir-Al-Deen Toosi (K. N. Toosi) University of Technology. 2018. About Us. http://en.kntu.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=2&sub=0&tempname=Kntu9607En&PageID=546&isPopUp=False (acceced 22 June. 2018).
Kharazmi University. 2018. Kharazmi University/About Us/History. https://khu.ac.ir/content/33633/history1 (acceced 22 June. 2018).
Shahid Beheshti University. 2018. About SBU. http://en.sbu.ac.ir/About/Pages/About%20S.B.U.aspx (acceced 22 June. 2018).
Sharif University of Technology. 2018. Introduction. http://www.en.sharif.edu/about-sut/sharif-university-of-technology (acceced 22 June. 2018).
Shiraz University. 2018. About. http://shirazu.ac.ir/en (acceced 22 June. 2018).
Tarbiat Modares University. 2018. History of University. http://modares.ac.ir/index.jsp? fkeyid= &siteid= 12 & pageid= 6175 (acceced 22 June. 2018).
University of Isfahan. 2018. Academics disiplines. http://ui.ac.ir/index.aspx? tempname= ENGmain & lang= 2 & sub= 0 (acceced 22 June. 2018).
University of Tabriz. 2018. About. http://tabrizu.ac.ir/en/page/4474/university-of-tabriz (acceced 22 June. 2018).
University of Tehran. 2018. Facts and figures. http://ut.ac.ir/en/page/756/facts-and-figures (acceced 22 June. 2018)