نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ملایر

2 دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

3 دانشگاه ملایر- گروه علوم تربیتی

چکیده

چکیده: امروزه، مدیریت دانش بسیاری از معادلات دنیای سنتی را بر هم زده و فرایندهای مدیریت منابع انسانی را متحول کرده است. مدیریت دانش در کنار معرفی مشاغل جدید، سیطره و پتانسیل اشتغال‌پذیری را هم تغییر داده است. پیوند مدیریت دانش با موضوع اشتغال‌پذیری از آن نظر اهمیت دارد که اشتغال جوانان به‌ویژه تحصیل‌کردگان از جمله مهم‌ترین مسائل و دغدغه‌های جوامع امروز است. از این رو، این پژوهش به‌منظور مطالعه نقش مدیریت دانش فردی بر اشتغال‌پذیری دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های مهندسی طراحی و اجرا شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع مطالعه کاربردی و از نظر شیوه جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات از نوع طرح‌های همبستگی چند متغیری است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) در رشته‌های فنی و مهندسی دانشگاه بوعلی سینا بودند. حجم نمونه پژوهش با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران تعداد 281 نفر محاسبه و به شیوه نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه‌های مدیریت دانش فردی و اشتغال‌پذیری بود. یافته‌های تحقیق نشان داد که بین مدیریت دانش فردی و اشتغال‌پذیری دانشجویان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج آزمون معادلات ساختاری نشان داد که متغیرهای مدیریت دانش فردی بر متغیرهای اشتغال‌پذیری تأثیر معنادار دارند. همچنین سایر نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین متغیرهای مدیریت دانش و اشتغال‌پذیری و متغیرهای سن، جنسیت و پیشرفت تحصیلی روابط معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE ROLE OF PERSONAL KNOWLEDGE MANAGEMENT ON THE EMPLOYMABLITY OF ENGINEERING STUDENTS

نویسندگان [English]

  • abbas khakpour 1
  • nasrin ghiasvand 2
  • haniye kalantari 3

1 عضو هیات علمی دانشگاه ملایر

2 malayer university

3 Malayer university

چکیده [English]

Knowledge management today has disrupted many traditional world equations and revolutionized human resource management processes. Along with the introduction of new jobs, knowledge management has also changed the dominance and potential of employability. The link between knowledge management and employment is important because youth employment, especially for the educated, is one of the most important issues and concerns of today’s societies. Therefore, this study was designed and conducted to analyze the role of personal knowledge management on the employability of graduate students in engineering. This study is an applied in terms of purpose and multivariate correlational designs in terms of data collection and analysis. The statistical population of the study consists of postgraduate students (Masters and PhD) in technical and engineering fields of Bu Ali Sina University. The sample size of the study was calculated using Cochran sampling formula and 281 people were selected by random sampling. Data gathering tools are individual knowledge management questionnaires and employability. The findings showed that there is a positive and significant relationship between personal knowledge management and students’ employability. Structural equation test results using Lisrel software showed that individual knowledge management variables had a significant effect on the variables of employability. The results also showed that there is a significant relationship between knowledge management and employability variables and age, gender and variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal knowledge management
  • employability
  • students
  • engineering education
  • academi achivement
References
Aliabadi, V., Khayati, M., & Movahedi, R. (2016). The effect of psychological empowerment components on the employability of agricultural students of Bu Ali Sina University. Agricultural Education Management, 37, 21-31.
Alibeigi, A.H., & Barani, S. (2010). Employability of agricultural fields from the perspective of students. Cooperative, 21 (2), 21-48.
Alsharief, R.Y., & El-Gohary, H. (2016). Entrepreneurship education for higher education students in KSA and its impact on their employability: An empirical investigation. International Journal of Business and Social Science, 7(6), 83-100.
Bagheri, A. (2015). Individual knowledge management: Competitive competition of scholars. Educational Research, 30, 1-22.
Bolarinwa, O.A., Salaudeen, A.G., & Akande, T.M. (2012). Overview of knowledge management applications in health care delivery of developing countries. Academic Research International, 3(3), 38-45.
Çavuşoğlu, Ç., & Uzunboylu, H. (2014). Academic knowledge and personal knowledge management in a developing university: A case study. Kastamonu Education Journal, 22(3), 1229.
Cheong, KF. (2011). The roles and values of personal knowledge management. (DBA thesis). Southern Cross University, Lismore, NSW.
Çise, Ç., & Hüseyin, U. (2014). Academic knowledge and personal knowledge management In A developing university: A case study. kastamonu education journal, 22(3), 1229-1242.
Dacre Pool, L., & Sewell, P. (2007). The key to employability: Developing a practical model of graduate employability. Emerald Group Publishing Limited, 9(4), 277-289.
Darvish, H., Ahmadnia, H., & Qryshyan, S.A. (2013). Studying the personal knowledge management profile: A case study at Payame Noor University. Economic Insights – Trends and Challenges, 2(4), 1-12.
Entezari, Y. (2017). Higher education and employment capabilities of graduates. Higher Education of Iran, 8(3), 1-25.
Harvey, L. (2001). Defining and measuring employability. Quality in Higher Education, 7(2), 97-109.
Hejazi, S.YF., Gholami, H., Hosseini, S.M., & Rezvanfar, A. (2018). The role of social capital in employment of agricultural students: Case study; Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 2-49(3), 546-558.
Jain, P. (2011). Personal knowledge management: The foundation of organisational knowledge management. Department of Library and Information Studies, University of Botswana, South African Journal of Libraries and Information Science, 1-15.
Khakpour, A., Ghahremani, M., & Pardakhtchi, M.H. (2009). The relationship between organizational culture and knowledge management (Cultural barriers and challenges of knowledge sharing). The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, 4, 43-58.
Kline, R.B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. Second Edition. New York: The Guilford Press.
Mirza Safi, A., Rajaeipour, S., & Jamshidian, A. (2011). Relationship between information literacy and entrepreneurial abilities of graduate students of the University of Isfahan. Library and Information Science, 14(10, 241-268.
Mohammadi, M., & Bagheri, A. (2013). Evaluation of personal knowledge management of managers of Mashhad University of Medical Sciences. Health Information Management, 10(2), 1-10.
Mohayidin, M.G., Azirawani, N., Kamaruddin, M.N., & Margono, M.I. (2007). The application of knowledge management in enhancing the performance of Malaysian Universities. Electronic Journal of Knowledge Management, 5(3), 301-312.
Moradi, M., Marandi, Z. & Mohseni, I. (2017). The relationship between personal knowledge management and accountants’ job performance. Journal of Library and Information Science Studies, 19, 97-116.
Naderi Mehdiei, K., Zuleikhaei Siar, L., & Pouya, M. (2015). Analysis of employment of female students: A new strategy for strengthening women’s presence in the labor market. Quarterly Journal Research and Planning in Higher Education, 21 (4), 21-50.
Qalavandi, H., & Ashrafi Salim Kennedy, F. (2017). Investigating the relationship between knowledge management and empowerment in Urmia University staff. Educational Management Innovations, 12 (2), 123-137.
Rajaeipour, S., Bahrami, S., Kamali Dolatabadi, A., & Shabani, A. (2013). Relationship between the application of knowledge management components and educational performance of faculty members of Isfahan University of Medical Sciences. Health Information Management, 10(4), 1-9.
Razmerita, L., Kirchner, K., & Sudzina, F. (2009). Personal knowledge management: The role of Web 2.0 tools for managing knowledge at individual and organisational levels. Online Information Review, 33(6), 1021-1039.
Saunders, V., & Zuzel, K. (2010). Evaluating employability skills: Employer and student perceptions. Bioscience Education, 15(1), 1-15.
Sharafi, M., & Abbaspour, A. (2015). Identifying the employability capabilities of university graduates based on data foundation theory. Bi-Quarterly Journal of Innovation and Value Creation, 3(7), 33-48.
Shokralahi, J., & Karimi, F. (2015). Pattern of relationships between social capital and knowledge management with entrepreneurial tendencies of Isfahan tile Industries Company employees. Productivity Management, 9 (36), 125-140.
Świgoń, M. (2011). Personal knowledge management (PKM) and personal employability management (PEM) – concepts based on competences. 3rd European Gonference on lntellectual Gapital, 432-438.
Taleshi, M. (2017). The effectiveness of knowledge management on improving organizational performance. Journal of Management, Accounting and Economics, 1(3), 69-77.
Truch, E. (2010). Managing personal knowledge: The key to tomorrow’s employability. Journal of Change Management, 2, 102-105.
Yorke, M., & Knight T.P. (2002). Embedding employability into the curriculum. The Higher Education Academy.