نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه آموزشی ریاضی محض، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

آموزش الکترونیکی و نفوذ تدریجی آن در نظام آموزش عالی سال‌ها مد نظر صاحب نظران بوده است. در این مطالعه به‌صورت تحلیلی با توجه به وضعیت به‌وجود آمده در دنیا به‌دلیل شیوع بیماری کووید-19، آموزش الکترونیکی و تأثیرات آن در نظام آموزشی دانشکدۀ مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد بررسی شده است. همچنین تلاش شده است تا با توجه به شرایط ایجاد شده از همه‌گیری این بیماری و تعطیلی مراکز آموزشی حضوری در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398، موضوع آموزش الکترونیکی و تأثیر آن در نظام آموزش بررسی شود. در این خصوص، از اطلاعات آماری دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف دانشکدۀ مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد به‌عنوان نمونه استفاده شده است. در گام اول پرسشنامه‌ای برای استفاده از نظرهای دانشجویان طراحی و سپس، با استفاده از اطلاعات به‌دست‌آمده، شرط لازم برای ارائه دروس به‌صورت الکترونیکی، ترکیبی یا حضوری مشخص شد. با توجه به امکان تبدیل تعداد چشمگیری از کلاس‌های حضوری به کلاس‌های الکترونیکی یا ترکیبی، این امر موجب آزادسازی برخی از کلاس‌های درسی و کمک بسیار به بهبود، اصلاح و برنامه‌ریزی فضاهای آموزشی و پژوهشی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

LESSONS FROM THE QUID-19 EPIDEMIC IN THE EDUCATIONAL PLANNING OF THE FACULTY OF ENGINEERING, FERDOWSI UNIVERSITY OF MASHHA

نویسندگان [English]

  • Ali Karimpour 1
  • Hamidreza Pourreza 2
  • Majid Mirzavaziri 3
  • Ali Abbasi 4

1 Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 Department of Pure Mathematics, Faculty of Mathematics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

4 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Ferdowsi University Of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

 E-learning and its gradual influence on the higher education system has been considered by experts for many years. In this article, according to the situation in the world due to the prevalence of Covid-19 disease, e-learning and its effects on the educational system of the Faculty of Engineering of Ferdowsi University of Mashhad have been studied. It was attempted to study the issue of e-learning and its impact on the education system, considering the conditions created by the epidemic of this disease and the closure of face-to-face training centers in the second semester of the 2019-2020 academic year. In this regard, the statistical information of students of different educational levels of the Faculty of Engineering of Ferdowsi University of Mashhad has been used as a sample. For this purpose, in the first step, a questionnaire was designed to use the students’ opinions and then, using the obtained information, the necessary condition for presenting the courses electronically, in combination or in face-to-face form was determined. Given the possibility of converting a significant number of face-to-face classes to electronic or combined classes. This has led to the liberalization of some classrooms and will significantly help in improving, modifying and planning educational and research spaces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Covid-19
  • face-to-face training
  • e-learning
  • educational system
  • questionnaire
References
California University of Technology-Caltechm, Accessed 2020, https://cce.caltech.edu/graduate/graduate-chemical-engineering.
Cornell University, Accessed 2020, https://www.cheme.cornell.edu/cbe/academics/graduate-programs.
Massachusetts Institute of Technology, Accessed 2020, https://cheme.mit.edu/academics/graduate-students/graduate-programs.
Oklahoma State University, Accessed 2020, https://che.okstate.edu/content/chemical-engineering.html.
Rice University, Accessed 2020, https://chbe.rice.edu/.
Stanford University, Accessed 2020, https://cheme.stanford.edu/academics-admissions/graduate-programs.
University of Michigan, Accessed 2020, https://che.engin.umich.edu/graduate/program/.
University of Pennsylvania, Accessed 2020, https://cbe.seas.upenn.edu/doctoral/.
New Regulations for Doctoral Education-Research and Research, Website of the Deputy Minister of Education of the Ministry of Science, Research and Technology, https://edu.msrt.ir/fa/regulation.
Mohammad Reza Eslami,  Naser Tohidi, Parviz Jabe Dar Maralani, Jalal Hejazi, Gholam Hosein Daneshi, Saeid Sohrab Pour, Mostafa Sohrab Pour, Jalal Shayegan, Mansor Taheri, Ghodrat allah Karami, Iraj Godarz Nia, Mahmoud Yaghoubi, An investigation to the engineering Ph.D qualifying exam, Iranian Journal of Engineering Education (2001), 3 (10), 19-35.
Comprehensive Regulations and Educational Methods of Tehran University Courses 2019-2020, https://academics.ut.ac.ir/fa.  
Executive Procedure of Isfahan University of Technology Doctoral Educational Regulations 2018, https://tahsilat-takmili.iut.ac.ir/.
Collection of Educational Regulations of Amirkabir University of Technology PhD Course 2017, https://grad.aut.ac.ir/.
Executive Procedure of Sahand University of Technology of the Integrated Educational Regulations of the Doctoral Program 2018, http://www.sut.ac.ir/grad/.
Collection of Rules and Regulations for the Doctoral Course of Sharif University of Technology 2019, https://grad.sharif.edu/fa/.
Executive Regulations of the Teaching-Research Method of the Doctoral Program of Iran University of Science and Technology 2018, http://pga.iust.ac.ir/.
California University of Technology-Caltech, Accessed 2020, https://cce.caltech.edu/graduate/graduate-chemical-engineering.
Cornell University, Accessed 2020, https://www.cheme.cornell.edu/cbe/academics/graduate-programs.
Massachusetts Institute of Technology, Accessed 2020, https://cheme.mit.edu/academics/graduate-students/graduate-programs/
Oklahoma State University, Accessed 2020, https://che.okstate.edu/content/chemical-engineering.html.
Rice University, Accessed 2020, https://chbe.rice.edu/.
Stanford University, Accessed 2020, https://cheme.stanford.edu/academics-admissions/graduate-programs.
University of Michigan, Accessed 2020, https://che.engin.umich.edu/graduate/program/.
University of Pennsylvania, Accessed 2020, https://cbe.seas.upenn.edu/doctoral/.