نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 مهندسی شی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران

چکیده

آزمون جامع دکتری در مرحله گذار از بخش آموزشی به بخش پژوهشی برگزار می‌شود. هدف از اجرای این آزمون ارزیابی توانمندی‌هایی است که دانشجو در بخش آموزشی کسب کرده است. در این تحقیق یک مطالعه تطبیقی و مقایسه‌ای در زمینه اهمیت و اجرای آزمون جامع دکتری در دانشگاه‌های منتخب آمریکا و ایران انجام شده است. با توجه به آنکه این آزمون یک آزمون تخصصی است، این مطالعه برای رشته مهندسی شیمی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که در دانشگاه‌های منتخب آمریکا و دانشگاه‌های منتخب ایران آزمون جامع به‌صورت کتبی یا شفاهی یا ترکیبی از هر دو برگزار می‌شود. در بیشتر دانشگاه‌های منتخب ایران این آزمون به‌صورت کتبی برگزار می‌شود. البته، پیشنهاد می‌شود که برای بررسی تسلط دانشجو بر اصول و مبانی رشته مهندسی شیمی، آزمون جامع به‌صورت شفاهی هم برگزار شود. همچنین نتایج مطالعه تطبیقی نشان داد که در دانشگاه‌های منتخب آمریکا سرفصل و منابع این آزمون مشخص است و به دانشجویان اعلام می‌شود. این در حالی است که منابع و سرفصل این آزمون در دانشگاه‌های ایران مشخص نیست. همچنین در دانشگاه‌های آمریکا آزمون جامع شامل مبانی مهندسی شیمی است که بیشتر در سطح کارشناسی برگزار می‌شود، اما در دانشگاه‌های منتخب ایران آزمون جامع بیشتر در سطح  تخصیلات تکمیلی برگزار می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

COMPARATIVE STUDY AND COMPARISON OF THE METHOD OF PERFORMING THE QUALIFY EXAM IN CHEMICAL ENGINEERING AT SELECTED IRAN AND THE UNITED STATES UNIVERSITIES

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Pazuki 1
  • Monireh Tadayyon 2
  • Manijeh Mirhashemi 3

1 Faculty Member/ Amirkabir University of Technology

2 Chemical Engineering Department, Amirkabir University of Technology

3 Chemical Engineering Department, Amirkabir University of Technology

چکیده [English]

Qualify exam (QE) is held in the transition phase from the educational step to the research step. The aim of this exam is to assess the abilities of educational phase. Accordingly, a comparative study on the implementation of QE in the selected US and Iranian universities has been studied in chemical engineering felid. The results showed that a comprehensive test is held in written or oral form or a combination of both. In most universities in Iran, this test is held in writing. It is suggested that a comprehensive oral exam be held to assess the principles of chemical engineering. The results showed that in the selected US universities, the syllabus and sources of the QE are announced to students. However, the sources and topics of this test in Iranian universities are not clear. Also, in US universities, the comprehensive exam is mostly held at the undergraduate level. But, in the selected universities of Iran, more QE are held at the master’s level

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qualify exam (QE)
  • chemical engineering
  • US universities
  • Iranian universities
References
California University of Technology-Caltechm, Accessed 2020, https://cce.caltech.edu/graduate/graduate-chemical-engineering.
Cornell University, Accessed 2020, https://www.cheme.cornell.edu/cbe/academics/graduate-programs.
Massachusetts Institute of Technology, Accessed 2020, https://cheme.mit.edu/academics/graduate-students/graduate-programs.
Oklahoma State University, Accessed 2020, https://che.okstate.edu/content/chemical-engineering.html.
Rice University, Accessed 2020, https://chbe.rice.edu/.
Stanford University, Accessed 2020, https://cheme.stanford.edu/academics-admissions/graduate-programs.
University of Michigan, Accessed 2020, https://che.engin.umich.edu/graduate/program/.
University of Pennsylvania, Accessed 2020, https://cbe.seas.upenn.edu/doctoral/.
New Regulations for Doctoral Education-Research and Research, Website of the Deputy Minister of Education of the Ministry of Science, Research and Technology, https://edu.msrt.ir/fa/regulation.
Mohammad Reza Eslami,  Naser Tohidi, Parviz Jabe Dar Maralani, Jalal Hejazi, Gholam Hosein Daneshi, Saeid Sohrab Pour, Mostafa Sohrab Pour, Jalal Shayegan, Mansor Taheri, Ghodrat allah Karami, Iraj Godarz Nia, Mahmoud Yaghoubi, An investigation to the engineering Ph.D qualifying exam, Iranian Journal of Engineering Education (2001), 3 (10), 19-35.
Comprehensive Regulations and Educational Methods of Tehran University Courses 2019-2020, https://academics.ut.ac.ir/fa.  
Executive Procedure of Isfahan University of Technology Doctoral Educational Regulations 2018, https://tahsilat-takmili.iut.ac.ir/.
Collection of Educational Regulations of Amirkabir University of Technology PhD Course 2017, https://grad.aut.ac.ir/.
Executive Procedure of Sahand University of Technology of the Integrated Educational Regulations of the Doctoral Program 2018, http://www.sut.ac.ir/grad/.
Collection of Rules and Regulations for the Doctoral Course of Sharif University of Technology 2019, https://grad.sharif.edu/fa/.
Executive Regulations of the Teaching-Research Method of the Doctoral Program of Iran University of Science and Technology 2018, http://pga.iust.ac.ir/.
California University of Technology-Caltech, Accessed 2020, https://cce.caltech.edu/graduate/graduate-chemical-engineering.
Cornell University, Accessed 2020, https://www.cheme.cornell.edu/cbe/academics/graduate-programs.
Massachusetts Institute of Technology, Accessed 2020, https://cheme.mit.edu/academics/graduate-students/graduate-programs/
Oklahoma State University, Accessed 2020, https://che.okstate.edu/content/chemical-engineering.html.
Rice University, Accessed 2020, https://chbe.rice.edu/.
Stanford University, Accessed 2020, https://cheme.stanford.edu/academics-admissions/graduate-programs.
University of Michigan, Accessed 2020, https://che.engin.umich.edu/graduate/program/.
University of Pennsylvania, Accessed 2020, https://cbe.seas.upenn.edu/doctoral/.