نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ادراک دانشجویان فنی ـ مهندسی از کیفیت تدریس بر انتخاب رویکرد یادگیری است. به‌این‌منظوراز بین تمام دانشجویان دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران نمونه350نفر(200 مرد و 150 زن) به روش تصادفی انتخاب شدند و به مقیاس 36 پرسشی ادراک از کیفیت تدریس (تیلور و فیشر و فریزر، 1996) و همچنین  فرم کوتاه رویکردها و مهارتهای مطالعه و یادگیری (انتویسل و رامسدن، 2000) پاسخ دادند. برای تجزیه‌وتحلیل نتایج از آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان بهره برده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها در آزمون همبستگی نشان داد که رابطۀ مؤلفه‌های ارتباط فردی، تفکر تأملی، تعامل کلاسی با یادگیری عمیق و یادگیری راهبردی مثبت و معنادار اما با یادگیری سطحی منفی و معنادار است. رابطۀ حمایت و رهبری با یادگیری عمیق مثبت اما با یادگیری راهبردی منفی و معنادار است. همدلی نیز رابطۀ منفی و معناداری با یادگیری سطحی دارد. همچنین نتیجۀ آزمون رگرسیون همزمان نشان داد که مؤلفه‌های ادراک از کیفیت تدریس به ترتیب 27 ، 34 و 21 درصد از واریانس رویکردهای یادگیری عمیق، راهبردی، و سطحی را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of engineering students' perceptions of the quality of teaching and its influence on the choice of learning approaches (Case study: Tehran University)

نویسندگان [English]

  • Rezvan Hakimzadeh 1
  • Rezaali Tarkhan 2
  • Fariborz Mohamadi farsani 3

1 Associate Professor, Department of Psychology and Education, Tehran University

2 PhD Student, Department of Psychology and Education, Tehran University

3 PhD Student, Department of Psychology and Education, Tehran University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the impact of student perceptions of teacher quality on learning approach. For this reason, 250 students (150 males, 100 females) were chosen randomly from students of Engineering Faculty of Tehran University and completed the 36-item scale of perceived learning environment (Taylor and Fisher and Fraser, 1996), short-form approaches, study skills and learn (Antvysl and Ramsdn, 2000). For the analysis of correlation a regression analysis were used. The results showed that the relationship between individual communication components, reflective thinking, interactivity classroom with deep learning and strategic learning strategies is significantly positive and with surface learning is negative. Relationship of support with deep learning is positive and with strategic strategy is negative and significant. Relationship between leadership with deep learning is positive and with strategic learning is negative and significant. Empathy also has a negative relation with surface learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality teaching
  • deep learning approach
  • strategic learning approach
  • surface learning approach
  • Engineering students