نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار بخش علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

  هدف اصلی این پژوهش واکاوی نقش اعتباربخشی در فرایند تضمین کیفیت در آموزش مهندسی است. اعتباربخشی برنامه‌های دانشگاهی فرایندی است که مجموعه‌های حرفه‌ای به‌منظور بررسی وجود برخی معیارهای بینالمللی در آنها انجام می‌دهند. این فرایند حفظ و تداوم استانداردها، هماهنگی میان مؤسسات گوناگون علمی و معیارهای یکسان دربارۀ نتایح یادگیری و تربیت دانش‌آموختگان با استانداردهای بالای مهارتی را تضمین می‌کند. روش پژوهش حاضر توصیفی ـ تحلیلی است و پس از بررسی تاریخچۀ پیدایش برنامه‌‌های تضمین کیفیت بیرونی و انواع مختلف آنها، موضوع اعتباربخشی و نقش آن در کیفیت آموزش عالی و بهطور ویژه آموزش مهندسی موردتحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان دادند که برنامههای تضمین کیفیت، کانون توجه خود را از محتوای برنامهها به یادگیری دانشجویان و از مقیاسهای برونداد به پیامد تغییر داده‌اند. همچنین اعتباربخشی بر ارزشهای اساسی نظیر مأموریت، استقلال و آزادی دانشگاهی مؤسسات آموزش عالی مبتنی است و به تضمین کیفیت آستانه‌ای و بهبود آن منجر می‌شود و منبعی قابل‌اعتماد از کیفیت برای دانشجویان و جامعه به شمار می‌رود. بررسی اعتباربخشی در آموزش مهندسی نیز نشان داد که این فرایند بر استانداردهایی چون معیارهای دانشگاهی و مؤسسهای و اخلاق مهندسی استوار است. در‌این‌میان، معیارهایی مانند دانشجویان، هدفهای آموزشی، بروندادهای مورد انتظار از دانشجویان، بهبود مداوم، برنامه‌ درسی، اعضای هیئت ‌علمی، امکانات و تسهیلات، حمایت مؤسسه‌ای، رهبری اخلاقی، اخلاق مشهود و رفتار اخلاقی، جایگاه ویژهای در برنامه‌های اعتباربخشی و تضمین کیفیت آموزش مهندسی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Accreditation and its role in quality assurance in engineering education

نویسنده [English]

  • Asghar Soltani

Assistant Professor of Curriculum at Department of Education, Shahid Bahonar University of Kerman

چکیده [English]

The purpose of this study is to examine the role of accreditation in quality assurance of engineering education. Accreditation of academic curricula is a process carried out by the professional bodies to provide benchmarking against international standards. This process assures that high standards are maintained; assures consistency amongst diverse academic institutions, assures uniform, high standard learning outcomes and guarantees graduates with high standard skills. In this paper, by using a descriptive – analytical method, the appearance of external quality assurance programs is examined, and the accreditation and its role in quality in higher education, especially in engineering education, are analyzed. Results showed that the quality assurance programs changed their focus from content of higher education programs to students learning and from output measures to outcome ones. Also, accreditation is based on a core group of values such as institutional mission, institutional autonomy, academic freedom that assures threshold quality and assists students to recognition the abilities of higher education institutions. The examination of accreditation in engineering education showed that this process is based on standards such as academic and institutional criteria, and engineering ethics criteria. Herein criteria such as students program educational objectives, student outcomes, continuous improvement, curriculum, faculty, facilities, institutional support, ethics leadership, visible ethics and ethics behavior have specific situation in accreditation and quality assurance program of engineering education.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • accreditation
  • Quality Assurance
  • Engineering education
  • engineering ethics
  • university