نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه شهرسازی دانشگاه تهران، تهران

2 دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

آموزش شهرسازی شامل سه مؤلفة اصلی است: دانش، مهارتها، و ارزشها. تأکید تحقیق حاضر بر ارزیابی دانش شهرسازی با مقایسۀ سرفصل درسی مقطع کارشناسی شهرسازی در ایران با 10 دانشگاه برتر در کشورهای مختلف است. در این مقاله ابتدا دانش موردنیاز برای آموزش در رشتۀ شهرسازی معرفی شده است و سپس سطح اهمیت هر درس در ایران با اهمیت درس در سطح جهان مقایسه شده است. برای تعیین اهمیت هر درس در ایران از روش نظرسنجی استفاده شده و 312 پرسش‌نامه را سه گروه از دانشجویان، دانش‌آموختگان، و استادان رشتۀ شهرسازی تکمیل کرده‌اند. برای تعیین سطح اهمیت هر درس در مقیاس جهانی با استفاده از جستو‌جوی اینترنتی و مراجعه به وبگاه 10 دانشگاه مختلف مشخص شده که هر درس در چند دانشگاه تدریس می‌شود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که دروس اساسی مستخرج از مبانی نظری عمدتاً در دانشگاههای جهان تدریس می‌شود. عمدۀ این دروس در سرفصل درسی مقطع کارشناسی شهرسازی در ایران نیز وجود دارد. دو تفاوت عمده تأکید بر درس محیط‌زیست و مباحث اجتماعی است که در ایران اهمیت کمتری دارد، درصورتی‌که در همۀ دانشگاههای بررسی‌شده تدریس می‌شود که این تفاوت می‌تواند از غلبۀ نگاه فنی در ایران در مقابل نگاه اجتماعی وزیست‌محیطی در سطح جهانی ناشی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing similarities and differences of urban planning knowledge in Iran and other countries with emphasis on undergraduate level

نویسندگان [English]

  • Hossein Bahraini 1
  • Elham Fallah Manshadi 2

1 Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning , University of Art, Tehran, Iran.

2 PhD. Student, Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Art, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Urban planning education consists of three main components: knowledge, skills and values. The present research focuses on the evaluation and comparison of urban planning curriculum of undergraduate courses in Iran with 10 countries around the world. To determine the importance of each lesson in Iran, 312 questionnaires have been completed by three groups of students, graduates and professors in the field of urban planning. To determine the importance of lessons in global scale, internet search and site visit, 10 different universities have been used to identify which lessons are being thought. The results show that the basic lessons extracted from literature review are taught at universities around the world. Most of the courses are offered in the curriculum of undergraduate curriculum planning in Iran too. The major difference is the emphasis on the teaching of environmental and social issues. While these are less important lessons in Iran, they taught in all schools surveyed. These differences can be viewed from social and environmental look at the global level against technical view to urban planning in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Planning Education
  • Curriculum
  • Comparative
  • Undergraduate Level
  • Iran