نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران و معماری، دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز، ایران

چکیده

 تاریخچه فعالیت‌های مهندسی شامل نمونه‌های زیادی از توسعه است که بخشی از آن منجر به تخریب محیط‌زیست شده است. از این رو اخلاق زیست‌محیطی در آموزش مهندسی جایگاه ویژه‌ای دارد. مقاله حاضر در زمینه اخلاق مهندسی است که به صورت اختصاصی بر امر آموزش اخلاق زیست‌محیطی تمرکز دارد. عدم‌وجود دوره آموزشی مرتبط با اخلاق زیست‌محیطی در حقیقت یک حلقه مفقوده در آموزش کارشناسان مهندسی است که نیاز به توجه ویژه جهت مرتفع کردن مشکلات آتی دارد. در همین راستا مسئولین باید به فکر ایجاد یک تغییر الگو در عرصه آموزش‌وپرورش در مهندسی باشند، زیرا این امر به تعامل میان مهندسین و محیط‌زیست مربوط می‌شود. در نتیجه آموزش اخلاق زیست‌محیطی باید به‌عنوان یک مهارت ضروری در کلیه برنامه‌های مهندسی در نظر گرفته شود. به این منظور، این مقاله یک برنامه درسی برای دوره اخلاق زیست‌محیطی را پیشنهاد می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ENVIRONMENTAL ETHICS IN ENGINEERING EDUCATION: A MISSING LINK

نویسنده [English]

  • Farhad Hosseinlou

Faculty of civil engineering and architecture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Golestan Blvd, Ahvaz 61357, Iran

چکیده [English]

The history of engineering activities includes many examples of development that has led to environmental degradation. Hence, environmental ethics has a special place in engineering education. The present paper is in the field of engineering ethics, which focuses specifically on the teaching of environmental ethics. Also, the lack of a training course related to environmental ethics is in fact a missing link in the training of engineering experts, which needs special attention to solve future problems. In this regard, officials should think about creating a paradigm shift in the field of education in engineering, because it is related to the interaction between engineers and the environment. Engineers, compared to other single professions, are responsible for majority of the artifacts of the current world which we live in. The impact of an engineer’s work on this constructed world has both benefits and risks, ranging from safety and health issues to environmental degradations. Consequently, education of environmental ethics should be considered as an essential skill for all engineering programs. For this purpose, this article proposes a syllabus for an environmental ethics course.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Engineering sciences
  • engineering ethics
  • environment
  • engineering education
  • sustainable development
References
DuBose, J., Frost, J. D., Chameau, J. L. A. & Vanegas. J. A. (1994). Sustainable development and technology. Proceedings of the Workshop on the Fundamentals of Environmental Education. Christchurch, New Zealand. Aug. 22-24.
Gharemaleki, F.A. (2016). Introduction to professional ethics, professional ethics collection. Ninth Edition. Tehran: Industrial Management Organization [in Persian].
Gharemaleki, F.A. (2017). Corporate ethics, professional ethics collection 2. Third edition. Tehran: Industrial Management Organization [in Persian].
Gunn, A. S, and Vesiland, P. A. (1986). Environmental ethics for engineers. Lewis Publishers Inc., Chelsea, Michigan. pp. 153.
Hargrove, E C. (1989). Foundations of environmental ethics. Prentice-Hall. Inc., Englewood Cliffs, New Jersey. pp. 229.
Hashim, M. A. (1994). Environmental engineering education in Malaysia. Proceedings of the Workshop on the Fundamentals of Environmental Education. Christchurch, New Zealand. Aug. 22-24.
Hejazi, J. (2010). Engineering ethics is global concerning. Iranian Journal of Engineering Education, 12(46), 69-82 [in Persian].
Imanzadeh, A., Mohebkhah, A., Etemadzadeh, H., Farhadi, M. (2020). Explanation of a model to increase competent professional ethics of civil engineers based on ground theory. Iranian Journal of Engineering Education. 21(84), 1-30 [in Persian].
Mohammad Oghli Reyhan, F., & Alizadeh, S. (2018). A survey on the status of engineering ethics in Iranian engineering education: A systematic review. Iranian Journal of Engineering Education, 19(76), 79-97 [in Persian].
Mena, M. M. (1994). The Fundamentals of environmental engineering education. Proceedings of the Workshop on the Fundamentals of Environmental Education, Christchurch. New Zealand. Aug. 22-24.
Prasad, D. K., Hegde, C., Jain, A., & Shetty, A. (2011). Philosophy and principles of ethics: Its applications in dental practice. J. Educ Ethics Dent, 1-26.
Shah Ali, M., Rashidpour, A., Kavusi, I., & Etebarian, A. A. (2015). Pattern of implementation of professional ethics in Iranian Organizations. Urban Management, 14 (39), 405-393 [in Persian].
Vesiland, P. E. (1994). The Future of environmental engineering. ASCE Journal of Environmental Engineering. Editorial, 119(4).595-599.
Wareham, D. G. & Elefsiniotis, P. (1995). A Proposed course matrix for holistic education in environmental engineering. International Journal of Engineering Education.
Wilkinson, R. (1993). Responding to the future. The president’s address. 1993 Institution of Engineers of New Zealand Conference.