نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی تهران

3 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از کیفیت خدمات دانشگاههای دولتی شهر تهران انجام شده است. روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی است و جامعۀ آماری شامل تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاههای دولتی شهر تهران است. نمونۀ آماری تحقیق، 384 دانشجو از دانشگاههای تربیت معلم، تربیت مدرس، شهید بهشتی، تهران، صنعتی امیرکبیر و صنعتی خواجه‌نصیر است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و در نهایت 361 نفر در تحقیق حاضر مشارکت داشتند، که به‌وسیلۀ پرسش‌نامه محقق‌ساختة 48 گویه‌ای، مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج تحلیل عاملی با استفاده از روش مؤلفه‌های اصلی(pc)، چهار عامل را با ارزش بالاتر از 1 نشان می‌دهد؛ عامل اول: خدمات آموزشی؛ عامل دوم: خدمات رفاهی؛ عامل سوم: خدمات اداری و عامل چهارم: خدمات پژوهشی. این عوامل با استفاده از آزمون t تک‌نمونه‌ای مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌ها نشان می‌دهند رضایت از کیفیت خدمات دانشگاه (خدمات آموزشی، پژوهشی، خدمات رفاهی، و اداری) به شکل معناداری پایین‌تر از حد متوسط است. به نظر می‌رسد باتوجه‌به اینکه هدف آموزش عالی پیشرفت دانش به‌منظور ایجاد جامعه‌ای بهتر است، دانشگاهها باید بیش از پیش پاسخ‌گوی نیازهای متقاضیان و استفاده‌کنندگان از خدمات خود باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying postgraduates’ satisfaction level about quality services offered by Tehran state-run universities

نویسندگان [English]

  • Ali Jafari rad 1
  • Mostafa Azizi Shamami 2
  • Zahra Karafestani 3

1 MA, Faculty of Psychology and Education, Kharazmi University

2 PhD Student, Faculty of Psychology and Education, Kharazmi University

3 Ph.D. Student, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Isfahan

چکیده [English]

The present paper related to studying postgraduates’ satisfaction status about quality services offered by Tehran state-run universities. The method of this research is descriptive-survey. The statistical population comprises all postgraduate students studying at Tehran state-run universities in 2014-2015. Number of 384 students were sampled from Khrazmi, Beheshti, Tehran, Amirkabir, and khajehnasir universities. Of this sample, 361 students participated in the study and filled out a 48 item questionnaire. The results of factor analysis show four higher value than 1, by using the main elements (pc), first element: educational services, the second element: welfare service. Third element: administrative services, and fourth element: research services. To compare these factors, one sample t test were conducted. Findings indicated satisfaction of university services quality (academic services, research services, facilities, administrative services) was significantly below mean. It seems that regarding to the purpose of higher education for advancement of knowledge in order to have a better-society; therefore, universities ought to better respond to their clients’ needs regarding to their services increasingly.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postgraduate
  • Students
  • Satisfaction
  • services quality
  • university