نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. (نویسنده مسئول). samaneh_mohammadpour93@yahoo.com

2 دانشیار، مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. salarzehi@mgmt.usb.ac.ir

3 استاد، مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. Kamalian@mgmt.usb.ac.ir

4 استاد، مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. Yaghoubi@mgmt.usb.ac.ir

5 دکتری، مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. mohamad.mehdi@ui.ac.ir

چکیده

 بر اساس چشم‌انداز جهانی آموزش عالی، دستیابی به فناوری، توسعه اقتصادی و رفاه جوامع درگرو تحول نظام آموزش عالی و تبدیل دانشگاه‌ها به دانشگاه نوآور و کارآفرین است. این پژوهش با هدف شناسایی پیشران‌های راهبردی مؤثر بر آینده دانشگاه کارآفرین و طراحی سناریو‌های آن، با بهره‌گیری از رویکرد آینده‌پژوهی و با استفاده از روش ترکیبی در دو بخش کمّی و کیفی انجام شده است. به منظور گردآوری اطلاعات، ابتدا به مرور گسترده ادبیات نظری و بررسی پژوهش‌های موفق در حوزه دانشگاه کارآفرین و آینده‌پژوهی پرداخته شد، سپس با استفاده از روش دلفی فازی در دو دور، عوامل کلیدی مؤثر بر آینده دانشگاه کارآفرین شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش 51 عامل شناسایی و در 16 مقوله دسته‌بندی شدند. اعضای پنل دلفی فازی در این پژوهش تعداد 21 نفر از خبرگان در حوزه مدیریت، کارآفرینی و آینده‌پژوهی آموزش عالی بوده‌اند که با استفاده از روش‌های نمونه‌گیری قضاوتی و گلوله برفی انتخاب شدند. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، از یک جعبه ابزار آینده‌نگاری شامل نظر خبرگان از‌طریق دلفی فازی، تحلیل روندها در حوزه دانشگاه کارآفرین، تحلیل تأثیر متقابل و سناریو‌پردازی استفاده شده است. مفاهیم استخراجی از روش دلفی فازی به روش تحلیل تأثیر متقابل و با استفاده از نرم‌افزار میک‌مک مورد تحلیل قرار گرفت، برهم‌کنش این عوامل بر یکدیگر سنجیده شد و پیشران‌های راهبردی شناسایی شدند. چهار متغیر سیاست‌های راهبردی دولت، توسعه نوآوری باز، الگوی حکم‌رانی بازارمحور، تأکید بر توسعه پایدار به‌عنوان پیشران‌های راهبردی مشخص شدند. لذا اساس کار سناریو‌نویسی بر این چهار متغیر گذاشته شد. سپس با روش سناریو‌نویسی با استفاده از نرم‌افزار سناریو‌ ویزارد و ارائه سه سناریو‌ برای هر یک از متغیرها، چهار سناریو‌ با سازگاری قوی به‌عنوان سناریو‌های آینده دانشگاه کارآفرین معرفی گردید

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

IDENTIFICATION AND ANALYSIS OF THE STRATEGIC DRIVERS OF ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY USING BY CROSS IMPACT ANALYSIS APPROACH

نویسندگان [English]

 • samaneh mohammadpour 1
 • habibollah salarzehi 2
 • amin reza kamalian 3
 • noor mohammad yaghoubi 4
 • Mohamad Mehdi 5

1 Department of Management, Faculty of Management and Economics, Sistan and Baluchestan University

2 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Management and Economics, Sistan and Baluchestan University

3 Professor, Department of Management, Faculty of Management and Economics, Sistan and Baluchestan University

4 Professor, Department of Management, Faculty of Management and Economics, Sistan and Baluchestan University

5 Department of finance Management, Faculty of Management and Economics, Sistan and Baluchestan University

چکیده [English]

The main purpose of the research was to identify the strategic drivers affecting on the future of the entrepreneurial university and design its scenarios using the futures study approach using combination of qualitative and quantitative methods. In order to collect information, first review of the theoretical literature was done, then using Fuzzy Delphi method in two rounds, key factors affecting the future of entrepreneurial university were identified. In this section, 51 factors were identified, which were classified into16 categories. The members of Fuzzy Delphi panel in this study were experts in the field of management, entrepreneurship and futures studies of higher education who were selected using judgmental sampling and snowball sampling methods. In order to analyze the data, a futures study toolbox including Fuzzy Delphi, trend analysis, cross impact analysis and scenario planning has been used. The concepts extracted from the Fuzzy Delphi method were analyzed by the interaction analysis method. The four drivers of government strategic policies, development of open innovation, market-oriented governance model, emphasis on sustainable development were identified as strategic variables. Then, using the scenario writing method were analyzed and three scenarios for each of the variables, four scenarios with strong compatibility were presented as the future scenarios of the entrepreneur university.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Entrepreneurial university
 • future studies
 • in higher education
 • Fuzzy Delphi
 • cross impact analysis
 • scenario planning
Abreu, M., P. Demirel, V., & Grinevich, M. (2016). Entrepreneurial practices in research-intensive and teaching-led universities. Small Business Economics, 47(3), 695-717.
Akbari, A., Mousavi Khatir, S.J., Esmaili Givi, H. (2020). Identifying and prioritizing the components of Iranian Entrepreneurial University using the meta- Analysis method. Research in Educational Systems, 45, 182-161. [in Persian]
Albulescu, V. L., Litra, M., & Neagu, C. (2014). The “third mission” of universities and some implications. UPB Science Bulletin, Series D, 76(2), 301-312.
Audretsch, D.B. (2014). From the entrepreneurial university to the university for the entrepreneurial society. Journal of Technology Transfer, 39(3), 313-321.
Beheshti, M., & Zali, N., (2011). Identify key factors of regional development approach planning based on scenarios: A case study of east azerbaijan province, Barname Rizi & Amayesh Faza Journal, 15(1), 41-63. [in Persian]
Bikse, V., Lusena-Ezera, I., Rivza, B., & Volkova, T. (2016). The transformation of traditional universities into entrepreneurial universities to ensure sustainable higher education. Journal of Teacher Education for Sustainability, 18(2), 75-88.
Bronstein, J. & Reihlen, M. (2014). Entrepreneurial university archetypes: A meta-synthesis of case study literature. Industry & Higher Education, 28 (4): 245-262.
Brown, R. (2016). Mission impossible? Entrepreneurial universities and peripheral regional innovation systems, Industry and Innovation, 23(2), 189-205.
Budyldina, N. (2018). Entrepreneurial universities and regional contribution, International Entrepreneurship and Management Journal, 14(2), 265-277.
Carayannis, E.G., Cherepovitsyn, A.Y. & Ilinova, A.A. (2016). Technology commercialization in entrepreneurial universities: the US and Russian experience. The Journal of Technology Transfer, 41 (5), 1135–1147.
Centobelli, P., Cerchione, R., Esposito, E & Shashi, K. (2018). Exploration and exploitation in the development of more entrepreneurial universities: A twisting learning path model of ambidexterity, Technological Forecasting & Social Change, 141(C), 172-194.
Clark, B., R. (2004). Delineating the character of the entrepreneurial university, Higher Education. 17
4), 355–370.
Coyle, P. (2014). How entrepreneurial leadership can engage university staff in the development of an entrepreneurial culture. Industry and Higher Education, 28(4), 263-269.
Dabic, M., Gonzalez-Loureiro, M. & Daim, T.U. (2015). Unraveling the attitudes on entrepreneurial universities: The case of croatian and spanish universities. Technology in Society, 42, 167-178.
Disterheft, A., Caeiro, S., Azeiteiro, U. M., & Leal Filho, W. (2013). Sustainability science and education for sustainable development in universities: a way for transition. Sustainability assessment tools in higher education institutions (pp. 3-27). Springer, Cham.
Errasti, N., Bezanilla, M., García-Olalla, A., Auzmendi, E., & Paños, J. (2018). Factors and maturity level of entrepreneurial universities in Spain, International Journal of Innovation Science, 10(1), 71-91.
Etzkowitz, H. (2017). Innovation lodestar: The entrepreneurial university in a stellar knowledge firmament. Technological Forecasting and Social Change, 123, 122–129.
Etzkowitz, H. (2013). Anatomy of the entrepreneurial university. Social Science Information, 52(3), 486-511.
Etzkowitz, H. (2003). Innovation in innovation: The triple helix of university-industry government relations, Social Science Information, 42(3), 293-337.
Fakour, B., & Haji Hosseini, H. (2008). Academic entrepreneurship and commercialization of research results in Iranian universities (Case study: 7 Top universities of the country). Science and Technology Policy, 1 (2), 59-70. [in Persian]
Farastkhah, M. (2012). Higher education planning and interdisciplinary challenges. Educational Planning Studies, 1 (1), 55-79. [in Persian]
Ghorchian, N.G., & Ahmadi rezaie, H. (2014). Governance of world-class universities; A necessity or a need?. Journal of Future Studies Management. 100 (25), 23-34. [in Persian]
Guerrero, M., Cunningham, J. & Urbano, D. (2015). Economic impact of entrepreneurial universities Activities: An exploratory study of the United Kingdom. Research Policy, 44 (3), 748-764.
Guerrero, M., Urbano, D., Cunningham, J., & Organ, D. (2014). Entrepreneurial universities in two european regions: a case study comparison. The Journal of Technology Transfer, 39 (3), 415-434.
Guenther, J. & Wagner, K. (2008). Getting out of the Ivory Tower: New Perspectives on the entrepreneurial university. European Journal of International Management, 2(4). 400-417.
Gibb, A. (2012). Exploring the synergistic potential in entrepreneurial university development: towards the building of a strategic framework, Annals of Innovation and Entrepreneurship, 3(1), 1-21.
Godet, M. (2006). Creating futures: Scenario planning as a strategic management tool. France: Economica Publish.
Godet, M (1991). From anticipation to action, UNESCO publishing, Paris.
Goldstein, P. J. (2006). The future of higher education: A view from CHEMA.
Kirs, M., Karo, E., & Lumi, P. (2017). Strategic behaviour of research groups within the entrepreneurial university policy rhetoric: the Estonian biotechnology sector, Science and Public Policy, 44(6), 802-820.
KordNaeij, A., Ahmadi, P., Ghorbani, Z., & NiakanLahiji, N. (2012). Examining the characteristics of entrepreneurial university at Tarbiat Modares University. Development of Entrepreneurship, 5 (3), 47-64. [in Persian]
Madhooshi, M., and Kiajouri, K. (2018). The impact of open innovation in cooperation berween university-industry using PLS technique, Marine Science Education, 5 (2), 51-65. [in Persian]
Mahdavi Mazdeh, M., Banak, M., Zahedi, M.R. & Pourasgari, M. (2013). Determining the indicators affecting the entrepreneurship of Iranian State Universities and ranking universities in this perspective. Science and Technology Policy, 6 (1), 81-100. [in Persian]
Marginson, S. (2013). The impossibility of capitalist markets in higher education. Journal of Education Policy, 28(3), 353-370.
Niaz Azari, K., Taghvaei Yazdi, M., & Fadaei, p. (2017). Investigating the relationship between entrepreneurial university and dimensions and components of science production foresight, Educational Management Innovations, 13 (1), 87-124. [in Persian]
Rezaei, B., Abbaspour, A., Niknami, M., Rahimian, H & Delavar, A. (2013). Designing and development model of factors related to academic entrepreneurship, Journal of Social Sciences, 3 (22), 179-202. [in Persian]
Ratten, V. (2017). Entrepreneurial universities: the role of communities, people and places. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 11(03), 310-315.
Rudenko, D., Pogodaeva, T., & Golubev, E. (2017). Transition towards an entrepreneurial university: a case study of the Tyumen State University, International Journal of Business and Globalisation, 18(1), 96- 111.
Salmani, M., Kazemi sani Ataollah, N., Badri, S.A., and Matuf, Sh. (2016). Identifying and analyzing the impact of resilience variables and indices: Evidence from the north and northeast of Tehran, Spatial Analysis of environmental Hazards, 10 (3): 1-22. [in Persian]
Savas Basci, E., & Alkan, R.M. (2015), Entrepreneurship education at universities: Suggestion for a model using financial support. Social and Behavioral Sciences, 195, 856-861.
Savetpanuvong, P., & Pankasem, P. (2014). Entrepreneurial university model: A theoretical perspectives on strategy, entrepreneurship, and innovation. Management of Innovation and Technology (ICMIT), 2014, IEEE International Conference on (pp. 242-247). IEEE.
Schmitz, A., Urbano, D., Dandolini, G., Artur de Souza, J., & Guerrero, M. (2017). Innovation and entrepreneurship in the academic setting: a systematic litrature review, International Entrepreneurship and Management Journal, 13(2), 369-395.
Secundo, G., Perez, S. E., Martinaitis, Ž. & Leitner, K. H. (2017). An Intellectual Capital framework to measure universities’ third mission activities. Technological Forecasting and Social Change, 123, 229-239.
Shah, S. I., Shahjehan, A., & Afsar, B. (2018). Determinants of entrepreneurial university culture under unfavorable conditions: Findings from a developing country. Higher Education Policy, 32 (3), 249–271.
Sharifzadeh, F., Razavi, S.M., Zahedi, Sh., & Najari, R. (2009). Designing and explaining the model of factors affecting academic entrepreneurship (Case Study: Payame Noor University), Entrepreneurship Development, 2 (4), 11-38. [in Persian]
Urbano, D., & Guerrero, M. (2013). Entrepreneurial universities: socioeconomic impacts of academic entrepreneurship in a European region. Economic Development Quarterly, 27 (1), 40–55.
Yaghoubi, N., Dehghani, M., and Omidvar, M. (1396). Entrepreneurship university foresight using the integrated method scenario planning and cross impact analysis on the horizon of 1404, Productivity Management, 11 (43), 74-45. [in Persian]
Williams, D., & Kluev, A. (2014). The entrepreneurial university: evidence of the changing role of universities in modern Russia. Industry and Higher Education, 28(4), 271-280.Wynn, M., & Jones, P. (2017). Knowledge transfer partnerships and the entrepreneurial university. Industry and Higher Education, 31(4), 267-278.
Zali, N., & Zamanipour, M. (2016). Presentation and implementation of a new model for scenario planning in the regional planning (Case study: Mazandaran province). Geography and Urban Development, 18(3), 1-24. [in Persian]