نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 انشجویدکتری تخصصی برنامهریزیتوسعه آموزش عالی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستا

2 استادیار برنامه ریزی آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، دانشگاه کردستان. پست الکترونیک، khalil.gholami@gmail.com

3 عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

چکیده

هدف پژوهش، ارائه چهارچوبی برای برندسازی دانشگاه‌های صنعتی با استفاده از مدل لنکستر و کرت‌ریل است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده‌ها، توصیفی اکتشافی و به‌ لحاظ اجرا، از نوع میدانی است. نمونه پژوهش با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده و شامل 23 نفر است. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه‌ نیمه‌ساختار‌یافته است. نتایج تحقیق نشان داد که برندسازی دانشگاه شامل سه مفهوم هویت‌گذاری، هدف‌گذاری و پاسخ است. هر مفهوم دارای سه مقوله اصلی، واقعی و ارزش‌افزوده است. برای هر مقوله، یک یا چند متغیر ارائه شده است. در مفهوم هویت برند از نظر قانونی منحصربه‌فرد شده و در بازار رقابتی دارای هویت مستقل است. مقوله اصلی شامل نام‌گذاری، مقوله واقعی شامل لوگو و مقوله ارزش‌افزوده شامل مأموریت‌های دانشگاه است. مفهوم هدف، شامل خدمات و تولیدات دانشگاه و الزامات آن است. مقوله اصلی شامل محصولات یا خدمات و دانشجویان، مقوله واقعی شامل کارکنان و اساتید و مقوله هدف افزوده شامل بازاریابی و فارغ‌التحصیلان است. مفهوم پاسخ تفسیر عملکرد بازار برند دانشگاه در بازار است. مقوله اصلی شامل سریع‌ترین واکنش فرد، مقوله واقعی شامل تصویر یا تصور فرد و مقوله ارزش‌افزوده شامل ارزش اصلی برند دانشگاه است. در ادامه، راهبردهای به‌دست‌آمده برای برندسازی دانشگاه‌های صنعتی، دسته‌بندی‌های شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

PROVIDING A FRAMEWORK FOR BRANDING TECHNICAL UNIVERSITY USING LANCASTER AND KURT RAIL MODELS (CASE STUDY OF SHARIF UNIVERSITY OF TECHNOLOGY)

نویسندگان [English]

  • Khalil Gholami 2
  • Nematollah Azizi 3

1

2 Associate professor of Educational Planning University of Kurdistan. Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kurdistan University. khalil.gholami@gmail.com

3 Professor of Educational Planning. . Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kurdistan University. E-mail: nematollah.azizi@gmail.com.

چکیده [English]

The purpose of this study is to provide a framework for branding a technical university using the Lancaster and Kurt rail models. The research is applied in terms of purpose, descriptive in terms of data collection method and field in terms of implementation. The research sample is selected by purposive sampling method and includes 23 people. The data collection tool is a semi-structured interview. The research results show that university branding includes three concepts of identification, goal setting and response. Each concept has three categories, main, real and value added. For each category, one or more variables are presented. In the sense of brand identity, it is legally unique and has an independent identity in a competitive market. The main category includes naming, the actual category includes the logo and the value-added category includes university missions. The concept of purpose includes the services and products of the university and its requirements. The main category includes products or services and students, the real category includes staff and faculty, the added target category includes marketing and graduates. The concept of answer is to interpret the market performance of the university brand in the market. The main category includes the fastest person, the real category includes the image or perception of the person and the value added category includes the core value of the university brand. In the following, the strategies obtained for branding technical universities are categorized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Framework
  • branding
  • Sharif University of Technology
  • Lancaster model and Kurt rail
Ali-Choudhury, R., Bennett, R. & Savani, S. (2009). University marketing directors’ views on the components of a university brand’, International Review on Public and Nonprofit Marketing 6(1): 11–33.
Azad, Naser, Fatemi Far, Azadeh, Ghaem Maghami Tabrizi & Khadijeh (2018). Brand identity identification in higher education free university. Business Management Quarterly, (37), 2-1. (in Persian).
Balmer J. M. T, & Gray, E. R. (2003). Corporate brands: what are they? What of them? European Journal of Marketing, 37 (8), 972–997.
Balmer, J. M.T. (2006). Corporate Marketing—Integrating corporate identity, corporate branding, corporate communications, corporate image and corporate reputation. European Journal of Marketing, 40(7/8), 760–741.
Brown, R. & Carasso, H. (2013), Everything for Sale? The Marketisation of UK Higher Education, Routledge, London.
Burçak, Ç. G. (2015). Branding in higher education: A case study from Turkey. Higher Education Policy,1(18), 54-57.
Chapleo, C. (2007). Barriers to brand building in UK universities? International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 12(1), 23–32.
Chapleo, C. (2010). What defines “successful” university brands? International Journal of Public Sector Management, 23(2), 169–183.
Chapleo, C. (2013). Is branding maligned and misunderstood? The World Reputation Rankings. Retrieved from. http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013/
De Chernatony L. (2010). From brand vision to brand evaluation. 3rd Edition, London.
Ghobayee, M. (2017). Branding in higher education; studying and analyzing the effect of brand equity on customer responses in the education industry. MSc, Faculty of Management and Accounting, Kharazmi University. [in Persian].
Hashemi, S. M., Afjehi, S.A. A., Dehghani, H. & Khashi, V. (2017). Designing organizational modeling of universities and higher education Institutions with Structural-Interpretative Approach. Research in educational systems, 1 (36), p1. [in Persian].
Hankinson, G. (2001). Location branding: A study of the branding practices of 12 English cities. Journal of Brand Management, 9 (5), 127–142.
Hankinson, P. (2004). The internal brand in leading UK charities. Journal of Brand Management ,13 (10), 84–93.
Heidari, A., Khanlari, A. & Mahdavi, S. (2016). Measuring the value of brand from universities and higher education institutions (Case Study: School Management Schools in Tehran). Journal of Marketing New, 7 (3), 1. [in Persian].
Hemsley-Brown, J., & Oplatka, I. (2015). Higher education consumer choice. London Palgrave: Macmillan.
Hatch, M.J. & Schultz, M. (2013). The dynamics of corporate brand charisma: routinization and activation at Carlsberg IT, Scandinavian Journal of Management, 29 (2), 147-162.
Ismail, H. A. (2017). Branding Higher Education Institutions: What It Takes to be Branded. Springer Science Business Media Singapore, Fast forwarding Higher Education Institutions for Global Challenges.
Feyz, M. Engineering education requirements in technology development. Quarterly Journal of Industrial Technology Development, 8(13), 5-18. [in Persian].
Jeanes, E.L. (2013). The construction and controlling effect of a moral brand, Scandinavian Journal of Management, 29(2), 163-172.
Jevons, C. (2006). Universities: A Prime example of branding gone wrong. Journal of Product and Brand Management, 15(7): 466–467.
Keller, K.L. (2013). Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity, 4th ed., Pearson, Boston, MA.
Kidouzi, A. H., Mohammadi Hosseini & S. A. (2017). The mental image of the academic validity of the university and its relation with the improvement of services in higher education: the test of the mediating role of communication quality. Quarterly Journal of Educational Measurement and Evaluation Studies, 7 (19). [in Persian].
Knox S, Bickerton D. (2003). The six conventions of corporate branding. European Journal of Marketing, 37, 998–1016.
Lencastre, P., & Côrte-Real, A. (2010). One, two, three: A practical brand anatomy. Journal of Brand Management, 17(6), 399–412.
Lencastre, P., & Côrte-Real, A. (2013). Brand response analysis: A Peircean semiotic approach. Social Semiotics, 23(4), 489–506.
Mampaey, J., Huisman, J., & Seeber, M. (2016). Branding of Flemish higher education institutions: A strategic balance perspective. Higher Education Research & Development, 34(6), 1178–1191.
Mampaey. J. (2018). Brand Communication in flemish higher education: A comparison between types of institutions., Marketing for Higher Education, 23(1), 15–33.
Marginson, S. (2006) .Dynamics of national and global competition in higher education, Higher Education 52(1), 1–39.
Mersino, D. (2013). Why branding matters in education. Ingeniosus. Retrieve http://www.ingeniosus.net/archives/ not-evil-why-branding-matters-in-education.
Monavrian, A., Safavi, J., Aga Khani, N. & Rezayeinour, J. (2017). Investigating the factors affecting the branding strategies of E-Learning universities. Journal of Educational Technology, 11 (3), 1. [in Persian].
Papadimitriou. A. (2018). Using a mixed methods approach to examine the (Re) imaging of higher education institutions in the Western Balkans. CHAPTER 5. A. Papadimitriou (ed.), Competition in Higher Education Branding and Marketing, DOI 10.1007/978-3-319-58527-7_5.
Patrício V. Langa &Nelson C. Zavale. (2018). Branding and the search for competitive advantage in the field of mozambican higher education through the use of websites. chapter 6. A. Papadimitriou (ed.), Competition in Higher Education Branding and Marketing.
Salimi, J., Highland, S. & Abdi, A. (2016). Academic image dimensions; study students attitudes and imaginations. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 22 (4), p. 1. [in Persian].
Shekari, H. (2016). Structural model of the brand effect of university brand on students’ commitment to mediating the brand performance and brand image of the university (Case Study: Message Noor Brand). Quarterly Journal of Higher Education, 10 (38), 1. [in Persian].
Spake, D., Mullen, E.W., Joseph, M. & Wilde, S. (2010). Higher education branding: importance of and differences between private and public university students, views in Vander.
Suomi, K. (2014). Exploring the dimensions of brand reputation in higher education – a case studyof a Finnish master’s degree programme. Journal of Higher Education Policy and Management, 36(6).
Rosen, D. (2012). Branding in higher education: What it is and why it matters. Eduniverse, Retrieved from, http://eduniverse.org/branding-higher-education-what-it-and-why-it-matters.
Tabrizi, M. (2012). Qualitative content analysis from the perspective of deductive and inductive
approaches. Social Science Quarterly, (4).
Waeraas, A. & Solbakk, M. (2010). Defining the essence of a university: lessons from higher education branding. Higher Education, 57(4), 449-462.
Wu. T. & Naidoo, V. (2016.). Branding. international marketing of higher education .DOI 10.1057/978-1-137-54291-5_6.