نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پست دکترا/دانشکده علوم اجتماعی/ دانشگاه تهران

2 دانشیار، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه مواد، دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

 هدف از بررسی موضوع این تحقیق، دستیابی به ویژگی‌ها و هنجارهای اخلاق پژوهشی پژوهشگران دانشگاهی در حوزۀ صنعت است. در این تحقیق که به صورت میدانی و با استفاده از مصاحبه توأم با پرسش‌های نیم‌ساخت‌یافته انجام گردیده است، از میان پژوهشگران و کارفرمایان صنعت برق، 38 نفر کارآمد به صورت هدفمند انتخاب شده و دربارۀ ویژگی‌ها و هنجارهای اخلاق پژوهشی پژوهشگران کارآمد صنعتی مصاحبه‌های عمیق انجام شده و پاسخ‌های مبتنی بر تجربیات مدیریتی و پژوهشی آنان گردآوری گردیده و داده‌های منتج از مصاحبه ها با استفاده از روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی، آنالیز شده و مورد تحلیل و تفسیر نهایی قرار گرفته‌اند. نتایج مبتنی بر تجربیات مدیریتی و پژوهشی کارفرمایان و پژوهشگران کارآمد صنعت برق، حاکی از آن است که مهم‌ترین ویژگی‌های اخلاق پژوهشی پژوهشگران کارآمد، به ترتیب عبارت از: داشتن صداقت و تخصص، صبور ‌بودن، ارتباطات خوب، سخت‌کوشی، اخلاق حرفه‌ای، فراتر از تعهد عمل‌ کردن، مطرح ‌بودن در صنعت، پاسخگو بودن نسبت‌به ایرادات و انتقادات، متوجه مسئله شدن و درک موضوع مطرح‌شده، ارق ملی، امانت‌داری، قانع‌ بودن، درک جایگاه و نیاز کارفرما، جوان بودن، دغدغۀ حل مسئله، کنجکاوی، پیگیر بودن، نوآوری و ثبت اختراع، داشتن مقالات پژوهشی و نیز کاربرد پژوهش آنان در یک یا چند شرکت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Research Ethics Norms of Engineering Field Researchers

نویسندگان [English]

  • Shahla Khalafi 1
  • Mohammad Reza Javadi Yeganeh 2
  • Khosrow Rahmani 3

1 Post doct. tehran University

2 social scienses/ TehranUniversity

3 Faculty member/ Sh. Beheshti

چکیده [English]

In this study, which was conducted by the field and inductive methods and through interviews with semi-structured questions, 38 researchers and employers in the electricity industry were purposefully selected and interviewed in depth. In these interviews, some questions were asked about the research ethics norms of efficient researchers in the industrial field, and the answers were collected based on their research experiences. Then, using open coding, axial coding and selective coding on the data obtained from the interviews, the final analysis was performed by interpretive analysis. The results of this study indicate that the most important characteristics of research ethics about efficient researchers are: Honesty, specialty, patience, good communication, hard work, professional ethics, beyond the commitment to act, known in the industry, being responsive to objections and criticisms, understand the problems and the issue, national patriotism & flag, faithfulness, satisfaction / understanding the needs and position of the employer, being young, problem solving concern, curiosity, persistence, innovation and patent, research articles, applicability of research in one or more companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research ethics norms
  • efficient researchers
  • employers
  • electrical industry