نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه زنجان. زنجان. ایران

چکیده

موضوع انگیزش دانشجویان همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر رفتار اخلاقی اساتید بر خودکارآمدی و انگیزش دانشجویان انجام شده است. تحقیق به صورت پیمایشی و در بین دانشجویان دانشگاه زنجان انجام شد. 274 نفر از دانشجویان با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس، در این تحقیق شرکت کردند. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه به صورت حضوری و برخط جمع‌آوری شد. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS 22 و AMOS 22 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که پایبندی اساتید به اخلاق حرفه‌ای، تأثیر معنی‌داری بر خودکارآمدی و انگیزش دانشجویان دارد. تأثیر خودکارآمدی بر انگیزش دانشجویان نیز معنی‌دار بود. به علاوه، خودکارآمدی نقش میانجی را در رابطه بین رفتار اخلاقی اساتید و انگیزش دانشجویان ایفا می‌کند. نتایج آزمون میانگین نشان داد که تفاوت معنی‌داری در متغیرهای پژوهش در بین دانشجویان دانشکده‌های مختلف وجود ندارد. بررسی نسبت بحرانی تفاوت بین مؤلفه‌ها نشان داد که مدل تحقیق با توجه به جنسیت تفاوت معنی‌داری ندارد. به علاوه، مدل تحقیق در بین دانشجویان دانشکده‌های مهندسی و علوم انسانی تفاوت معنی‌داری با هم نداشت ولی در یک مسیر (تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر انگیزش) بین دانشجویان دانشکده‌های مهندسی و علوم و دانشجویان دانشکده‌های علوم انسانی و علوم (تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر خودکارآمدی) معنی‌دار بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Professor’s Adherence to Professional Ethics on Student’s Self-efficacy and Motivation (The Comparison between Engineering and Non-Engineering Students)

نویسنده [English]

  • Omid Mahdieh

Management and Accounting Dept., University of Zanjan, Zanjan-Iran

چکیده [English]

The issue of student motivation has always been of interest to researchers. The aim of this study was to investigate the effect of professors’ ethical behavior on students’ self-efficacy and motivation. The research was conducted as a survey among students of Zanjan University. 274 students by using convenient sampling participated in this study. Data were collected using questionnaire in person and online. SPSS and AMOS software were used to analyze the data. Findings showed that professors’ adherence to professional ethics has a significant effect on students’ self-efficacy and motivation. The effect of self-efficacy on student motivation was also significant. Self-efficacy plays a mediating role in the relationship between professors’ ethical behavior and student motivation. The results of the mean test showed that there was no significant difference in research variables between students of different faculties. The critical ratio of the difference between the parameters showed that the research model did not differ significantly according to gender. The research model did not differ significantly between engineering and humanities students, but in one path (the effect of professional ethics on motivation) between engineering and science students, and students of humanities and sciences (the effect of professional ethics on self-efficacy) was significant. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivation
  • self-efficacy
  • professional ethics
  • engineering students