نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

2 دانش آموخته دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به این که در‌ حال‌ حاضر هنوز فناوری 4G در حال تکامل است، بسیاری از محققان، در حال توسعه انواع جدید شبکه‌های اینترنت مانند فناوری 5G هستند. در این تحقیق تلاش شده است که عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری نسل پنجم در ایران و در بین دانشجویان دانشگاه‌های شهر تهران بررسی شود. جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش، به صورت تصادفی 238 نفر از میان دانشجویان دانشگاه‌های تهران انتخاب شدند. روش اصلی برای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات، ارائه پرسش‌نامه الکترونیکی است که در اختیار افراد جامعه آماری قرار گرفته ‌است. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و با نرم‌افزار PLS انجام شده ‌است. نتایج حاکی ازآن است که کیفیت فناوری با سهولت درک‌شده، سودمندی درک‌شده، اعتماد و لذت درک‌شده رابطه مثبت دارد. کیفیت با اثرگذاری مثبت بر سهولت درک‌شده، مفید بودن درک‌شده و اعتماد بر تمایل افراد به پذیرش این فناوری اثر مثبت و معنادار دارد، ضمن این که بین لذت درک‌شده و تمایل افراد به استفاده از فناوری 5G رابطه مستقیم وجود ندارد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors affecting acceptance of 5G technology among Iranian students

نویسندگان [English]

  • Morteza Akbari 1
  • Hanieh Pouladian 2

1 Assistant

2 Graduated from the University of Tehran

چکیده [English]

Even though 4G technology is still under development, many investors are currently working to advance the following type of internet networks identified as 5G. This research was to investigate the factors affecting the acceptance of 5G technology in Iran among university students in Tehran Province. About 238 students were randomly selected in this study from universities in Tehran. The main method for data collection and analysis is to provide an electronic questionnaire related to the model. Data analysis was performed using structural equation modeling method and PLS software. The results showed that the quality of technology has a positive influence on perceived ease of use, perceived usefulness, trust and perceived enjoyment. Quality has a positive influence on perceived ease of use, perceived usefulness and trust, while there is no direct relationship between perceived enjoyment and acceptance to use 5G technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 5G Technology
  • technology acceptance
  • trust
  • perceived enjoyment
  • perceived quality