نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند- دانشکده علوم تربیتی

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل، ایران

چکیده

 هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه‏ای تفکر انتقادی در ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی و خلاقیت با عملکرد تحصیلی دانشجویان است. روش پژوهش حاضر کاربردی و از نوع همبستگی است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، کلیۀ دانشجویان مهندسی دوره کارشناسی دانشگاه بیرجند بودند که در سال تحصیلی 98-1397 مشغول به تحصیل هستند. با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی تعداد 180 دانشجو به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. جهت تحلیل داده‌ها نیز از نرم‏افزارهای SPSS, AMOS استفاده‌ شده است. برای گردآوری داده‌ها، از سه پرسش‌نامه، مهارت‌های تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم «ب»، پرسش‌نامه معیار خلاقیت، مقیاس شخصیتی استفاده شد و برای سنجش عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان، معدل کل سال قبل آنها در سال تحصیلی 1396 در نظر گرفته شد. یافته‌ها نشان داد که ویژگی‌های شخصیتی بر تفکر انتقادی، خلاقیت بر تفکر انتقادی، ویژگی‌های شخصیتی بر عملکرد تحصیلی، خلاقیت بر عملکرد تحصیلی و تفکر انتقادی بر عملکرد تحصیلی تأثیر مستقیم و معنی‌داری دارند و ویژگی‌های شخصیتی و خلاقیت، به واسطه تفکر انتقادی بر عملکرد تحصیلی تأثیر غیرمستقیم و معنی‌داری داشته‌اند. نتایج تحلیل مسیر نیز نمایانگر این بود که مدل مفهومی پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Critical Thinking in the Relationship Between Personality Traits and Creativity with Academic Performance of Students

نویسندگان [English]

  • Sadegh Hamedinasab 1
  • Masoumeh Azizi 2

1 دانشگاه بیرجند- دانشکده علوم تربیتی

2 Assistant Professor, Department of Information Science and Science, Faculty of Literature and Humanities, University of Zabol . Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the mediating role of critical thinking in the relationship between personality traits and creativity with academic performance of students. The research method is applied and correlational. The study population consisted of all undergraduate engineering students of Birjand University who were studying in the academic year 2018-2019. 180 students were selected by relative stratified sampling method. SPSS and AMOS software were used for data analysis. To collect data, three questionnaires were used: California critical thinking skills form (B), standard creativity questionnaire, personality scale, and performance measures. Students’ academic achievement was considered as their average of the previous year in the academic year 2018. Findings showed that personality traits have a direct and significant effect on critical thinking, creativity on critical thinking, personality traits on academic performance, creativity on academic performance, critical thinking, and personality traits. Creativity through indirect thinking has a direct and significant effect on academic performance. The results of the path analysis also showed that the conceptual model of the research was well-suited.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical thinking
  • personality traits
  • creativity
  • academic performance
  • engineering students