نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مطالعات برنامه درسی، بخش مدیریت و برنامه ریزی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز

3 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف کلی این پژوهش، مقایسه ادراک اعضای هیئت علمی گروه‌های فنی- ‌مهندسی از سودمندی، سهولت، خودکارآمدی و چالش‌های یادگیری از طریق تلفن همراه بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه اعضای هیئت علمی گروه‌های آموزشی فنی- مهندسی دانشگاه شیراز (147) در سال تحصیلی 99-1398 بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 87 نفر انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش مقیاس محقق ساختۀ پذیرش یادگیری از طریق تلفن همراه بود که پس از تأیید روایی و پایایی بین افراد نمونه توزیع و داده‌های جمع‌آوری شده با آزمون‌های آماری تحلیل واریانس اندازه‌گیری‌های مکرر، تحلیل واریانس یک‌طرفه و تی مستقل و با استفاده از نرم‌افزار SPSS21  تحلیل شدند. نتایج: 1- تفاوت معناداری بین ابعاد پذیرش یادگیری از طریق تلفن همراه در اعضای هیئت علمی فنی- ‌مهندسی وجود دارد. بالاترین میانگین متعلق به چالش‌ها و پایین‌ترین آن، مربوط به سودمندی است. 2- تفاوت معناداری بین ابعاد پذیرش یادگیری از طریق تلفن همراه، میان دیدگاه اعضای هیئت علمی گروه‌های تحصیلی مختلف فنی- ‌مهندسی و اعضای هیئت علمی با مراتب علمی مختلف وجود ندارد. 3- تفاوت معناداری میان پذیرش اعضای هیئت علمی «باتجربه» و «بدون‌تجربه» یادگیری از طریق تلفن همراه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of faculty members’ perceptions of the usefulness, ease of use, self-efficacy and challenges of mobile learning (Case study: Shiraz University)

نویسندگان [English]

  • sahar nouroozi 1
  • Mahdi Mohammadi 2
  • maryam shafiei 3

1 PhD Candidate in Curriculum Studies, Department of administration and Educational Planning, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran

2 Associate Professor, School of Education and psychology, Shiraz University

3 Assistance professor of school of education and psychology at Shiraz university

چکیده [English]

The general purpose of this study was to compare the perceptions of faculty members of technical-engineering departments of the usefulness, ease of use, self-efficacy and challenges of mobile learning. The research method was descriptive survey. The statistical population of the study included all male and female faculty members of technical-engineering departments of Shiraz University (147). The research instrument included a researcher-made mobile learning acceptance scale, which after confirming the validity and reliability of the sample was distributed and the data collected by repeated measures ANOVA, one-way analysis of variance and independent t-test. Data were analyzed using SPSS 21 software. It is found; 1- There is a significant difference between the dimensions of mobile learning acceptance from the perspective of technical and engineering faculty members and the highest average belongs to the challenges and obstacles and the lowest belongs to the usefulness, 2- There is no significant difference between the dimensions of mobile learning accepting between the views of faculty members of different technical-engineering departments and the views of faculty members with different scientific levels, 3- There is a significant difference between the views of faculty members “experienced” and “inexperienced” mobile learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobile learning
  • faculty members
  • technical-engineering departments
  • acceptance
  • Shiraz University